Komorní hra (8201T100)

magisterský obor

Požadavky na přijetí

Obecné požadavky k přijímacím zkouškám do magisterského studijního oboru Komorní hra:

Podmínkou pro účast na přijímací zkoušce je úspěšné absolutorium bakalářského studia instrumentálního oboru - hry na nástroj, jenž bude součástí zvoleného souboru oboru Komorní hra.

Oborové specializace:

Klavírní trio (složení: klavír, housle, violoncello)

Smyčcové kvarteto (složení: dvoje housle, viola, violoncello)

Dechové kvinteto (složení: flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh)

Speciální požadavky:

Přijímacích zkoušek se zúčastní komorní soubor jako celek. Podmínkou pro přijetí je hodnocení v rámci souboru i individuální výstup každého člena, které musí dosáhnout minimální hodnotu 19,01 bodu. Pro přijímací zkoušku si soubor připraví program v délce 60 až 70 minut.

Studium je umožněno i jednotlivým členům již existujícího souboru za podmínky, že se tento soubor zúčastní všech studijních povinností studujícího člena.

Speciální požadavky jednotlivých oborových specializací:

Klavírní trio:

V programu musí být zastoupeno jedno z klavírních trií L. van Beethovena:

op.1 č.1 (Es dur), č.2 (G dur), č.3 (c moll)

op.70 č.1 (D dur), č.2 (Es dur)

op.97 (B dur)

Další výběr skladeb je ponechán na účastnících přijímacího řízení s tím, že program bude obsahovat významná díla triové literatury z různých stylových období (od klasicismu až po 20. století), např.:

B. Smetana: Klavírní trio g moll, op.15

A. Dvořák: Klavírní trio f moll, op.65

J. Brahms: Klavírní trio H dur, op.8

P. I. Čajkovskij: Klavírní trio a moll, op.50

F. Mendelssohn-Bartholdy: Klavírní trio d moll, op.49

M. Ravel: Klavírní trio a moll

D.Šostakovič: Klavírní trio e moll, op.67

B. Martinů: Klavírní trio C dur

Smyčcové kvarteto :

Jeden ze smyčcových kvartetů op. 18 L. van Beethovena a smyčcový kvartet č. 2 d moll B. Smetany. Další výběr je ponechán na volbě uchazečů.

Dechové kvinteto:

Je požadováno provedení jednoho z následujících 24 Dechových kvintet Antonína Rejchy op.88, op.91, op.99 nebo op.100. Další skladby volí uchazeči tak, aby prokázali své mimořádné předpoklady pro magisterské studium. Doporučené další koncertní skladby :

Darius Milhaud: La Cheminée du Roi René

Jacques Ibert: Trois pieces breves

Václav Trojan: Dechový kvintet, op. 8 (1937)

Joseph Haydn: Divertimento B-dur

Repertoár k přijímací zkoušce musí být volen tak, aby uchazeči prokázali své mimořádné předpoklady pro magisterské studium.

V magisterském studiu lze též pokračovat po vstupu do životní praxe, předpokladem je prokázání úspěšného vykonávání umělecké praxe a úspěšné složení přijímací zkoušky. V případě uchazečů z jiných škol si fakulta vyhrazuje možnost dalších doplňujících požadavků, prověřujících úroveň uchazeče v předmětech, jimiž se liší studijní plány HAMU a příslušné školy, z níž uchazeč přichází.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Podmínkou přijetí je ukončené bakalářské studium oboru hry na nástroj

/viz. nástrojové obsazení uvedených souborů/ a prokázání mimořádného uměleckého talentu.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Magisterské studium oboru Komorní hra je nasměrováno na získání nejvyšší mistrovské úrovně interpretace a integrace vědomostí do širších i obecnějších souvislostí. Absolvent magisterského studia bude samostatná tvůrčí individualita. Základní páteří studia již není získávání technických dovedností - ty jsou v plné šíři předpokládány a očekávány, cílem je otevření prostoru pro osobnostní originalitu, pro samostatné a svobodné hledání vlastní tvůrčí cesty. Obor významně posouvá kvalitu interpretačního umění v oblasti komorní hry jak v rovině samotné interpretace, tak i dramaturgie pódiových a nahrávacích kreací a v neposlední řadě i v intencích psychologických a vztahových. Soubory klavírní trio, smyčcové kvarteto a dechové kvinteto patří mezi klenoty české komorní interpretace.

Oborové specializace:

Klavírní trio (složení: klavír, housle,violoncello)

Smyčcové kvarteto (složení: dvoje housle, viola, violoncello)

Dechové kvinteto (složení: flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh)

Hlavní výsledky učení

Absolvent oboru Komorní hra dokonale zvládne principy komorní hry, postavené na hlubokých a vynikajících tradicích české komorní hudby. Získá vysokou profesionalitu a interpretační mistrovství, které jsou nezbytné pro souborovou souhru. Dokonale zvládne technickou i uměleckou problematiku studovaných děl. Soustavný rozvoj uměleckého partnerství jednotlivých členů souboru se zaměřením na spolehlivou a tvůrčí spolupráci v hledání jednotného interpretačního přístupu i bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti ve všech stylových obdobích je finálním požadavkem a cílem ve studiu těchto oborů. Soubory, které se komorní interpretací zabývají, tak budou mít jedinečnou možnost studovat u předních představitelů ansámblové hry veškerou interpretační problematiku. Pedagogický potencionál HAMU je v této oblasti interpretace na mimořádné úrovni ověřené na prestižních zahraničních festivalech a přehlídkách interpretačního umění.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent se fundovaně orientuje v repertoáru komorních skladeb zvolené studijní specializace. Jeho komunikativní a kreativní spoluutváření uměleckého projevu ztvárňovaném komorním souborem je na vysoké umělecké i teoretické úrovni. Ovládá metody spolupráce vedoucí k efektivnímu nastudování zvoleného hudebního díla. Má přehled o všeobecném dosavadním vývoji v oblasti hudby a zároveň je schopen publikační činnosti v odborném tisku, přednášek, či metodického řízení krátkodobých interpretačních a mistrovských kurzů zaměřených na oblast komorní hudby.

Souhrn praktických znalostí hluboce poučených v odborné literatuře a schopnost jejich zdůvodněného uplatnění nebo dalšího zprostředkování také umožní absolventům působit i v oblasti kvalifikované úrovně výuky na vysokoškolských institucích univerzitního typu.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu, programy celoživotního vzdělávání, mistrovské kurzy atd.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z).

Zkouška je komisionální, praktická, klasifikována podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Magisterské studium se ukončuje vykonáním státní zkoušky magisterské. Tato zkouška se skládá z:

a) uměleckého výkonu - absolventský koncert

b) diplomové práce ( dle dikce § 62, odstavec 1, f zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách)

c) zkoušky z vybrané teoretické disciplíny - Poetika interpretačního výkonu

d) ústní rozpravy před zkušební komisí a obhájení uměleckého výkonu i písemné práce

Absolventský koncert je celovečerní vystoupení ve stanoveném rozsahu min. 90 minut hudby, popř. i vystoupení s orchestrem, které však nenahrazuje povinnost souboru vykonat celovečerní recitál. Jako základ dramaturgické koncepce absolventského koncertu jsou požadovány skladby autorů rozdílných historických období a kompozičních stylů.

Písemná diplomová práce musí být v rozsahu nejméně 40 stran strojopisu přínosného obsahu. Každý člen souboru píše diplomní práci svébytného tématu a obsahu individuálně, přičemž tato práce může tematicky souviset s tematikou prací dalších členů souboru a může tak vytvářet souhrnný celek.

Téma magisterského diplomního úkolu musí být zadáno nejpozději do 30. dubna předcházejícího akademického roku.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

František MALÝ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru