Tvůrčí psaní II. 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TPB2 ZK 4 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí analyzovat současné divadelní texty, je obeznámen s různými autorskými přístupy, na základě zvolené metody umí vytvořit kratší divadelní text a ten následně upravit v rámci simulovaného zkušebního procesu.

Forma studia

Prezenční - seminář, individuální konzultace, samostatná práce.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování kurzu Tvůrčí psaní 1. Literárně-dramatický talent, předchozí zkušenost s literární či dramatickou tvorbou, stylistická obratnost, vynikající znalost českého jazyka, schopnost odlišovat a funkčně používat různě úrovně jazyka; zápis do předmětu podléhá schválení pedagoga.

Obsah kurzu

Základní osou dvousemestrálního kurzu je práce na vlastním divadelním textu. V prvním semestru jde o jednotlivé sekvence textu, se kterými se pracuje ve skupině na základě individuální přípravy, ve druhém semestru jde o individuální práci na textu v rozsahu jednoaktové hry. Studenti vedle toho zkoumají řadu autorských přístupů k současné dramatice (od klasické dramatické struktury přes částečnou dekonstrukci této struktury až k postdramatickým technikám), věnují se i specifickým typům psaní jako je metoda verbatim nebo dokumentární divadlo, učí se pracovat s rešeršemi, nebo psát na základě improvizace s hereckou skupinou. Zvláštní pozornost je věnována úzkému sepjetí s praxí - výsledky semináře jsou v jednotlivých fázích prověřovány scénickými čteními za účasti posluchačů herectví, režie a dramaturgie.

Pro práci v kurzu studenti používají poznatky a dovednosti získané a rozvíjené v dalších povinně-volitelných seminářích (Drama a dramatizace, Divadlo na hranicích řeči, Literární estetika atd.). Kurz je doplněn několikadenními intenzivními dílnami externích zahraničních pedagogů, které slouží k seznámení s jejich tvůrčími postupy a ke konfrontaci osvojených dovedností s jinými metodologickými přístupy.

Doporučená nebo povinná literatura

Avantgarde und Postmoderne. Prozesse struktureller und funktioneller Veränderungen. Erika Fischer-Lichte - Klaus Schwind (ed.). Tübingen, 1991. ISBN 3-923721-49-8.

BAKER, George Pierce. 1919. Dramatic Technique. Kessinger Publishing, 2005, ISBN 9780766195776

Das Drama nach dem Drama. Artur Pełka - Stefan Tigges (ed.). Bielefeld, 2011. ISBN 978-3-8376-1488-6.

Dramatische Transformationen. Zu gegenwärtigen Schreib - und Aufführungsstrategien im deutschsprachigen Theater. Stefan Tigges (ed.). Bielefeld, 2008. ISBN 978-3-89942-512-3.

Dramenpoetik 2007. Einblicke in die Herstellung des Theatertextes. Birgit Haas (ed.). Hildesheim, 2009. ISBN 978-3-487-13926-5.

ESSLIN, Martin. 1977. An Anatomy of Drama. Farrar, Straus and Giroux. ISBN 9780809005505

ESSLIN, Martin. 1978. Was ist ein Drama? Eine Einführung. München,1978. ISBN 3-15-017645-X

FOUNTAIN, Tim: So You Want to be a Playwright?. London, 2007. ISBN 9781854597168

HORNBY, Richard. 1986. Drama, Metadrama and Perception. Lewisburg, 1986. ISBN 0-8387-5101-6

HOŘÍNEK, Zdeněk: Cesty moderního dramatu. Praha, 1995. ISBN 80-9000-66-8.X.

LEHMANN, Hans-Thies: Postdramatické divadlo. Bratislava, 2007. ISBN 978-80-88987-81-9.

LEHMANN, Hans-Thies. Just a word on a page and there is the drama. Anmerkungen zum Text im postdramatischen Theater. In Theater fürs 21. Jahrhundert. Heinz Ludwig Arnold (ed.). München, 2004, s. 26?33. ISBN 3-88377-769-2. ISSN 0935-2929.

NEIPRIS, Janet: To be a Playwright. Routledge, 2005. ISBN 9780878301881

PFISTER, Manfred. 2001. Das Drama. München: Fink, 2001 [1977]. ISBN 9783706903530.

POSCHMANN, Gerta. 1997. Der nicht mehr dramatische Theatertext. Tübingen, 1997. ISBN 3-484-66022-8.

SZONDI, Peter: Teória modernej drámy. Bratislava, 1969.

TOSCAN, Richard: Playwriting Seminars 2.0. Richard Toscan, 2012, ISBN: 9780615608211

STEGEMANN, Bernd. Was kommt nach der Postdramatik? Theater heute.10/2008, s. 7-21.

VELTRUSKÝ, Jiří: Drama jako básnické dílo. Brno, 1999. ISBN 80-86055-60-4.

Vom Drama zum Theatertext? Zur Situation der Dramatik in Ländern Mitteleuropas. Hans-Peter Bayerdörfer (ed.). Tübingen, 2007. ISBN 978-3-484-66052-6.

WRIGHT, Michael: Playwriting in Process: Thinking and Working Theatrically. Heinemann, 1997. ISBN: 80435070342

Další literatura je zadávána individuálně podle tématu a žánru zvolených prací.

Hodnoticí metody a kritéria

85procentní přítomnost a aktivní práce na semináři, plnění všech zadaných úkolů, včasné dodávání dílčích textů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů