Světová literatura 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301SVL2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student, jenž se vzdělává v oboru scenáristiky hrané fikce si zčásti rekapituluje, především však nově poznává rozmanitost literárních témat a forem, které se v evropském literárním prostoru utvářely po řadu staletí. Získává povědomí o historicitě žánrů, o různých pojetích fiktivní postavy, vyprávěcích situacích, zobrazování prostoru a uplatnění časové dimenze. Tyto aspekty však tematické okruhy přednáškového cyklu prioritně nevymezují. Seznamujeme se rovněž s řadou předních osobností světového písemnictví - s jejich osudem životním právě tak jako tvůrčí cestou, tvůrčím vývojem. Především však s uměleckým přínosem pokud jde o hodnoty estetické, etické, sociologické, myšlenkové apod.

Forma studia

Přednášky - monologický výklad pedagoga, prokládaný četbou ukázek z probíraných textů. Domácí četbu doplňuje seznamování s filmovými verzemi některých probíraných děl.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Předmět tvoří vybrané kapitoly ze světové literatury. První cyklus zahrnuje literární vývoj od homérských eposů a starozákonních příběhů k některým vrcholným projevům realismu

v devatenáctém století. Druhý cyklus (2 semestry) začíná uměleckým přínosem Gustava Flauberta a uzavírá se literárním existencialismem. Zaměřujeme se zejména na epickou fikci (epos, novela, román, povídka ve verších apod.), vzácně - pakliže to odpovídá žánrové situaci dané epochy - zařazujeme lyriku a drama (kurtoazní lyrika; klasicistní tragédie).

Výklad se vyznačuje různou mírou komplexnosti, vždy dle nároků toho kterého tématu. Jde nám o historické okolnosti, o profilaci dané umělecké epochy (dvorská kultura středověku, renesance, baroko, klasicismus, romantismus apod.), pozornost věnujeme poetice literárních směrů a příslušných žánrových typů. Osobnost autora je konkretizována výběrově

(s uplatněním funkční redukce); jeho tvorba by měla vždy doložit nejen individuální stylové varianty, ale také reprezentovat danou epochu či směr.

Doporučená nebo povinná literatura

Slovník světových literárních děl I a II. Praha 1988.

E. Auerbach: Mimesis. Praha 1968, 1998.

Z. Stříbrný: Dějiny anglické literatury I a II. Praha 1987.

Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století. Praha 1965-1979.

R. Parolek - J. Honzík: Ruská klasická literatura 1789-1917.

O. Bělič - J. Forbelský: Dějiny španělské literatury. Praha 1984.

Slovník literárních směrů a skupin (Š. Vlašín a kol.). Praha 1977.

V. Černý: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. Praha 1998.

V. Černý: Studie ze starší světové literatury. Praha 1969.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách. Předložení písemných podkladů pro řádné vykonání zkoušky. Tvoří je zápis přednášky, doplněný o poznámky z odborné literatury a z individuální četby. Zkouška má tradiční - ústní a dialogovou - podobu.

Poznámka

Pedagog doporučuje dělat si při přednáškách poznámky a pracovat s nimi.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů