Didaktika/Vyučovatelská praxe klavíru-jazz 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DPKVJ1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednášky v rozsahu čtyř semestrů připravují klavírní interprety pro profesionální pedagogické působení na uměleckých školách všech stupňů, interpretačních kurzech, seminářích i v porotách soutěží. Přednášky jsou doplněny ve všech semestrech Vyučovatelskou praxí poskytující studentům na individuálních lekcích možnost samostatné výuky modelů. Předmět vyústí ve státní bakalářskou zkoušku pro získání pedagogické aprobace, kde je komplexně hodnocena praktická i teoretická úroveň výkonu posluchačů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

  1. Referát v rozsahu 20 minut, inspirativním způsobem pojednávající o vybraném studijním pramenu z oblasti teorie interpretace.
  2. Prokázání získaných znalostí v odborné diskusi o vylosovaném tématu.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Hlavní faktory podmiňující úspěšné studium klavírní hry: rozvíjení hudební představivosti, koncentrace při cvičení i při uměleckém výkonu, vyvážení racionální a emocionální složky při studiu díla. Diagnostika talentu. Jednotlivé fáze studia klavírních skladeb z hlediska interpretačního i pedagogického. Světová odborná literatura a záznamy lekcí vynikajících osobností. Konfrontace vlastních postojů se zkušenostmi předních pianistů minulosti i současnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Elder, D.: Pianists at Play. Kahn-Averill, Londýn 1986

Etudy o klavíru. Supraphon, Praha 1987.

Gieseking, W. - Leimer, K.: Piano technique. New York 1972

Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon, Praha 1990.

Hofmann, J.: Piano Playing. Dover Publications, New York 1976

Jůzlová, V.: Práce u klavíru. Supraphon, Praha 1982.

Kogan, G. M.: Práca pianistu. VŠMU, Bratislava 1990

Kogan, G. M.: Pred bránou majstrovstva. VŠMU, Bratislava 1991

Lhevinne, J.: Basic Principles in Pianoforte Playing. New York 1972

Mach, E.: Great Contemporary Pianists Speak for Themselves. New York 1988

Medtner, N. K.: Každodenní práce pianisty. Elfa, Praha 2005.

Nejgauz, G.: O umění klavírní hry. SPN, Praha 1983

Šimonková, D.: Desatero nezbytností klavíristy. SPN, Praha 1986

Šmidt-Šklovskaja, A.: O výchově pianistických návyků. Ego-press, Karlovy Vary 1997

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů