Bakalářský seminář 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207BCS1 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana AUGUSTOVÁ, Pavel BÁR, Jan CÍSAŘ, Radmila HRDINOVÁ, Daniela JOBERTOVÁ, Eva KYSELOVÁ, Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ, Martina MUSILOVÁ, Martina SCHLEGELOVÁ, Tereza SIEGLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se má naučit vymezit téma či problematiku, strukturovat vlastní diskurz, provádět analýzu a syntézu, argumentovat, prokázat schopnost pracovat s odbornou literaturou a tvořivě ji při vlastním odborném psaní využívat.

Forma studia

Prezentace a zpětná analýza vlastních dílčích textů, diskuse o tématu práce i o metodologii kritického psaní.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Obsahem bakalářského semináře je v první řadě příprava bakalářské práce, tedy individuální konzultace k tématu práce a i obecněji metodologie psaní odborných textů (včetně formálních náležitostí, citačních norem atd.).

Doporučená nebo povinná literatura

kol., Pravidla českého pravopisu

kol., Slovník spisovné češtiny

Sgall P., Panevová J., Jak psát a jak nepsat česky

Eco U., Jak napsat diplomovou práci

Kubátová H., Šimek D., Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humantních oborech

Pavis P., Divadelní slovník

Dále je literatura zadávána s ohledem na zvolené téma bakalářské diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě průběžné práce na zadaném tématu; kromě strukturování vlastního textu musí být student schopen orientovat se v dané problematice šířeji a v patřičných souvislostech, prokázat adekvátní stylistickou úroveň a také schopnost používat odbornou terminologii.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů