Organizace a řízení uměleckého provozu divadla 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103ORU2 ZK 2 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače se specifickým prostředím operního provozu.
  2. Seznámit posluchače se strukturou a organizací operního domu.
  3. Seznámit posluchače s ekonomických fungováním operního provozu a různými typy jeho financování.
  4. Seznámit posluchače s chodem operní instituce v souvislosti s přípravou, plánováním a realizací operní inscenace
  5. Umožnit posluchači získání přehledu o operních institucích, festivalech a projektech v ČR a zahraničí.

Forma studia

kontaktní výuka, diskuze, analýza konkrétních divadelních/operních představení, analýza textů, vytvoření modelu dramaturgie divadelní sezóny a rozpočtu divadelní produkce

Předpoklady a další požadavky

Student má obecnou znalost divadelního provozu na základě předchozích studia a operní praxe.

Obsah kurzu

V rámci studia dovolit posluchačům hospitovat při realizaci operních představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Agid Philippe, Tarondeau Jean-Claude: The Management of Opera, an International Comparative Study, ISBN 978-0-230-24726-0, Palgrave Macmillan, 2010.

Bing Rudolf. 5000 večerů v opeře. Editio Supraphon, Praha, 1988.

Conte David M., Langley Stephen: Theatre Management, ISBN 0-89676-256-4,EntertanmentPro, 2007.

Johnová Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Grada, 2008.

Gregorini Bedřich, Gregorini Jindřich, Srstka Jiří: Základy divadelní činnosti, ISBN 978-80-7331-093-6, Nakladatelství AMU, 2007.

Kaiser M. Michael. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Institut umění - Divadelní ústav, 2006.

Nekolný Bohumil a kol. Divadelní systémy a kulturní politika. Edice Box, Divadelní ústav, 2006.

Orrey Leslie. A Concise History of Opera. Thames and Hudson, LTD London, GB, 1972.

Pallin Gail: Stage Management – The Essential Handbook, ISBN 978-1-84842-014-4, Nick Hern Books, 2018.

Rhine Anthony: Theatre Management – Arts Leadership for the 21st Century, ISBN 978-1-352-00174-7, Palgrave, 2018.

Šesták, Jiří. Divadlo-kultura-podmínky (Osobní zkušenost). Edice Disk velká řada - svazek 20. KANT, Praha, 2012.

Webb Duncan M.: Running Theaters, ISBN: 1-58115-393-7, Allworth Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity studenta a vypracování semestrální práce.

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích - 20%, zpracování a prezentace seminární práce - 50% a ústní části zkoušky - 30%.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů