Hudební a psychologická akustika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HPA1 ZK 6 2T česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět rozšiřuje základní znalosti týkající se vnímání hudebních signálů. Student se seznámí s psychoakustickými jevy spojenými s vnímáním zvuku, s psychoakustickými dimenzemi, jejich fyziologickými příčinami a se souvislostmi mezi subjektivně vnímanými vlastnostmi zvuku a objektivními vlastnostmi zvukových signálů.

Forma studia

1 hodina týdně.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z fyziologické a hudební akustiky

Obsah kurzu

Akustika: Zvuk, kmitání hmotného bodu, šíření zvuku, akustické pole

Akustický řetězec od zdroje zvuku po sluchový vjem, zdroj hudebního zvuku a zvukový signál

Objektivní vlastnosti zvukových signálů: Časový průběh, nahodilý, kontinuální, periodický signál, transientní signál, analýza signálu v časové doméně (periodicita, korelace)

Časový vývoj zvuku: Transientní děje, zakmitaný stav, modulované a kvaziperiodické signály Složení komplexního signálu, signálová analýza (pásmové filtry, FFT, DFT, wavelet), antialiasing, časový vývoj spektra, váhování, průměrování spekter, statické a dynamické pojetí signálu (tón, hluk).

Subjektivní vlastnosti zvukových signálů: proces slyšení a sluchové vjemy, subjektivní veličiny

Princip slyšení: vnitřní ucho, neurogram, mechanismus rozlišení hudebních zvuků, nelineární zkreslení při slyšení

Neurogram: Vjem jednoduchého tónu, kritická šířka pásma, vnímání dvou jednoduchých tónů, zázněje; Jevy prvního řádu, aurální a kombinační tóny

Jevy druhého řádu, zázněje rozladěných konzonancí, vjem základního tónu, reziduální tón

Psychoakustika: Poslech zvuku, poslechové testy, prezentace zvukových stimulů, psychoakustická měření

Hodnocení zvuku: Verbální a neverbální metody, shoda posuzovatelů, objektivizace výsledků

Základní psychoakustické dimenze (hlasitost, výška, doba trvání, barva), zvuková kvalita, vztahy objektivních a subjektivních veličin.

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, Václav: Hudební akustika, AMU 2003 kap. 3, 5

Otčenášek, Zdeněk: O subjektivním hodnocení zvuku, AMU 2008

Syrový, Václav: Kapitoly o varhanách, AMU 2004

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita, účast.

Poznámka

Výuka v zimním semestru r. 2020 probíhá distančně, každé pondělí od 15:30 - 17:00

první lekce dne 12.10.

Distanční výuka probíhá v danou hodinu po přihlášení web prohlížečem na adresu:

https://meet.vpsfree.cz/vyukaMARCHAMU

při přihlášení povolit mikrofon, abych měl odezvu, že spojení je vpořádku (kameru možno nepovolit)

nemáte-li mikrofon, pak v menu „tři tečky“ vpravo dole v „nastavení“ v „profil“ zadejte alespoň své jméno (pro ostatní je jméno dobrovolné)

V případě výpadku spojení uzavřete prohlížeč a celý postup zopakujete.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů