Finanční management I. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206FMAG1 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Bohumil NEKOLNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana DVOŘÁKOVÁ, Bohumil NEKOLNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je finanční analýza vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, prognóza těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik, spojených s budoucími aktivitami podniku. Plánování je proces, který bezprostředně na finanční analýzu navazuje. Zpracovávat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční, je téměř nerealizovatelné. V divadelním prostředí, kde osou základního plánování je dramaturgický plán a zpravidla nedostatek finančních prostředků, je nutná tato finanční analýza dvojnásob.

Cíle předmětu:

 1. Posluchači se seznámí s principy finančního řízení a významem majetkové a kapitálové struktury divadla/projektu pro finanční rozhodování. Velký důraz je kladen na pochopení vztahů mezi operativním a strategickým plánováním organizace či projektu.
 2. Předmět rozšíří znalosti studenta v oblasti daňového zatížení neziskové sféry.
 3. Cílem předmětu je vytvořit základní představu o obsahové náplni finančního managementu, používaných metodách finančního řízení, které jsou využívány pro naplňování základního cíle divadla / kulturní instituce / projektu.

Forma studia

Přednášky, semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Obsah a rozsah pojmu, současné pojetí a směry řízení financí, pojem finanční manažer. Manažerské pojetí divadla/projektu.
 2. Manažerské finance, riziko a čas: Význam faktoru času v managementu financí a způsoby jeho respektování ve finančním hospodaření podniku. Rizika a portfolio.
 3. Vztah financí a strategie divadla, navržení nové finanční strategie.
 4. Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy - Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.
 5. Složky strategického plánu - plánování tržeb, plánování nákladů, stanovení nákladů v relaci k tržbám, individuální stanovení nákladových položek, odpisy.
 6. Analýza výkonnosti divadla: Kritérium výkonnosti divadla.
 7. Manažerské finance a finanční plánování: Strategie divadla, druhy finančních strategií, podstata finančního plánování, klasifikace finančních plánů, obsah kompletního finančního plánu, modely finančního plánování.
 8. Strategické dlouhodobé investiční rozhodování: Základní klasifikace investičních projektů, fáze investičního procesu, volba metody pro vyhodnocení investic, odhad cash flow.
 9. Zdroje financování divadla: Externí zdroje financování; interní zdroje financování (nerozdělený zisk, odpisy, rezervy a ostatní). Hotovostní cyklus.

Doporučená nebo povinná literatura

KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2007; (lze i z r. 2004).

PAVELKOVÁ, D. - KNÁPKOVÁ, A. - NOVÁK, T. Řízení podnikových financí. Sbírka příkladů a případových studií. Zlín: UTB, 2002.

MAREK, P. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2009; (lze i z r. 2006).

VALACH, J. A KOL. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1991. Cizojazyčná (zahraniční) literatura.

MAŘÍKOVÁ, P. - MAŘÍK, M. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniků. Praha: Ekopress, 2005.

BREALEY, R. A. - MYERS, S.C. Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, 2006.

BREALEY, R. A. - MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů