Základy získávání finančních zdrojů

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110MZFZ Z 1 BLOK česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radka Prošková, Jiří ŠTILEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají základní orientaci v terminologii; základní přehled o subjektech poskytujících podporu z veřejných prostředků a dotačních programů v ČR; základní přehled o státní grantové politice; povědomí o soukromých subjektech, poskytujících podporu v ČR; základní povědomí o negrantovém fundraisingu a možnostech jeho využití; základní dovednosti v oblasti koncipování projektových žádostí a jejich náležitostí; praktické dovednosti

Forma studia

V PŘÍPRAVĚ

Předpoklady a další požadavky

V PŘÍPRAVĚ

Obsah kurzu

Seminář I.: Kde, kdy a jak mohu získat peníze?

•Základní terminologie a vysvětlení pojmů:

-fundraising a jeho základní typy (grantový vs. negrantový)

-grantový cyklus, grantový kalendář, fundraisingová kampaň

•Přehled grantové politiky, subjekty poskytující podporu v ČR, kdo a za jakých podmínek může o podporu požádat, orientace v grantovém kalendáři

•Základní přehled o možnostech podpory projektů v rámci fondů EU a mimo EU

Workshop: analýza modelového (nebo konkrétního) projektu, k jakému typu finanční podpory je/není vhodný a proč

Seminář II.: Jak podat (jednoduchý) grant?

•Orientace v projektových žádostech, schopnost vyhodnotit vhodné zdroje financování pro daný projekt a vice versa

•Projektová žádost

-formulace projektových žádostí

-zpracování jednotlivých částí žádostí (charakteristika projektu, hodnotící kritéria, rozpočet, povinné přílohy)

-formality spojené s podáváním žádostí

-uzavření projektu (vyúčtování, závěrečná zpráva, dokumentace)

Workshop: příprava grantové žádosti projektu (modelová žádost, konkrétní projekt) z veřejných zdrojů, poskytujících podporu v ČR

Seminář III.: Jak oslovit (a udržet) dárce?

•Negrantový fundraising – základní koncept, přehled možností financování projektů z privátní sféry

•Crowdfunding, jeho možnosti a využití

•Mecenášství, donátorství, sponzoring – základní terminologie a principy

•Sbírka, benefice, výzva, soutěž, rezidenční programy

•Jak vybrat a oslovit potenciální dárce, jak přihlásit svůj projekt na rezidenční program

Workshop: práce na konkrétním, modelovém příkladu (formulace záměru, vytipování a oslovení potenciálního dárce/sponzora, analýza vhodného typu negrantového fundraisingu, jak na jednoduchý průvodní dopis)

Seminář IV.: Jak konečně začít začít?

•Workshop ve formě praktického nácviku všech předchozích částí

•Práce s modelovými příklady, v případě zájmu nácvik na vlastních záměrech (projektech) studentů, případně práce ve skupinkách

•Rozbor modelových nebo vlastních projektů, hodnocení, konzultace

Workshop: evaluace, zpětná vazba, otázky a odpovědi, tipy a sdílení zkušeností

Doporučená nebo povinná literatura

V PŘÍPRAVĚ

Hodnoticí metody a kritéria

V PŘÍPRAVĚ

Poznámka

Lze kontaktovat MgA. Radku Proškovou na e-mail: radka.proskova@gmail.com

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
21.02.2019 15:20–16:50 Radka Prošková
Jiří ŠTILEC
Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
BLOK přednášková par. 1
21.03.2019 15:20–16:50 Radka Prošková
Jiří ŠTILEC
Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
BLOK přednášková par. 1
25.04.2019 15:20–16:50 Radka Prošková
Jiří ŠTILEC
Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
BLOK přednášková par. 1
16.05.2019 15:20–16:50 Radka Prošková
Jiří ŠTILEC
Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
BLOK přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů