FAMUTEORIE KONFERENCE

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300MFTK Z 1 30 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti v publiku budou mít možnost seznámit se s formátem akademické konference zaměřené na art research a audiovizi, budou moci dávat svým kolegům doplňující dotazy. Cílem je motivovat studenty i pro případné budoucí studium doktorátu na FAMU či jiné VŠ.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Studenti se pro získání zápočtu musí účastnit celodenního programu konference v roli posluchače (účast na panelové diskuzi od 16:30 je dobrovolná), případně dávat přednášejícím doplňující otázky a po účasti na konferenci si vybrat jeden nebo více příspěvků, které student zhodnotí v dvoustránkové reflexi.

Obsah kurzu

FAMUTEORIE

  1. ročník umělecko-výzkumné konference studentů a nedávných absolventů FAMU

pátek 5.11.2021 9-18h v Projekci FAMU, Lažanský palác

Konference FAMUTEORIE si klade za cíl zmapovat umělecko-výzkumné aktivity studentů FAMU, kteří se kromě své umělecké tvorby věnují také vědecko-výzkumné činnosti. Záměrem konference FAMUTEORIE je proto poukázat na vědecko-výzkumný potenciál FAMU, a vytvořit tak platformu dlouhodobějšího rozměru, která by koncentrovaně upozorňovala na to nejzajímavější z oblasti výzkumu na FAMU. FAMUTEORIE by se měla stát vlastně jakýmsi protipólem tradičního FAMUFESTU, jenž by přitáhl pozornost jak studentů FAMU, tak zástupců odborné veřejnosti z řad filmových profesionálů i teoretiků a vědeckých pracovníků, a prezentoval FAMU jako jedno z českých center myšlení o filmu, filmové tvorbě, historii a nových médiích. Ambicí konference není pouze poskytnout studentům FAMU prostor k prezentaci svých výzkumů, ale také poukázat na specifičnost výzkumných aktivit FAMU, které dlouhodobě staví na úzkém propojení teorie s praxí a mohou být zásadním přínosem nejen pro akademické uvažování o filmu, ale také pro vznikající filmy a jejich tvůrce.

Vystupujícími konference jsou studenti FAMU napříč obory a stupni studia od bakalářů po doktorandy včetně nedávných absolventů s výjimečnými výzkumnými projekty. Přizvaní keynote speakers Ondřej Vavrečka, Lucie Králová a Petr Koblovský jsou absolventi doktorského programu FAMU, kteří nadále úspěšně působí na fakultě jako pedagogové. Tento koncept vychází ze záměru poukázat na důležitost doktorského programu v rámci pedagogického vzdělání, reflektovat výzkumnou činnost úspěšných absolventů, a zároveň poskytnout stávajícím studentům inspiraci pro jejich další směřování. Na závěr konference bude i panelová diskuze na téma uměleckých doktorských studií na VŠ v České republice (FAMU, DAMU, AVU, UMPRUM, UTB Zlín). Přizvaní experti - Martin Ožvold (KZT FAMU, Bionaut Films), Sylva Poláková (NFA), Lucie Česálková (NFA) a Libor Nemeškal (UTB Zlín) budou předsedat jednotlivým panelům a dávat feedback v průběhu celé konference.

Program konference:

9:00 - 9:15 FAMUINTRO

→ Zahájení konference, představení odborné poroty

9:15-10:15 FAMUMIX

→ Prezentace projektů studentů a absolventů FAMU, poukazující na tematickou šíři výzkumných perspektiv a přístupů, s nimiž se lze na půdě FAMU setkat.

→ Moderuje Lucie Česálková

Vendula Guhová: Psát zvukem. Radiofonické skladby Pavla Novotného

Terézia Klasová: Rozprávač v novele Muž, který spí Georgesa Pereca a jej filmovej adaptácii

Nikola Ivanov: Přesyceni jasem

Adam Smeták: Vizuální reprezentace kultury původních obyvatel Kanady

10:15-10:30 FAMUBREAK

10:30-12:00 FAMUMASTERS

→ Diskuzně-přednáškový blok absolventů doktorského studia na FAMU, kteří na škole dále působí jako pedagogové. Tito “FAMUMasters” představí nejen své výzkumné projekty, ale promluví i o své zkušenosti doktorandů FAMU.

→ Moderuje FAMUTEORIE CREW

Ondřej Vavrečka: Haiku a Tarkovskij

Lucie Králová: Rozumět televizi

Petr Koblovský: Vizuální vnímání jako problém otevřeného systému

12:00-13:00 FAMULUNCH

13:00-14:30 FAMUFORM

→ Přednáškový blok ambiciózních výzkumných projektů, většinou doktorandů FAMU, kteří z různých pozic zkoumají filmovou formu a její kontexty.

→ Moderuje Sylva Poláková

Šárka Slezáková: Letopis jako východisko filmového sbírání času

Ondřej Belica: Filmové zrno v roce 2021 a jeho možná digitální budoucnost

Kristýna Kopřivová: Videoart jako hybný nástroj pro transformaci politického a společenského konfliktu

14:30-14:45 FAMUBREAK

14:45-16:15 FAMUVISION

→ Blok specifických příspěvků, které se pohybují na samé hraně akademické půdy, živě vystupující směrem k performance, sociální reflexi i institucionální kritice, aby se pokusily zformulovat svou vlastní vizi nejen pro FAMU.

→ Moderuje Martin Ožvold

Michal Böhm: Jan Kučera a jeho filmová teorie

Tereza Tara: Žena, matka, režisérka

Lenka Karaka: Koncept katedry youtuberingu

16:15-16:20 FAMUPRIZE

→ Předávání ceny za nejlepší diplomovou práci FAMU za rok 2020/21

→ Cenu předá Helena Bendová, proděkanka pro vědu a výzkum FAMU

16:20-16:30 FAMUBREAK

16:30-18:00 FAMUPANEL

→ Panelová diskuze na téma doktorského studia na uměleckých školách

→ Hosté: Milena Bartlová (Vedoucí centra doktorských studií, UMPRUM), Helena Bendová (Proděkanka pro vědu a výzkum, FAMU), Magdaléna Stanová (AVU, Koordinátorka doktorského programu), Jan Jiřík (bývalý vedoucí Centra doktorských studií na AMU, Vedoucí Katedry teorie a kritiky, DAMU), Libor Nemeškal (Pedagog Ateliéru audiovize UTB Zlín)

→ Moderuje FAMUTEORIE CREW

V průběhu konference bude k dispozici drobné občerstvení.

Doporučená nebo povinná literatura

Program konference a literatura prezentovaná během výstupů přednášejících studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti na konferenci vyplní prezenční listinu a do 15. 12. odevzdají 2 stránkovou reflexi jednoho či více konferenčních příspěvků v elektronické podobě na helena.bendova@famu.cz. (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer).

Webová stránka předmětu

https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/studentska-konference-famu/famu-teorie/

Poznámka

Kontaktní osoba: Haruna Honcoop, +420 777 07 40 60, email: famuteorie@famu.cz

Program konference: https://www.famu.cz/cs/vyzkum-a-zahranici/studentska-konference-famu/famu-teorie/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů