Fenomén camp, kýč a performativní umění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207FCK0 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Peter DEMETER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět nabízí studentkám a studentům možnost získat základní znalosti o campu a kýči, a to v širším kulturně-historickém a uměleckém kontextu s důrazem na performativní umění. Od základních koncepcí campu a kýče se postupně dostaneme k možnostem, jak tyto koncepce uplatnit při konkrétních interpretací. Proto součástí seminářů bude také mnoho ilustrativních příkladů, na které bude možné dané (abstraktní) teorie aplikovat. Kromě samotného campu a kýče bude pozornost věnována také souvztažnosti těchto fenoménů s jinými kulturně-estetickými a společenskými tendencemi jako je dandismus, queer či ostalgie.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět nabízí studentkám a studentům možnost získat základní znalosti o campu a kýči, a to v širším kulturně-historickém a uměleckém kontextu s důrazem na performativní umění. Od základních koncepcí campu a kýče se postupně dostaneme k možnostem, jak tyto koncepce uplatnit při konkrétních interpretací. Proto součástí seminářů bude také mnoho ilustrativních příkladů, na které bude možné dané (abstraktní) teorie aplikovat. Kromě samotného campu a kýče bude pozornost věnována také souvztažnosti těchto fenoménů s jinými kulturně-estetickými a společenskými tendencemi jako je dandismus, queer či ostalgie.

1 a 2/ Úvodní anamnéza

Úvod do kýče a tzv. campu, stanovení základních otázek, které budeme se studenty sledovat v průběhu celého semináře: co je to vlastně kýč a camp; jaká je jejich souvislost s uměním; jakým způsobem lze jejich reprezentace hledat v performativním umění, respektive i v jakých případech je možné označit dané dílo za kýč či camp a v jakých případech se bude jednat o dílo, které je těmito kulturně-estetickými fenomény inspirováno (nezáměrnost vs. záměrnost; tradicionalismus vs. moderní a postmoderní proudy umění).

3 a 4/ Kýč a camp jako součást (post)moderního umění

Matei Calinescu: Kýč (1987; český překlad Martiny Pachmanové)

V rámci tohoto seminárního bloku se zaměříme na kýč a jeho teorie, přičemž zároveň dojde k osvětlení souvztažnosti kýče a campu, ale také k analýze jejich rozdílnosti. To vše lze konkretizovat na proměnách vizuálního umění v průběhu 20. století. Matei Calinescu, jehož text bude při seminářích analyzován, kýč velmi důrazně kritizoval (stejně tak i camp), zároveň si ale uvědomoval jistou přitažlivost tohoto fenoménu a, jak sám zmiňuje, i určitý půvab. Studentům bude k textu nabídnut také patřičný kulturně-historický kontext s ilustrativními příklady uměleckých děl (zejména vizuálních).

5 a 6/ Metafora světa jako divadla. Camp, performativita a ironie

Susan Sontag: Poznámky o fenoménu camp (1964; český překlad Martina Pokorného)

V rámci tohoto seminárního bloku bude pozornost věnována hlavně fenoménu camp. Zaměříme se na text průkopnice ve zkoumání campu, Susan Sontag. Tato zásadní esej nabízí mnoho inspirativních myšlenek, avšak se studenty se soustředíme především na souvztažnost campu s obecnou teatralitou a snahou o „předvádění se“, která má ale v rámci campu jistý punc ironičnosti. Na základě toho opět dojde k prohloubení znalostí o rozdílnosti campu a kýče. Zatímco camp je možné považovat za určitou sofistikovanost, kýč je sám o sobě produktem masové kultury, nicméně, kýč se může stát součástí oné campové sofistikovanosti. Podstatné jsou pak v tomto smyslu různé ambivalence a snaha zaujímat „netradiční“ a jiné pozice vnímavosti, respektive i hledat „nové“ kontexty.

7 a 8/ Obecná jinakost jako základní předpoklad campu (a kýče). Výkladový exkurz 19. a 20. století s přesahem do současnosti

Motto: „Esthetika jest vyšší než etika.“ (OW)

Oscar Wilde: Péro, tužka a jed (1885; český překlad Ladislava Rovenského)

Christopher Isherwood: The World in the Evening (1954; kratičký odstavec v českém překladu Romana Trušníka)

Zejména camp lze do značné míry charakterizovat jako jev, který má mnoho společného s obecnou jinakostí, respektive s tím, co je z hlediska tradičních (tradicionalistických) představ o kultuře, společnosti, morálce i umění odsouváno na okraj. Na základě toho je možné o campu uvažovat jako o esteticismu či imoralismu. Určitý imoralismus byl a je ostatně spojován také s kýčem. Z pozice tradicionalismu lze následně hledat analogii mezi campem (kýčem) a queer poetikou, dále campem (kýčem) a reprezentací femininity apod.

9 a 10/ Interpretační potenciál campu a kýče pro soudobé umění, případně i některé společenské jevy

Při těchto seminářích budou analyzována vybraná umělecká díla a prezentovány jejich možné interpretace z perspektivy kýče a campové estetiky, a to zejména na základě dosud probíraných teorií a dalších znalostí, které studentky a studenti získali v průběhu seminářů. Důraz bude kladen na vizuální umění a divadlo.

11/ Závěrečné kolokvium

Závěrečné kolokvium proběhne formou skupinového zkoušení/diskuze. Studentky a studenti zodpoví otázky vztahující se zejména k textům, které byly probírány na seminářích. Seznam otázek bude předložen na předcházejícím semináři.

Doporučená nebo povinná literatura

BOOTH, Mark, 1983. Camp. London: Quarter Books.

COBLENCEOVÁ, Françoise, 2003. Dandysmus. Povinnost pochybnosti. Praha: Prostor.

CORE, Philip, 1984. Camp. The Lie That Tells The Truth. London: Plexus Publishing.

DEMETER, Peter, 2017. Akvabely, vousaté ženy a jiné campy stylizace v dramatické tvorbě Davida Drábka. In: BÍLEK, Petr A. – ŠEBEK, Josef, eds. Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha: Univerzita Karlova, s. 230–249.

DEMETER, Peter, 2021. Láska k přehnanému. Fenomén camp v českém kulturně-historickém kontextu. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity.

ECO, Umberto, 2015. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo.

GREENBERG, Clement, 2000. Avantgarda a kýč. Labyrint Revue. 7–8, s. 69–74.

KRÓLAK, Joanna, 2010. Prvky camp-estetiky v recesistických projevech ostalgie. In: JUNGMANNOVÁ, Lenka, ed. Česká literatura rozhraní a okraje. Praha: Akropolis, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, s. 63–74.

KULKA, Tomáš, 2014. Umění a kýč. Praha: Torst.

PUTNA, Martin C., ed., 2011. Homosexualita v dějinách české kultury. Praha: Academia.

VOJVODÍK, Josef, 2008. Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha: Argo, Univerzita Karlova.

Hodnoticí metody a kritéria

Kolokvium

Závěrečné kolokvium proběhne formou skupinového zkoušení/diskuze. Studentky a studenti zodpoví otázky vztahující se zejména k textům, které byly probírány na seminářích. Seznam otázek bude předložen na předcházejícím semináři.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
07.10.2022 11:00–14:00 Peter DEMETER Učebna KTK 121
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
21.10.2022 11:00–14:00 Peter DEMETER Učebna KTK 121
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
04.11.2022 11:00–14:00 Peter DEMETER Učebna KTK 121
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
25.11.2022 11:00–14:00 Peter DEMETER Učebna KTK 121
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
02.12.2022 11:00–14:00 Peter DEMETER Učebna KTK 121
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
16.12.2022 11:00–14:00 Peter DEMETER Učebna KTK 121
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů