Seminář praktické dramaturgie od A až do Z 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207SPZ1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav ETLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Uvést posluchače do problematiky dramaturgie především z praktického hlediska.
  2. Seznámit posluchače s fenoménem dramaturgie jako koncepčně – kreativní složkou tvorby divadelního díla, ale i jako s koncepčním činitelem v rámci divadelní instituce, v níž působí. Tedy i v širších uměleckých, kulturních a společenských souvislostech.

Forma studia

Předmět se zabývá dramaturgií jako integrální složkou divadelní tvorby. Dramaturgickou činnost tedy nechápe jako pouhý výběr repertoáru pro určitý divadelní soubor, jak s tímto termínem obvykle pracuje deníková kritika nebo divadelní publicistika, nýbrž pojímá ji v celé její šíři, tedy tak, jak to odpovídá skutečnému postavení dramaturgie v současném českém divadle - jako komplexní promýšlení budoucího divadelního díla ve všech jeho tematicko – významových i strukturně – tvarových souvislostech a podobách. Formou studia pak je (kromě výkladové části) především čtení a analýza literárních uměleckých textů, a následná diskuse nad nimi. Cílem semináře je tedy umožnit divadelním kritikům a teoretikům nahlédnout na divadelní tvorbu také z druhé strany, tj. jaksi „zevnitř“, z hlediska tvorby samotné.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

  1. V kurzu „Dramaturgie jako koncepčně - ktreativní činitel divadelní tvorby. Seminář praktické dramaturgie Krok za krokem od A až do Z.“ studenti budou vedeni zejména k tomu, aby se naučili přečíst text divadelní hry (nebo jiného literárního díla) co nejpozorněji,nikoli však jen z hlediska jeho literárních kvalit, nýbrž právě z pohledu dramaturgického, tj. budou se ho učit číst se zřetelem k jeho specifickým kvalitám, nezbytným pro následnou divadelní tvorbu. Cílem tohoto kursu je, aby posluchači byli na základě podrobného rozboru literárního díla schopni pojmenovat nejen hlavní témata a motivické linie, které text nabízí v průběhu „běžného“ (tedy literárně orientovaného) čtení a které vypovídají například o charakteristice jednotlivých postav, motivacích jejich jednání, či o hlavních i dílčích motivech a tématech hry, ale aby byli zároveň schopni rozeznat jeho kvality (a případně i „ne- kvality“) specificky divadelní, aby dovedli rozpoznat a pojmenovat takové prvky obsažené v textu, které si svou povahou doslova vynucují svou jevištní podobu a scénickou realizaci.
  2. Takto pojatá konkrétní práce s literárně – dramatickou (případně pouze literární) předlohou nerozvíjí pouze posluchačovu schopnost různočtení a pojmenovávání rozličných možností výkladu textu, ale kultivuje také jeho smysl a cit pro specifické zákonitosti divadelního jazyka, včetně uvědomování si rozmanitosti materiálů, které má (na rozdíl od literatury) divadlo ve svých výrazových prostředcích latentně k dispozici.

 3. Z čistě metodologického hlediska je seminář koncipován ve dvou rovinách. Na jedné straně rozvíjí analytické schopnosti posluchačů katedry Teorie a kritiky, učí je především konkrétní práci s dramatickým textem a s jeho složitou významovou vrstvou, a na druhé straně nutí posluchače svou individuálně provedenou analýzu obhájit také v kolektivní diskusi s ostatními posluchači semináře.

Doporučená nebo povinná literatura

Z. Hořínek: Úvod do praktické dramaturgie

J. Vostrý: Úvod do studia režie a dramaturgie

J. Císař: Základy dramaturgie I. II.

J.L. Styan: Prvky dramatu

P. Szondi: Teória modernej drámy

R. Barthes: Úvod do strukturální analýzy vyprávění

G. Genett: Hranice vyprávění

J. Grossman: O výkladu jednoho textu

J. Etlík: Fenomén hry aneb Schmidův Mozart 1991

J. Etlík: Termíny k dohodnutí

L. Suchařípa: Člověk si musí vybrat

E. Klos: Dramaturgie je, když…

Hodnoticí metody a kritéria

Známky a kredity jsou uděleny na základě minimálně 80 procentní účasti na přednáškách, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Hodnocení je provedeno po ukončení přednáškového cyklu, a to písemnou i ústní zkouškou.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
ETLÍK J.
14:30–16:00
(paralelka 2)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:30–16:00 Jaroslav ETLÍK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů