Vybrané kapitoly z dějin divadla 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301DD2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je poskytnout posluchačům základní přehled o vývoji západoevropského divadla v kontextu společenských a politických změn a sledovat odkazy tohoto vývoje s přesahem do jiných umění a současnosti.

Forma studia

Přednášky a semináře s využitím audiovizuálních pramenů

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Předmět je exkurzem dějin divadla se zaměřením najeho stěžejní etapy, které přinesly zásadní změny a proměny ve vývoji dramatu a přístupu k inscenování, které mohou být inspirativní v uvažování v dalších oblastech umění.

Témata pro ZS:

Antika (původ divadla, zrod tragédie, řecká komedie, divadelní slavnosti, římské divadlo)

Středověk(od náboženského k světskému)

Klasicismus (tři jednoty a zrovnoprávnění žánrů)

Německá klasika (od SturmundDrang a měšťanské truchlohry k romantismu)

Realismus a naturalismus

Doporučená nebo povinná literatura

Primární literatura:

Aristoteles, Poetika

Brockett, Dějiny divadla (příslušné kapitoly)

Stehlíková, Řecké divadlo klasické doby

Stehlíková, Římské divadlo klasické doby

Stehlíková, A co když je to divadlo?

Szlezák, Za co vděčí Evropa Řekům

Fischer-Lichte, Dejinydrámy (příslušné kapitoly)

Carlson, Dejinydivadelnýchteórií (příslušné kapitoly)

Diderot,Paradox o herci (variantně: Herecký paradox)

Krausová, OdLessinga k Brechtovi (příslušné kapitoly)

Mikeš, Divadlo francouzského baroka

Vybrané dramatické texty

Hodnoticí metody a kritéria

Součásti hodnocení je docházka (povoleny 2 absence)

a zkouška písemnou nebo ústní formou na zadané téma

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů