Hra na tubu 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TUB0 Z 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 404 až 489 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získávají erudici v praktické interpretační rovině. Soustavně je hodnocena interpretační kvalita, stylovost a estetika hudebního projevu.

Předmět vybaví studenta vědomostmi o literatuře v oblasti sólové hry, jsou procvičována nejdůležitější sóla, se kterými se může hráč v praxi setkat. Student se připravuje na svůj absolventský výkon.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

V tomto posledním předmětu se zopakují všechny atributy hry na tubu, které se kolem hry na nástroj objevují, avšak již z pohledu studenta. Student se naučí formulovat problematiku hry na nástroj. Naučí se řešit všechny možné kombinace problémů, které se dají v praxi interpreta předpokládat. Je veden tak, aby v případě jeho vlastní pedagogické dráhy byl schopen analyzovat skutečnosti a vyvozovat správné závěry. Je veden k pochopení dramaturgie koncertů i psychologických aspektů sólisty interpreta. Musí být schopen všechny atributy pojmenovat a dokázat je sám vysvětlit. Na skladbách, které interpretuje, ukazuje předně své hudební myšlení, svou osobnost. Je připravován na samostatnou kariéru. Jeho vlastní názory jsou konfrontovány s názory profesora a usměrňovány do správných či možných rovin. Předmět pracuje se studenty již jako s výraznými hudebními osobnostmi, které nemají zjevné problémy ve hře na nástroj. Mají na vysoké úrovni technickou a tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou techniku, kvalitní tón, intonaci vyžaduje v dokonalé podobě. Pro tyto požadavky mohou být použity skladby jak základního repertoáru, tak také všechny další, které jsou pódiově akceptovatelné. Např.: Durkó, Krzystek, Bountry, Censhu, Brughton, Katzenbier, 21.století i současníci.

Doporučená nebo povinná literatura

Přednesy:

J. Stevens ? Journey

M. Slavický - Echoes

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů