Kritický seminář 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204KRS7 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1)Seznámení studentů se základy kritické práce.

2)Zařazení aktuálních divadelních tendenci do kontextu s ostatními oblastmi umění.

3)Rozvíjení kritické reflexe dění v zahraničním divadle a skrze ni pěstovat u studentů vědomí širších souvislostí.

4)Vedení studentů k tomu, aby dokázali vedle kritického hodnocení práce jiných reflektovat s kritickým odstupem i svou vlastní tvorbu.

5)Pochopení vztahu umělce a kritika jako partnerů v dialogu.

Forma studia

Diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů, analýza aktuálně uváděných divadelních představení.

Předpoklady a další požadavky

  1. Schopnost vést dialog.
  2. Schopnost reflexe a sebereflexe.
  3. Schopnost analýzy.
  4. Základní přehled o současném divadelním dění.

Obsah kurzu

Osnova:

1)Úvod do světa divadelní kritiky - od Diderota přes Čapka k Machoninovi.

2)Elementární reflexe viděného a slyšeného jako výchozí materiál recenze.

3)Analýza divadelní inscenace s akcentem na kritický rozbor jednotlivých složek.

4)Divadelní festivaly jako místo umělecké konfrontace.

5)Rozhovor jako součást kritické reflexe.

6)Aktuální tendence v českém, respektive světovém divadle.

7)Kritická reflexe vlastní tvorby.

8)Umění vést polemiku aneb Kritická reflexe současné kritiky.

Sylabus:

Základní formou kritického semináře jsou diskuse o divadelních představeních, během nichž se prostřednictvím dialogu studenti učí pregnantně formulovat a tříbit vlastní názory. Další důležitou etapu pak představují i písemné analýzy a reflexe, které směřují ke schopnosti napsat odbornou recenzi divadelní inscenace. Účastníci semináře rozvíjejí své schopnosti reflexe divadla v mezinárodním kontextu s ohledem na různost žánrů, progresivních trendů i originalitu výrazných uměleckých osobností a zároveň i v kontextu s děním v ostatních oblastech umění. Schopnost kritické reflexe (a sebereflexe!) zde rozhodně není cílem, ale stává se prostředkem k rozvíjení tvůrčího myšlení. Zároveň působí jako katalyzátor uměleckého dialogu, který může fungovat nejenom mezi členy samotného inscenačního týmu, ale v ideálním případě vzniká inspirativní komunikace i mezi umělci a odbornou kritikou.

Doporučená nebo povinná literatura

JURKOWSKI Henryk: Magie loutky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997. ISBN 80-902482-0-9

OSOLSOBĚ Ivo: Principa parodica totiž Posbírané papíry převážně o divadle. 1. vyd. Praha: AMU, 2007. ISBN 978-80-7331-082-0

PAVIS Patrice: Divadelní slovník. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-157-0

SLAWIŃSKA, Irena: Divadlo v současném myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2002. ISBN 80-902482-6-8

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, návštěva vybraných divadelních představení a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Podmínka úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích.

Poznámka

Předmět je otevřen i pro zájemce z ostatních oborů.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů