Interpretační seminář 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ISB5 Z 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Naučit studenty pozornému čtení a hledání souvislostí „teorie“ s praktickou divadelní prací. V návaznosti na předchozí interpretační semináře přejít od četby dramat k četbě textů o dramatičnosti, o divadle a divadelnosti, o proměnách funkce divadla v různých kulturách a obdobích, a v souvislosti s tím o proměnách herectví, divadelního prostoru, režiséra, dramatika a dalších účastníků divadelní tvorby, o proměnách pojmu „divadla“ a dalších klíčových pojmů, užívaných k charakteristice toho kterého projevu divadla a divadelnosti.

Forma studia

Na základě vlastního studia zadaných textů interaktivní rozvíjení témat v historickém kontextu. Občas s pomocí videozáznamů, občas s návštěvou vybraných představení, propojování sféry idejí se sférou realizace.

Předpoklady a další požadavky

Absolutorium předchozích dvou ročníků interpretačního semináře.

Obsah kurzu

Východiskem je zadaný text a jeho podrobná interpretace. Od nejstarších textů (Aristoteles, Bharata) k Diderotovi, Lessingovi a dalším klasickým autorům míříme k moderním divadelníkům a reformátorům divadla z počátku dvacátého století a pak ke „druhé divadelní reformě“ (Artaud, Grotowski, Schechner). Jde o základní představu o rozpětí a proměnlivosti smyslu divadla a kontextech a důsledcích těchto proměn pro divadelní praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybrané kapitoly z následujících publikací, výběr podle studijních kontextů a předchozího vzdělání účastníků:

ARISTOTELES. Poetika.Překlad J.Novákové

ARTAUD, Antonin.Divadlo a jeho dvojenec. Týž Texty I. Herrmann a synové. 1994, 1995

BHARATA in KALVODOVÁ, Dana, ZBAVITEL, Dušan: Pod praporem krále nebes. Odeon, Praha 1987, s.11-36

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? Div. ústav, MLK, DAMU, JAMU 1993, 171 s. Přel. J.Vondráček, Týž: Divadelní prostor. Přel. Jiří Vondráček, DAMU 2001

BRECHT, Bertolt. Myšlenky. ed. Jan Grossman, přel. Ludvík Kundera. Čs. spisovatel 1958

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: Čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Přel. Jan Hančil. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. 248 s. Týž: Prázdný prostor. Přel. Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988. 232 s.

CRAIG, Edward Gordon: O divadelním umění. Přel. Milan Lukeš. Divadelní ústav,Praha 2006, 207 stran.

ČECHOV, Michail. Hercova cesta. překl. a ed. Zoja Oubramová. Panorama 1990 . 220 s.

DIDEROT, Denis. Herecký paradox.

GROTOWSKI, Jerzy. Divadlo a rituál. SaD 9, 1991, s.52-60. Přel. Jana Pilátová.--- Performer. SaD 3, 1999, s. 101-104. přel. Jana Pilátová

HONZL, Jindřich. Pohyb divadelního znaku. In: Odkaz české divadelní avantgardy. Eds. Ljuba Klosová a Ludmila Kopáčová. Divadelní ústav Praha 1990, s. 53- 67

LEHMANN, Hans Thies. Postdramatické divadlo. Prel. Anna Grusková a Elena Diamantová. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. 368 s.

OSOLSOBĚ, Ivo. Mnoho povyku pro semiotiku. Nakladatelství „G“ Brno 1992, 223s.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Přel. Daniela Jobertová. Praha: Divadelní ústav, 2003. s. 496.

STEHLÍKOVÁ Eva. Antické divadlo. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2005. 384 s.

SCHERHAUFER, Petr. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od Goetheho a Schillera po Reinhardta. Bratislava: NOC, 1998. 328 s. Týž: Čítanka z dejín divadelnej réžie: od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 368 s.

ZICH, Otakar: Estetika dramatického umění. Melantrich 1931

Hodnoticí metody a kritéria

Po zimním semestru zápočet na základě seminární aktivity, prezence (75%) a ústní seminární práce, diskutované na kolokviu. Student má odpovědět na otázku, kterou si sám zformuloval; odpověď se má opírat o hlubší studium některého probíraného tématu, o vlastní studium odborné literatury a o komplementární příklad z divadelní praxe (dílo, které mohou znát i ostatní studenti, možné je i video). Po letním semestru týž typ práce písemně a text rozeslaný předem, aby diskuse byla konkrétnější.

Poznámka

Pro studenty 3. ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů