Poetika interpretačního výkonu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PIV3 zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Ivana BAŽANTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana BAŽANTOVÁ, Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Seminární předmět pro 1. a 2. ročník navazujícího magisterského studia společně, probíhá ve čtyřech povinných otevřených setkáních během akademického roku, tedy dva semináře za semestr. Obsah určuje vedoucí semináře - konkrétní doktorand a jeho školitel. Předmět je ukončen zápočtem po každém semestru. Slouží jako příprava k rozpravě při státních závěrečných zkouškách z uměleckého oboru.

Nejčastější tématické okruhy, jichž se může týkat náhradní písemná práce (při nesplnění aktivní účasti na seminářích):

Přehled tematických okruhů:

Průprava k interpretační činnosti

Příprava interpretačního výkonu

Manuální, dechové, hlasové techniky

Specifika a rozlišnosti interpretačních škol

Pódiová a studiová praktika

Interpretační zákonitosti v orchestrální, komorní, sborové, sólistické a nahrávací praxi

Historicky poučená interpretace

Specifika interpretace hudby 2. pol. 20. století

Psychologické a metodické předpoklady k interpretační činnosti

Interpretační výkon jako duševní vlastnictví a jeho vazba na autorský zákon

Vynikající interpreti naší minulosti a současnosti

Zápis hudebního díla a jeho interpretační výklad

Výsledky učení

Seminární předmět pro 1. a 2. ročník navazujícího magisterského studia společně, probíhá ve čtyřech povinných otevřených setkáních během akademického roku, tedy dva semináře za semestr. Obsah určuje vedoucí semináře - konkrétní doktorand a jeho školitel. Předmět je ukončen zápočtem po každém semestru. Seminář má za cíl prohloubit vhled do práce umělce, tedy interpreta hudby, a to napříč obory, zároveň jako příprava a vzor k rozpravě při státních závěrečných zkouškách z uměleckého oboru.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování PIV 1 a PIV 2

Literatura

Literatura není vyčerpávající, záleží na vhledu a tématu. Tato literatura slouží také jako zdroj písemných prací, které je nutno vypracovat pro případ absencí v semináři.

Literatura (česká) - výběr:

Bach, C. Ph. E.: Úvaha o dobré hře na klavír, Paido Brno 2003

Černý, M. K.: Problém hudebního díla, jeho podstaty, identity a forem existence, in Estetika 11/1974, č. 3 (str. 164 - 182) ač. 4 (str. 193 - 212)

Dušek, Bohumil: Dialektika metra, tempa, hybnosti, rytmu a melodie v hudebních skladbách, in: Opus Musicum 10/1978, č. 9, str. 263

Dolmetsch, Arnold: Interpretace hudby 17. a 18. století, SNKLHU 1957

Etudy o klavíru. Interpretace, technika, pedagogika, estetika. Editio Supraphon 1987

Ginzburg, Lev: Estetika studia nástrojové hry. Supraphon Praha 1968

Holečková-Dolanská, Jelena: O deklamaci zpívaného slova. Živá hudba VII, 1980

Hudební věda II, kap. 2 Problém pojetí hudby ve smyslu hudebního díla, str. 316,

-kap. 7 Teorie a dějiny hudební interpretace, str. 572, SPN 1988

Jiránek, Jaroslav: Hudební sémantika a sémiotika, skriptum, Univ. Olomouc 1996

Jindrák, Jindřich: K interpretační problematice Dvořákových Biblických písní. Živá hudba VII, 1980

Klinda, Ferdinand: Orgánová interpretácia, Opus Bratislava 1983

Kratochvíl, Jiří: Otázka původního znění Mozartova Koncertu pro klarinet a Kvintetu pro klarinet a smyčce. Hudební věda 1967, č. 1.

Kratochvíl, Jiří: Interpretace dechových koncertů W. A. Mozarta na Mezinárodní soutěži PJ 1968. Hudební věda 1969/4.

Kratochvíl, Jiří: Několik poznámek k historii dechového kvinteta. Referát ze sympozia o A. Rejchovi. Hudební věda 1970, č. 3

Kratochvíl, Jiří: Dechové nástroje v klavírních koncertech W. A. Mozarta. Živá hudba VII, 1980

Kratochvíl, Jiří: Úpravy a retuše v praxi. Živá hudba IX, Praha 1986

Kratochvíl, Jiří: Koncertantní dechové nástroje ve vokálních skladbách J. J. Ryby. Živá hudba VIII, Praha 1983.

Kratochvíl, Jiří: Mozartovské otazníky. Živá hudba X, Praha 1989

Kuna, Milan - Bláha, Miloš: Čas a hudba. K dramaturgii časových prostředků v hudebně interpretačním výkonu Studie ČSAV č. 18, Praha Academia 1982

Mozart, Leopold: Důkladná škola na housle. temperament, Ivan Černý 1999

Nejgauz, Genrich: Poetika klavíru

Novotný, Břetislav: Partity J. S. Bacha. Komentář interpretace polyfonní hudby na smyčcové nástroje.

Quantz J.J.: Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu.

Růžičková, Zuzana: Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a klávesovým nástrojům

Slovník české hudební kultury, Supraphon Praha 1997 (doporučená hesla: hudebně rétorické figury, hudební myšlení, interpretace, notace, poezie)

Stanislav, Ján - Kresánek, Jozef: Zo vzťahou medzi rečou, hudbou a spevom. K problematice umeleckého majstrovstva, in Hudební rozhledy, roč. II, sv. 5, Praha 1956

Sýkora, Václav Jan: Dějiny klavírního umění. Praha 1973.

Sýkora, Václav Jan: Improvizace včera a dnes. Praha 1966.

Váňová, Radana: Grafické znaky rozličných druhů pizzicata. JAMU Brno 1980

Zich, Jaroslav: Instrumentační práce se skupinami. SNKLHU, Praha 1957.

Zich, Jaroslav: Prostředky výkonného hudebního umění. SNKLHU, Praha 1959.

Zich, Jaroslav: Instrumentace Smyčcové serenády Josefa Suka. Živá hudba 1962, SPN, Praha 1962.

Zich, Jaroslav: Instrumentace Dechové serenády Antonína Dvořáka. Živá hudba IV, 1969.

Zich, Jaroslav: Orchestrace koncertu pro smyčcový nástroj (A. Dvořák: Koncert pro violoncello) Živá hudba VI, 1976

Zich, Jaroslav: Instrumentace Páté symfonie Dmitrije Šostakoviče. Živá hudba VII, 1980

Zich, Jaroslav: Orchestrace klavírní skladby (A. Glazunov, Chopiniana, op. 46). Živá hudba VIII, Praha 1983.

Zich, Jaroslav: Orchestrace finále Čtvrté symfonie Gustava Mahlera (Zpěv s orchestrem). Živá hudba IX, Praha 1986

Zich, Jaroslav: Sdělovací schopnost hudby. In: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Supraphon, Praha 1975.

Zich, Jaroslav: Orchestrace a sborová sazba.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky zápočtu: Povinná účast na semináři je samozřejmá, minimálně však 50% (jeden za každý semestr). Zápočet udělí v každém semestru magisterského studia o. as. I. Bažantová na základě prezence. Posluchači, jejichž prezence bude shledána nedostačující, splní náhradní úkol ve formě vypracování a obhájení textu (rozsah alespoň čtyři strany za semestr, nejméně osm stran za celý akademický rok) k některému z bodů osnovy (viz výše) tohoto předmětu při odborné rozpravě.

Poznámka

Konkrétní rozpis seminářů je třeba sledovat na vývěskách (oborové, studijní, seminární ve vestibulu) nebo ve Vaší školní mailové schránce, zároveň je datum konání (pokud je včas známo) součástí poznámky v rozvrhu systému KOS.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů