Specializovaná sluchová analýza 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSA8 ZK 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozeznávání delších melodických útvarů (témata z barokní, klasické a romantické literatury).

Rozvíjení schopnosti analýzovat komplikovanější útvary hudby 20. stol. Upevňování schopnosti relačního slyšení, chromaticky, na podkladě daného vztažného tónu (např komorní ?a?). Sluchová orientace v klasicko-romantickém harmonickém systému.

Rozvoj schopnosti pojmout sluchem komplexní ustrojení hudební věty (melodie, harmonie, rytmus, instrumentace, formální půdorys).

Forma studia

Práce probíhá u klavíru, především však pomocí nahrávky, formou diktátu. Práce s nahrávkou umožňuje vnímat struktury v původním kontextu a simulovat situaci hudebního režiséra ve studiu.

Předpoklady a další požadavky

Přirozené hudebně sluchové předpoklady. Dosažení znalostí a dovedností na úrovni absolventa bakalářského studia.

Obsah kurzu

Delší melodické diktáty, témata z barokní, klasické a romantické literatury i hudby novější (20.stol.).

Prohlubování relačního slyšení na podkladě daného vztažného tónu.

Práce s nahrávkou.

Diktáty, jejichž součástí je i analýza harmonického průběhu hudební věty.

Celý proces sluchové analýzy směřuje k co nejkomplexnějšímu zápisu daného úseku, včetně harmonie, rytmu a instrumentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál a nahrávky. Příklady z hudební literatury: témata sonát, symfonií a dalších skladeb z období baroka, klasicismu, romantismu i hudby 20.stol..

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

výsledků sluchových diktátů a po celkovém zhodnocení schopností rozeznávat sluchem hudební struktury.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů