Bakalářský seminář 1

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207BCS1 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se má naučit vymezit téma či problematiku, strukturovat vlastní diskurz, provádět analýzu a syntézu, argumentovat, prokázat schopnost pracovat s odbornou literaturou a tvořivě ji při vlastním odborném psaní využívat.

Forma studia

Prezentace a zpětná analýza vlastních dílčích textů, diskuse o tématu práce i o metodologii kritického psaní.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Obsahem bakalářského semináře je v první řadě příprava bakalářské práce, tedy individuální konzultace s vedoucím diplomové práce k tématu práce, a i obecněji metodologie psaní odborných textů (včetně formálních náležitostí, citačních norem atd.).

Doporučená nebo povinná literatura

kol., Pravidla českého pravopisu

kol., Slovník spisovné češtiny

Sgall P., Panevová J., Jak psát a jak nepsat česky

Eco U., Jak napsat diplomovou práci

Kubátová H., Šimek D., Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humantních oborech

Pavis P., Divadelní slovník

Dále je literatura zadávána s ohledem na zvolené téma bakalářské diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě průběžné práce na zadaném tématu; kromě strukturování vlastního textu musí být student schopen orientovat se v dané problematice šířeji a v patřičných souvislostech, prokázat adekvátní stylistickou úroveň a také schopnost používat odbornou terminologii.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů