Uvažování o divadle v perspektivě současné výtvarné teorie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207UDP1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent bude konfrontován s vybranými koncepty nejen výtvarné teorie, které zásadním způsobem formovaly odlišné proudy současného umění. Seznámí se s proměnami diskurzu výtvarného umění i umění obecně, díky čemuž bude schopen uvažovat v širších kontextech nad podobami, které zaujímá současné alternativní divadlo. Bude tak schopen lépe chápat současnou transdisciplinární praxi typickou pro mezinárodní uměleckou scénu a díky tomu si uvědomit, jakým směrem se ubírá (či by se mohla ubírat) česká divadelní scéna a tyto rysy popsat. Zároveň se zlepší jeho schopnost jak analyticky, tak tvůrčím způsobem uvažovat nad intermediálními přesahy současného výtvarného umění, především směrem k divadlu, participativním performancím a angažovanému umění.

Forma studia

Seminář s výkladem a diskusí nad vybranými díly i sekundární literaturou.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost četby anglicky psaných oborových textů.

Obsah kurzu

Seminář je určen k rozšíření povědomí o vybraných teoretických konceptech výtvarného umění, které překročily hranice svého oboru a zásadním způsobem ovlivnily uvažování o současném umění obecně. Důraz bude kladen především na takové koncepty, jež se věnují intermediální oblasti využívající divadelní či performativní prvky či takové, které je k takové oblasti možné vztáhnout.

Během kurzu se posluchači seznámí se zásadními obraty v diskurzu výtvarného umění, respektive s teoriemi jednotlivých směrů ve výtvarném umění, které se vzdávají hmotných nosičů díla a zaměřují se na procesualitu, participativitu a performativnost. Součástí každé hodiny bude představení vybrané koncepce či směru na konkrétním souboru uměleckých děl nebo tvůrců, jejich zasazení do kontextu vývoje umění a poukázání na analogie v oblasti živého umění či divadla. Seminář je tak určen jak studentům, kteří si chtějí rozšířit povědomí o teorii a praxi některých progresivních proudů ve výtvarném umění stejně, jako o hraničních proudech divadelní, či obecněji performativní, tvorby, tak i těm, kteří by se rádi tímto uvažováním inspirovali pro svou vlastní tvorbu.

Rámcové okruhy kurzu:

 1. Autenticita a technická reprodukovatelnost díla.
 2. Konceptuální umění a svět umění.
 3. Modernistické umění a abstraktní expresionismus.
 4. Konec příběhu umění / Umění po smrti umění.
 5. Událost, performance a happening.
 6. Instalace a decentralizace prostoru.
 7. Konzumní společnost a spektákl.
 8. TAZ a anarchistická perspektiva.
 9. Postprodukce a vztahová estetika.
 10. Umění spolupráce / Participativní obrat.
 11. Autonomie a emancipovaný divák.
 12. Globalizace a postkoloniální perspektiva.
 13. Feminismus, postfeminismus a gaze.

Doporučená nebo povinná literatura

Bay, Hakim. 1994. Immediatism: Essays by Hakim Bay. Edinburgh a San Francisco: AK Press.

Bay, Hakim (2004). Dočasná autonomní zóna. Praha: tranzit.cz.

Bourriaud, Nicolas (2004). Postprodukce. Praha: tranzit.cz.

Bourriaud, Nicolas (2002). Relational Aesthetics. Paris: Les presses du réel.

Bishop, Claire (2005). Installation Art: A Critical History. Londýn a New York: Routledge.

Bishop, Claire (2007). Řízení reality. Spolupráce a participace v současném umění. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 1–2: 8–36.

Belting, Hans (2000). Konec dějin umění. Praha: Mladá fronta.

Benjamin, Walter (1979). Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti. In Týž. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, s. 17–47.

Cage, John (2010). Silence. Praha: tranzit.cz.

Crary, Jonathan (2008). Spektákl, pozornost, protipaměť. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 4–5: 62–72.

Danto, Arthur C. (1998) Konec umění. Estetika 35: 1–18

Danto, Arthur C. (2009) Svět umění. Aluze (1): 66–74.

Debord, Guy (2007). Společnost spektáklu. Praha: Intu.

O'Doherty, Brian (2014). Uvnitř bílé krychle. Praha: tranzit.cz.

Duchamp, Marcel (2017). Rozmluvy s Pierrem Cabannem. Praha: tranzit.cz.

Dvořák, Tomáš (ed.) (2010). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze.

Fried, Michael (1998). Umění a objektovost. In Tomáš Pospiszyl (ed.). Před obrazem: Antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU, s. 42–71.

Graeber, David (2012). Fragmenty anarchistické antropologie. Praha: tranzit.cz.

Greenberg, Clement (1998). Modernistická malba. In Tomáš Pospiszyl (ed.). Před obrazem: Antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU, s. 35–42.

Havránek, Vít (ed.) (2011). Postkoloniální myšlení II. Praha: tranzit.cz.

Havránek, Vít a Ondřej Lánský (eds.) (2013). Postkoloniální myšlení IV. Praha: tranzit.cz.

Kaprow, Allan (1993). The Legacy of Jackson Pollock. In ibid. Essays on the Blussing of Art and Life. Berkeley, CA: University of California Press, s. 1–9.

Kulka, Tomáš (2000). Umění a kýč. Praha: Torst.

Kulka, Tomáš a Denis Ciporanov (eds.) (2010). Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Lánský, Ondřej (2014). Postkolonialismus a dekolonizace: základní vymezení a inspirace pro sociální vědy. Sociální studia 11 (1): 41–60.

Magrid, Václav (2008). Konstruovaná situace a její okamžik v čase. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 4–5: 32–60.

Minh-ha, Trinh T. (2015). Odjinud, než se nachází právě zde. Praha: tranzit.cz.

Oates-Indruchová, Libora (1998). Dívčí válka s ideologií: Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: Sociologické nakladatelství.

Pachmanová, Martina (2002). Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě. Havlíčkův Brod: One Woman Press.

Rancière, Jacques (2009). Emancipovaný divák. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 6–7: 126–142.

Said, Edward W. (2008). Orientalismus: Západní koncepce Orientu. Praha a Litomyšl: Ladislav Horáček – Paseka.

Stejskal, Jakub (2009). Rancière a estetika. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 6–7: 108–125.

Zálešák, Jan (2011). Umění spolupráce. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze.

Hodnoticí metody a kritéria

V průběhu semestru četba krátkých textů a příprava na jednotlivé semináře. Aktivní přístup a ochota diskutovat o nastolených tématech.

Způsob zakončení předmětu zápočtem: Aktivní účast na hodinách a průběžná příprava na ně. Docházka minimálně 75%.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BRYCHTA L.
13:00–14:30
(paralelka 2)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:00–14:30 Lukáš BRYCHTA Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů