Workshop redakční praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301WRP Z 1 2S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Účastníci workshopu si osvojí normy, postupy a dovednosti redakční práce, seznámí se s osvědčenými pracovními pomůckami, postupy a příklady dobré praxe ve všech fázích redakční přípravy od lektorského posouzení textu přes jeho jazykově stylistickou redakci až po finální korektury. Seznámí se s problematikou citační etiky v akademickém prostředí, antiplagiátorskými systémy a softwarovými citačními manažery, Nabyté dovednosti prakticky aplikují při redakci textu, který svou “hraniční“ povahou představuje pro redakční práci nadstandardní výzvu, neboť balancuje na pomezí prozaického a odborného textu.

Forma studia

Workshop

Předpoklady a další požadavky

Obeznámenost se základními biografickými údaji o osobnostech figurujících v textu, který se stane předmětem redakce:

Bohuslav Balbín

Tomáš Pešina z Čechorodu

Petr Brandl

Václav Vavřinec Reiner

Matyáš Bernard Braun

František Maxmilián Brokof

Josef Herscher

Jan Blažej Santini

Anastasius Kircher

Obsah kurzu

Metodologický workshop představí platné normy (zejména mezinárodní citařní normy ISO 690 a ISO 690-2) i uzuální varianty (např. redakční praxe NAMU) citační normy v českých redakcích a postupy redakční práce. Účastnící si na základě redakční přípravy rukopisu systematizují a upevní kompetence umožňující profesionální výkon redakční práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Citační norma ČSN ISO 690:2011

Hodnoticí metody a kritéria

Posouzení předloženého rukopisu formou lektorského posudku. Návrh účelného sjednocení poznámkového aparátu a bibliografických odkazů (cca 950 položek), volba případných redakčních řešení a jejich zdůvodnění, realizace redakce a finální korektura.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů