Interpretační metody 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207INT1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan CÍSAŘ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozvíjí na teoretické bázi vlastní interpretační aktivitu uplatňující určité interpretační metody, procedury a mechanismy. Prokazuje praktickou schopnost realizovat teoretickokritickou interpretaci scénické divadelní události v souvislostech současného uvažování a myšlení nejen o divadle.

Forma studia

Kontaktní.

Předpoklady a další požadavky

Návštěva vybraných představení, znalost základních vývojových tendencí české a evropské divadelní kritiky.

Obsah kurzu

Přednáška je věnována divadelněteoretickým metodologickým trendům 20. století. Nabízí charakteristiku jednotlivých metodologických přístupů k interpretaci jak divadelního scénického tvaru tak k jeho recepci v představení, tedy v rovině estetické i komunikační, pod sjednocujícím pojmem scénická divadelní událost. V první fázi výuky zkoumá a využití elementárních metodických východisek uchopení jakékoliv takové události: Popis jednotlivých komponentů, analýzu jejich vazeb v rovině syntagmatické a paradigmatické a konečně výklad konkrétní scénické divadelní události jako uspořádání jednotlivých popsaných a analyzovaných jevů do celistvého konstruktu, v němž se ujasňuje jejich ucelené významové směřování. V další fázi výuky nastupuje klíčový pojem INTERPRETACE jako představa určitého produktu, tj. jako výsledek interpretačního procesu, jenž pozoruje a zkoumá různé přístupy a různé možnosti vnímání sledované události jako dění smyslu. Současně s tím rozvíjí na teoretické bázi vlastní interpretační aktivitu uplatňující určité interpretační metody, procedury a mechanismy, kdy se student seznamuje s některými z metodologických trendů 20. století jako např. fenomenologie, sociologický přístup, recepční estetika, sémiotika, strukturalismus, poststrukturalismus, dekonstrukce atd.

Doporučená nebo povinná literatura

Barthes Roland: Kritika a pravda, Českosl. spisovatel, Praha 1968

Ricoeur Paul: Život, pravda, symbol, OIKUMENH, Praha 1993

Eco Umberto: Teória inetrpretácie, Diskur a prebytok významu, Archa Bratislava 1995

Bachtin M. M.: Formální metoda v literární vědě.Kritický úvod do sociologické poetiky, Lidové nakladatelství, Praha 1980

Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno 2001

Michailovič Peter, Minár Pavol: Úvod do štrukturalismu a a postštrukturalismu, Iris, Bratislava 1997

Jan Mukařovský: Umění jako sémiologický fakt, Studie I, Brno, 2007

Genetika smyslu v Máchově poezii, Studie II, Brno 2007

Tendence v současném myšlení o divadle, JAMU, Brno, 2010,

O intepretácii umeleckého textu 19, sborník studií ÚLUK Filozofickej fakulty v Nitře

Kubínová Marie: Sondy do sémiotiky literárního díla, Akademie věd České republiky, Praha 1995

Milan Jankovič: Dílo jako dění smyslu, Pražská imaginace, Praha 1992

Nesamozřejmost, smyslu, Českolovenský spisovatel, Praha 1991

Na cestě ke smyslu, Torst, Praha 2005

Ivo Osolsobě: Mnoho povyku pro sémiotiku, Nakladatelství „G“, Brno 1992

Semiotika - divadlo - kritika, Slovenské divadlo 40, I., s. 5-11

Antoine Compagnon: Démon teorie. Host, Brno 2009

Petr A. Bílek: Hledání jazyka interpretace, Host, Brno 2003

Hodnoticí metody a kritéria

80% účast, aktivní práce v hodině, vypracování zadaných referátů. Na závěr vypracovává student písemně v rozsahu 15-20 stran teoreticko-kritickou interpretaci zvolené scénické divadelní události, kterou by měl dokázat, že je schopen na základě přísné a přesné metodologie uchopit scénickou divadelní událost tak , že se stává skutečně interpretací, která na rozdíl od popisu, analýzy a výkladu se vyjevuje jako problémový okruh, jenž klade podstatné otázky a vstupuje do širších kontextů, které se vynořují v rámci interpretovaného jevu. Student tak demonstruje praktickou schopnost realizovat teoretickokritickou interpretaci scénické divadelní události v souvislostech současného uvažování a myšlení nejen o divadle.

Poznámka

Pokud se do předmětu zapíší méně než 3 studenti, může být zrušen.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
CÍSAŘ J.
11:30–13:00
(paralelka 2)
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
CÍSAŘ J.
11:30–13:00
(paralelka 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:30–13:00 Jan CÍSAŘ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2
St 11:30–13:00 Jan CÍSAŘ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů