Didaktika/Vyučovatelská praxe saxofonu-jazz 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DPSJ1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět slouží k metodickému nácviku a osvětlení všech problematik hráče na

saxofon. Na jednodušších etudách a přednesových skladbách se rozpoznají a definují jednotlivé nástrojové a hráčské problémy, se kterými se student může setkat při své činnosti, jak na poli interpretačním ,tak také na metodicko pedagogickém.

  1. Výuka správného dýchání pomocí dechových cvičení

2..a Výuka tvoření tónu, různé metody tvoření nátisku

b Správné postavení rtů - metodický nácvik

c Správné postavení zubů - metodický nácvik

  1. Metodika správné práce jazyka při nasazení
  2. Metodika správné funkce jazyka při staccatu
  3. Metodika držení nástroje, uvolněnosti svalstva a lehkosti celkové koordinace.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Obsah kurzu

Předmět připraví studenty na pedagogickou dráhu na středních školách, konzervatořích.nebo na hudebních školách. Také pomůže studentům pochopit principy hry

na saxofon v jejich vlastní praktické činnosti. Vzhledem k tomu, že na každém tomto stupni škol je rozdílná úroveň i schopnosti žáků, se metodika zabývá každým stupněm zvlášť. Nejdříve se po metodické stránce proberou všechny atributy hry na

saxofon přímo na studentově hře. Pak se definují všechny metodické nácviky se studentem. Jedná se o nácvik správného dýchání, tvoření tónu,správného nátisku, prstové techniky, interpretace a znalosti literatury. V tomto předmětu se probírá dech, tón, nátisk, držení nástroje, uvolněnost svalstva a lehkost v celkové koordinaci. Dech je ve hře na saxofon jedním z nejdůležitějších faktorů. Na jeho správném zvládnutí záleží celý další vývoj a možnosti safofonu.

Dech je metodicky i prakticky procvičován pomocí dechových cvičení. S tímto úzce souvisí tvoření tónu. Na dechovou metodiku navazují nátisková cvičení a metodický rozbor správně postavených a určitý tlak působících rtů i horních a spodních zubů. Metodika správné funkce jazyka je rozdělena do dvou oddílů. V prvním se zabývá nasazením, jeho různými druhy a možnostmi, ve druhém pak staccatem, jeho rychlostí délkou a kvalitou.

Doporučená nebo povinná literatura

Krtička ,Stanislav: Metodika hry na klarinet

Jeanjean,Paul : Vade mecum

Hodnoticí metody a kritéria

Iniciativa a tvůrčí přístup.

Poznámka

Studenti získávají potřebné informace z oblasti didaktiky příslušných oborů. Mohou si takto rozšířit své vzdělání o pedagogickou způsobilost.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů