Základy akustiky 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZAK1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vysvětluje základní jevy a pojmy z fyzikální, prostorové a hudební akustiky.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Obecné znalosti z matematiky a fyziky na úrovni základní školy.

Obsah kurzu

Úvod

1Základy psychoakustické interakce člověk - zvuk, zvuk jako kmitání hmoty, akustický signál, sluchový vjem, tón, hluk

Základy fyzikální podstaty akustických dějů

2Kmitání a jeho popis, tlumené a netlumené kmity, rezonance, skládání kmitů, časový průběh a spektrum akustického signálu, harmonické tóny

3Vlnění v bodové řadě a jeho základní veličiny, postupné podélné a příčné vlnění, odraz vlnění, interference, vznik stojatého podélného a příčného vlnění

4 Prostorové vlnění, rovinná a kulová vlna, odraz a ohyb vlnění, Huyghensův princip, šíření zvukových vln kolem překážek, Dopplerův princip

Základy prostorové akustiky

5Vlnová a geometrická akustika, zvukový paprsek a jeho odraz, vlastní kmity prostoru, zvukové pole, statistická akustika, názvuk, dozvuk, poloměr doznívání

6Objektivní a subjektivní parametry akustické kvality koncertních a divadelních prostor a nahrávacích studií, akustické vlastnosti interiérových prvků, zvukové izolace

Základy vzniku hudebního zvuku na zdroji

7Chordofony: kmitání strun, vlastnosti rezonátoru, ovlivnění okrajovými podmínkami, Chladniho obrazce; Aerofony: chvění vzdušných sloupců

8Iidiofony a membranofony: kmitání tyčí, desek a blan; Hlas: hlasivky, vokální trakt, způsoby vyzáření akustické energie, směrovost vyzařování

9Píšťalové varhany: výstavba zvuku varhan, rejstříková dispozice; Elektronické nástroje: syntéza signálu, fyzikální a matematické modelování, přehled akustické podstaty systémů ladění

Základy psychoakustiky

10Úvod do procesu slyšení: subjektivnost vnímání, psychoakustická měření, sluchové pole, subjektivní psychoakustické veličiny, proměnnost slyšení při kombinování objektivních vlastností, maskování

11Binaurální a prostorové slyšení, hudební nástroje a posluchači v reálných prostorách, adaptace, únava a poškození sluchu

12Kvalita zvuku, estetická kvalita, kvalita hudebních nástrojů a prostorů, vývoj nástrojů a prostorů

Doporučená nebo povinná literatura

V. Syrový: Hudební akustika, AMU 2003, kap. 1,2,7

V. Syrový, Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky, AMU 2001

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů