Scénická tvorba 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207STO2 ZK 8 10T česky letní

Garant předmětu

Daniela JOBERTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela JOBERTOVÁ, Vít NEZNAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si při pozorování celého procesu zkoušení inscenace ověří teoretické znalosti získané během prvních dvou let studia a týkající se fungování a součinnosti jednotlivých složek při vznikání scénického díla; vedle problematiky dramaturgicko-režijní koncepce a herecké tvorby nahlédne též do fungování konkrétního uměleckého provozu s jistým technickým i administrativním zázemím (a omezeními).

Forma studia

Pozorování procesu zkoušení, příprava materiálu, zpětná vazba tvůrcům, analýza jednotlivých etap, diskuse o písemné reflexi procesu zkoušení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zápis tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět je koncipován jako pozorovací stáž (eventuálně asistentura), která probíhá buď ve školním divadle DISK při přípravě absolventské inscenace (studentů katedry činoherního divadla či katedry alternativního a loutkového divadla), anebo v některém z pražských divadel, s nimiž škola spolupracuje. Student v rámci předmětu během akademického roku absolvuje dvě stáže. Výstupem každé z nich je podrobná reflexe procesu vzniku konkrétní inscenace se zaměřením na všechny složky a jejich interakci.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura je zadávána v souvislosti s inscenací, jejíž přípravě je student přítomen. Je doporučena literatura týkající se reflexe uměleckých procesů (např. The Routledge Companion to the Research in the Arts), a dále pak:

Vostrý J., Činoherní klub 1965-1972: dramaturgie v praxi

Vostrý J., Režie je umění

Císar J., Člověk v situaci

Hyvnar J., O českém dramatickém herectví 20. století

Vostrý J., Vojtěchovský M., Obraz a příběh

Šípek J., Psychologické aspekty scénické tvorby

Miholová K., Král UBU: Jarry & Grossman & Fára

Zich O., Estetika dramatického umění

Hodnoticí metody a kritéria

Student se pravidelně (nejméně 4x týdně) zúčastňuje procesu zkoušení inscenace; v rámci možností (dle typu divadla) se tvorby účastní a plní přidělené úkoly (např. v divadle DISK možná dramaturgická či lektorská spolupráce, překlady, pomoc při přípravě programu, studie o autorovi či medailony tvůrců). Výstupem je reflexe procesu zkoušení, která svědčí o schopnosti všímat si klíčových momentů procesu při vytváření jevištního díla a porozumět vzájemnému působení jednotlivých složek.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů