Diplomový seminář 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186DS4 Z 7 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 154 až 189 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá komplex vědecko-výzkumných dovedností, schopnost řešit problémy na základě analýzy a syntézy a schopnost samostatné práce. Konečným cílem semináře je zvýšení obsahové i formální úrovně diplomových prací zpracovávaných na HAMU v Praze.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

  1. Ovládnutí základů metodologie práce v oblasti muzikologie
  2. Znalosti systematiky hudební teorie
  3. Hudebně analytické dovednosti
  4. Schopnost samostatného hudebně teoretického tvořivého myšlení

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem semináře je orientovat se v nových trendech odborné hudební publicistiky a v problematice tvorby grantových projektů. Jednu z hlavní náplně tvoří diskuse nad diplomovými pracemi studentů a příprava podkladů pro prezentaci práce před zkušební komisí.

Tematické okruhy:

Problematika formulace grantových projektů

Aktuální publikační normy odborných periodik

Diskuse nad konkrétními diplomovými pracemi studentů z dílčích pohledů i celkové metodologie výzkumu a zpracování tématu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-40-7.

Doporučená literatura:

FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. Brno: Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.

KAPOUNOVÁ, J., KAPOUN, P. Bakalářská a diplomová práce. Praha: Grada, 2017, 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8.

KATUŠČÁK, D., DROBÍKOVÁ, B., PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

KRČÁL, M., TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s. ISBN 978-80-260-6074-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje minimálně 70% účast na semináři a splnění zápočtového testu, ve kterém student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů