Seminář kritiky 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SKK6 ZK 4 3T česky letní

Garant předmětu

Jitka PAVLIŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka PAVLIŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Výuka probíhá převážně formou řízené diskuse o inscenacích, dále pak individuálních prezentací, případně polemik, nedílnou součástí je společná diskuse nad studentskými texty zohledňující principy standardní redakční práce. Zadání může doplňovat i specifická tematická rešerše ke konkrétní inscenaci, rekonstrukce inscenace, případně realizace rozhovoru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na analýzu tanečně-performativního představení jak z hlediska významového, tak především kompozičně-formálního. V úvodních setkáních je důraz kladen na stěžejní vývojové dispozitivy tanečního a pohybového umění ve 20. a počátku 21. století, které zásadním způsobem modifikovaly zažité stereotypy chápání tance a choreografizovaného lidského těla a pohybu. Kontextualizace jednotlivých vývojových fází tance, a tím také dílčí setkávání, vycházejí ze zhlédnutí záznamů vybraných tanečních představení daného údobí/vývojového dispozitivu a jejich následné kriticko-analytické reflexe. Druhá část semináře je pak založena na vlastní divácké zkušenosti a percepci tanečního představení jednak aktuálního tanečně-performativního repertoáru českých souborů a umělců, jednak návštěvou relevantních mezinárodních festivalů, následné diskuzi a vypracování samostatné písemné práce o vybraném představení (formou recenze, eseje, kratší analyticko-teoretické studie atp.).

Tematické okruhy:

  1. Úvod do studia tance

Jak nazírat na tanec? Jeho percepce a analyticko-kritická reflexe, základní tanečněvědné pojmy a jejich správná interpretace.

  1. Historická paradigmata vývoje tance a teoretického myšlení o něm I

Tanec klasický versus tanec moderní? Isadora Duncan a její „odmítnutí“ klasického tance, průkopníci moderního tance (Emile Jaques-Dalcroze, Rudolf Laban, Oskar Schlemmer).

  1. Historická paradigmata vývoje tance a teoretického myšlení o něm II

Tanec jako individuální výpověď tanečníkova (Mary Wigman, Martha Graham, Doris Humphrey), taneční sólo – nejvýraznější odkaz taneční moderny a jeho současné modifikace.

  1. Tanztheater a jeho varianty (Kurt Jooss, Pina Bausch a další)
  2. Principy negace a absence v tanci

Taneční avantgarda a postmodern dance: analýza esence tance (Merce Cunningham, Judson Dance Theatre).

  1. Contemporary dance, fyzické divadlo, pohybová performance

Významní představitelé, formy/žánry/koncepty, stěžejní inscenace (William Forsythe, Wim Vandekeybus, Lloyd Newson, Anne Teresa de Keersmaeker a další).

  1. Konceptuální obrat v tanci a performanci

Xavier Le Roy, Jérôme Bel, Boris Charmatz, Vera Mantero, Doris Uhlich ad.

  1. Nejaktuálnější žánry a formy současného tance a performance

Lecture performance, pohybová instalace, posthuman turn + kyborgové, taneční virtualita.

  1. Moderní a současný tanec u nás
  2. Současné mezinárodní festivaly a platformy současného tance, pohybové performance a fyzického divadla

Studenti se detailněji seznámí s žánrem taneční kritiky tištěné (Taneční zóna) i internetové verze (Taneční zóna, Taneční aktuality) a s požadavky, jež jsou na ni kladené, a v neposlední řadě s provozem a proměnami této odborné praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Nejméně 80% účast a aktivní práce v hodině, včetně návštěvy všech vybraných inscenací, případně samostatné zhlédnutí zadaných záznamů inscenací (50 %)

Průběžné dílčí úkoly – písemné práce, rešerše 30 %

Konstruktivní kritické zhodnocení prací ostatních studentů 20 %

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů