Dramaturgie činoherního divadla (8203T070)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, ve které student předkládá a zdůvodňuje téma a náplň dvouletého magisterského studia. Pokud student přichází z jiné divadelní školy, musí projít dvoufázovým přijímacím řízením, které se skládá z písemného vypracování analýzy a režijně-dramaturgické koncepce jedné jednoaktové hry a jedné celovečerní hry s konkrétní představou jejich jevištní realizace. Komise následně zkoumá v rozhovoru s uchazečem jeho talentové a vzdělanostní předpoklady, druh praktického profesního školení, kterým prošel, jeho psychické dispozice a komunikační dovednosti. Zadává podle potřeby testy zkoumající jeho smysl pro dramatickou situaci a její verbální kvality, schopnost empatie a týmové spolupráce. Žádoucí je předložení vlastního uměleckého díla - divadelní nebo rozhlasové hry, scénáře, překladu, dramaturgické úpravy, adaptace nedramatické divadelní látky.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úspěšně vykonaná bakalářská zkouška z oboru režie-dramaturgie nebo příbuzného oboru, k jehož absolvování je nutno složit talentovou přijímací zkoušku. Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Dvouleté studium dramaturgie je zaměřeno na rozvíjení individuálních talentových předpokladů jednotlivých studentů a samostatné umělecké tvorby, a to autorské, překladatelské nebo upravovatelské. Stejně tak je zaměřeno na rozvíjení schopnosti spolupráce s režisérem a hereckým souborem, s cílem výrazně se podílet na inscenaci jednoaktové a v závěru studia celovečerní hry v divadle Disk nebo v jiném divadelním prostoru, který umožňuje rozvinout součinnost všech inscenačních složek v podmínkách odpovídajících nároků profesionálního divadla. Absolventi by měli být dobře technicky vybaveni pro svou profesi, ovládnout široké spektrum dovedností a znalostí z teorie a historie svého oboru v souvislosti s vývojem světového umění a historie vůbec. Měli by se orientovat v širokém domácím i zahraničním kontextu a být schopni tvůrčím způsobem interpretovat soudobé divadlo i vlastní zkušenost s ním.

Hlavní výsledky učení

Cílem výuky je výchova a podpora silných a originálních osobností s jedinečným viděním světa, velkou mírou sebereflexe a schopnosti dalšího samostatného osobnostního zrání a uměleckého vývoje. Student magisterského oboru dramaturgie by se měl stát platným členem inscenačního týmu, nejbližším spolupracovníkem režiséra, interním hodnotitelem zkušebního procesu. Musí umět získat pro dramaturgicko-režijní koncepci celou skupinu herců a pomoci jim hledat a fixovat čitelnou podobu dramatické postavy v souhře s partnery. Strategickým cílem a hodnotícím výstupem je vytvoření textové podoby inscenace (vlastní hry, překladu, dramatizace) jako uměleckého artefaktu s prokazatelným osobním interpretačním vkladem. K tomu patří i tvorba a redakce celého konvolutu doprovodných textových materiálů, které slouží propagaci a doplnění inscenace ve školním divadle Disk.

Profesní profil absolventů s příklady

Magistr oboru dramaturgie musí být schopen jak samostatné tvorby, tak intenzivní spolupráce s režisérem na přípravě a zkoušení celovečerní hry pro absolventské představení v Disku. Součástí jeho dovedností musí být i schopnost reflektovat specifické problémy dramaturgie a režie v magisterské písemné práci na odpovídající teoretické úrovni. Musí zvládnout profesionální základy dramaturgické práce nejen v divadle, ale také v ostatních mediích, rozhlase, televizi, orientovat se v produkci, organizaci a řízení divadla. Ve všech těchto oblastech může najít budoucí profesionální uplatnění.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po úspěšném vykonání magisterské zkoušky může student pokračovat v dalším vzdělávání v doktorském programu oboru Teorie a praxe divadelní tvorby, Scénická tvorba a teorie scénické tvorby na DAMU, případně v doktorských programech na vysokých školách podobného zaměření u nás i v zahraničí.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Vyhodnocovací proces probíhá prakticky po celou dobu studia v dialozích pedagoga se studenty. Na konci každého semestru je práce každého studenta hodnocena celkově pedagogem daného předmětu, a to na základě průběžné aktivity, zadané písemné práce a pokroku v uměleckých disciplínách. V případě hlavních předmětů - scénická, inscenační tvorba - probíhá hodnocení na základě posouzení komise složené z pedagogů a vedení katedry.

Znalosti a dovednosti studentů jsou na konci každého semestru hodnoceny zápočtem nebo zkouškou, které jsou stanovené studijními plány a student je o nich informován prostřednictvím informačního systému (KOS). Organizace a forma kontroly studia je přesně určena Studijním a zkušebním řádem AMU (čl.15). Kvantitativní měřítko tvoří kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který umožňuje převod kreditů v rámci výměnného programu ERASMUS na evropských divadelních školách.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je splnění všech požadavků vyplývajících ze studijních plánů. Státní magisterské zkoušky se skládají z uměleckého výkonu (dramaturgie absolventského představení, vlastní hra, překlad, dramatizace), jeho písemné reflexe (rozšířené o analýzu související divadelní problematiky) a zkoušky z předem daných otázek z historie a teorie divadla a z teorie dramaturgie. Zkušební komise je kromě interních pedagogů tvořena externími odborníky na danou oblast.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Daria ULLRICHOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru