Tvůrčí psaní II. 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TPB2 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman SIKORA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí analyzovat současné divadelní texty, je obeznámen s různými autorskými přístupy, na základě zvolené metody umí vytvořit kratší divadelní text a ten následně upravit v rámci simulovaného zkušebního procesu.

Forma studia

Prezenční - seminář, individuální konzultace, samostatná práce.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování kurzu Tvůrčí psaní 1. Literárně-dramatický talent, předchozí zkušenost s literární či dramatickou tvorbou, stylistická obratnost, vynikající znalost českého jazyka, schopnost odlišovat a funkčně používat různě úrovně jazyka; zápis do předmětu podléhá schválení pedagoga.

Obsah kurzu

Základní osou dvousemestrálního kurzu je práce na vlastním divadelním textu. V prvním semestru jde o jednotlivé sekvence textu, se kterými se pracuje ve skupině na základě individuální přípravy, ve druhém semestru jde o individuální práci na textu v rozsahu jednoaktové hry. Studenti vedle toho zkoumají řadu autorských přístupů k současné dramatice (od klasické dramatické struktury přes částečnou dekonstrukci této struktury až k postdramatickým technikám), věnují se i specifickým typům psaní jako je metoda verbatim nebo dokumentární divadlo, učí se pracovat s rešeršemi, nebo psát na základě improvizace s hereckou skupinou. Zvláštní pozornost je věnována úzkému sepjetí s praxí - výsledky semináře jsou v jednotlivých fázích prověřovány scénickými čteními za účasti posluchačů herectví, režie a dramaturgie.

Pro práci v kurzu studenti používají poznatky a dovednosti získané a rozvíjené v dalších povinně-volitelných seminářích (Drama a dramatizace, Divadlo na hranicích řeči, Literární estetika atd.). Kurz je doplněn několikadenními intenzivními dílnami externích zahraničních pedagogů, které slouží k seznámení s jejich tvůrčími postupy a ke konfrontaci osvojených dovedností s jinými metodologickými přístupy.

Doporučená nebo povinná literatura

Avantgarde und Postmoderne. Prozesse struktureller und funktioneller Veränderungen. Erika Fischer-Lichte - Klaus Schwind (ed.). Tübingen, 1991. ISBN 3-923721-49-8.

BAKER, George Pierce. 1919. Dramatic Technique. Kessinger Publishing, 2005, ISBN 9780766195776

Das Drama nach dem Drama. Artur Pełka - Stefan Tigges (ed.). Bielefeld, 2011. ISBN 978-3-8376-1488-6.

Dramatische Transformationen. Zu gegenwärtigen Schreib - und Aufführungsstrategien im deutschsprachigen Theater. Stefan Tigges (ed.). Bielefeld, 2008. ISBN 978-3-89942-512-3.

Dramenpoetik 2007. Einblicke in die Herstellung des Theatertextes. Birgit Haas (ed.). Hildesheim, 2009. ISBN 978-3-487-13926-5.

ESSLIN, Martin. 1977. An Anatomy of Drama. Farrar, Straus and Giroux. ISBN 9780809005505

ESSLIN, Martin. 1978. Was ist ein Drama? Eine Einführung. München,1978. ISBN 3-15-017645-X

FOUNTAIN, Tim: So You Want to be a Playwright?. London, 2007. ISBN 9781854597168

HORNBY, Richard. 1986. Drama, Metadrama and Perception. Lewisburg, 1986. ISBN 0-8387-5101-6

HOŘÍNEK, Zdeněk: Cesty moderního dramatu. Praha, 1995. ISBN 80-9000-66-8.X.

LEHMANN, Hans-Thies: Postdramatické divadlo. Bratislava, 2007. ISBN 978-80-88987-81-9.

LEHMANN, Hans-Thies. Just a word on a page and there is the drama. Anmerkungen zum Text im postdramatischen Theater. In Theater fürs 21. Jahrhundert. Heinz Ludwig Arnold (ed.). München, 2004, s. 26?33. ISBN 3-88377-769-2. ISSN 0935-2929.

NEIPRIS, Janet: To be a Playwright. Routledge, 2005. ISBN 9780878301881

PFISTER, Manfred. 2001. Das Drama. München: Fink, 2001 [1977]. ISBN 9783706903530.

POSCHMANN, Gerta. 1997. Der nicht mehr dramatische Theatertext. Tübingen, 1997. ISBN 3-484-66022-8.

SZONDI, Peter: Teória modernej drámy. Bratislava, 1969.

TOSCAN, Richard: Playwriting Seminars 2.0. Richard Toscan, 2012, ISBN: 9780615608211

STEGEMANN, Bernd. Was kommt nach der Postdramatik? Theater heute.10/2008, s. 7-21.

VELTRUSKÝ, Jiří: Drama jako básnické dílo. Brno, 1999. ISBN 80-86055-60-4.

Vom Drama zum Theatertext? Zur Situation der Dramatik in Ländern Mitteleuropas. Hans-Peter Bayerdörfer (ed.). Tübingen, 2007. ISBN 978-3-484-66052-6.

WRIGHT, Michael: Playwriting in Process: Thinking and Working Theatrically. Heinemann, 1997. ISBN: 80435070342

Další literatura je zadávána individuálně podle tématu a žánru zvolených prací.

Hodnoticí metody a kritéria

85procentní přítomnost a aktivní práce na semináři, plnění všech zadaných úkolů, včasné dodávání dílčích textů.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K224
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
SIKORA R.
12:00–13:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Roman SIKORA Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů