Symbolické jednání ve veřejném prostoru

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202SYM Z 2 24S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek CHLUP

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•Naučit se aktivně vytvářet symboly a pracovat s nimi s vědomím všech výhod i nevýhod symbolické komunikace;

•osvojit si schopnost kritiky symbolického jednání, tj. schopnost rozpoznat a jasně pojmenovat, v čem dané symbolické jednání funguje, a v čem nikoli;

•naučit se všechny tyto otázky a dovednosti sdílet i s neakademickou veřejností.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Do semináře budou přijati pouze studenti, kteří se dostaví již na úvodní hodinu v pátek 21. 9. v 15:00 v Kampusu Hybernská. Po tomto datu nebude možné se k semináři připojit.

Vzhledem k tomu, že na FF UK začíná elektronický zápis právě až 21. 9., doporučuji všem zájemcům z FF UK, aby si se mnou předem svou účast domluvili e-mailem (radek.chlup@ff.cuni.cz). Pro zájemce z DAMU je kontaktní prostředkující osobou Daniela Grohová (daniela.grohova@gmail.com).

Obsah kurzu

Anotace

Symboly jsou tradičně jedním z nejmocnějších komunikačních nástrojů. Dokáží říct za krátký čas říci mnoho. Představují výstižné obrazy, které fungují jako zhuštěné zkratky komplexních skutečností. Působí na podvědomé rovině a hovoří primárně řečí těla. Proto dokáží asociativně evokovat pocity a postoje a navozovat různá mentální a psychická rozpoložení. Oproti běžné, racionálně-verbální komunikaci mají však i řadu nevýhod. Jsou bytostně mnohoznačné, a proto nedovedou jasně předávat konkrétní sdělení (jež bychom mnohem pohodlněji mohli vyjádřit slovně), nýbrž jakákoli předávaná sdělení spíše rozmlžují a otevírají je různým interpretacím. V důsledku toho se s divákem mohou snadno minout a zůstat nepochopeny. Současně ale právě svou mnohoznačností zvyšují pravděpodobnost, že v divákovi alespoň některými významovými rovinami zarezonují (příliš konkrétní sdělení by totiž mohlo být snáze odmítnuto) a že ho nalákají k aktivnější účasti, při níž si významy bude sám hledat.

Všech těchto výhod i nevýhod si musí být dobře vědom každý, kdo by chtěl umět se symboly aktivně pracovat. V našem semináři nebudeme problematiku symbolické komunikace uchopovat primárně teoreticky (na základě četby textů a diskuse o nich), nýbrž si ji budeme především prakticky osahávat v terénu. Prostor nám pro to poskytne Sametové posvícení: karnevalový průvod občanských iniciativ, který od roku 2012 každoročně ve státní svátek 17. listopadu prochází centrem města a v němž zúčastněné občanské iniciativy (tzv. kliky) s pomocí obřích masek, alegorických konstrukcí a zábavných pamfletů za doprovodu živé hudby symbolicky ztvárňují aktuální společenská témata (viz www.sametoveposviceni.cz). Sametové posvícení tak každoročně poskytuje prostor pro stále nové zkoumání možností, jak symbolicky uchopit různá aktuální témata. Díky tomu pro nás bude ideální laboratoří, v níž budeme moci tvorbu a fungování symbolů pozorovat a reflektovat v přímém přenosu.

Seminář je paralelně vypisován na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, přičemž začíná již 21. 9.

Obsah kurzu

V rámci Sametového posvícení je důležitá spolupráce organizátorů s dílčími skupinami (klikami). Kliky přinášejí svá témata a svou osobní angažovanost, organizátoři nabízejí prostor a prostředky pro jejich symbolické uchopení a ztvárnění. Činí tak jednak formou společných setkání (tzv. „burzy nápadů“ a „degustace témat“), na nichž kliky představují svá témata i první verze jejich symbolického uchopení, jednak formou individuální práce s každou klikou, která od organizátorů dostane k dispozici výtvarníka a dramaturga. Pro náš seminář bude klíčová právě postava dramaturga, jehož rolí je dané klice a jejímu výtvarníkovi citlivě pomáhat v hledání vhodných symbolických prostředků. Právě tuto schopnost dramaturgie symbolického jednání budeme v našem semináři kultivovat.

Vzhledem k tomu, že studenti se sami práci se symbolickým jednáním teprve učí, budou typicky vystupovat v roli pomocných dramaturgů, byť mohou ti odvážnější či zkušenější případně fungovat přímo jako samotní dramaturgové. Každý z účastníků bude přináležet k jedné klice a bude se účastnit všech dramaturgických debat, stejně jako společných prezentací na „degustaci témat“. Skupinu bude provázet i v pozdějších přípravných fázích při výrobě masek a nácviku symbolických performancí. V průběhu těchto příprav se budeme pravidelně scházet, společně reflektovat zkušenosti všech účastníků a vyjasňovat si, co z nich vyplývá pro tvorbu symbolů a pro úskalí symbolické komunikace.

Vyvrcholením semináře bude účast na samotném Sametovém posvícení. Při ní budeme v roli pozorovatelů a budeme se trénovat v „rituální kritice“, tj. budeme si mapovat, jaké stránky symbolického jednání při průvodu fungovaly, a jaké nikoli. Své postřehy každý z účastníků sepíše do několikastránkové reflexe, v níž pro každou kliku kriticky zhodnotí ztvárnění tématu a jeho srozumitelnost, jednání a gesta v průběhu průvodu, masky a pamflet. Nad těmito reflexemi poté proběhne společná závěrečná diskuse.

Doporučená nebo povinná literatura

Seminář nebude stát na četbě, nýbrž na práci v terénu a její reflexi. Přece jen však bude zapotřebí se seznámit alespoň s některými základními koncepcemi, z nichž budeme vycházet. Naleznete je v následujících textech:

1)Sekce o Sametovém posvícení z kolektivní monografie Alena Rybníčková, Radek Chlup, Martin Pehal a Evelyne Koubková, Happening: Mezi záměrem a hrou, Praha: AMU, 2015, s. 133–188 (zejm. stať R. Chlupa „Symbolická účinnost v Sametovém posvícení“).

2)Kapitola „Symboly a satira“ z disertace Aleny Rybníčkové Happening: Mezi záměrem a hrou, obhájené na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU v dubnu 2018 (zbylé kapitoly, na něž text odkazuje, jsou víceméně identické s knihou Happening: Mezi záměrem a hrou z bodu 1).

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace bude udělena za [1] aktivní účast na všech hlavních aktivitách semináře (povolena je jedna absence, a to pouze u některé z průběžných aktivit, tj. nikoli např. na úvodní či závěrečné hodině či na samotném průvodu) a [2] za včasné odevzdání (do 25. 11., 23:59) reflexe letošního průvodu.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů