Filmová adaptace 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FA2 Z 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David JAŘAB

Výsledky učení dané vzdělávací složky

● Student chápe podobnosti i odlišnosti mezi literaturou a filmem

● Student si osvojuje přemýšlení o tematických a dramatických aspektech literárních tvarů

● Student si osvojuje dovednost dekonstruovat původní literární látku a na základě tematického základu ji

vyjádřit filmovým jazykem

● Student rozvíjí své dovednosti v oblasti filmové dramaturgie a v uvažování o specifičnosti filmového jazyka

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na hledání námětů a podkladů pro krátkou filmovou tvorbu v literatuře. Formou semináře a

domácí práce student pracuje na přetvoření těchto literárních zdrojů do podoby filmového scénáře, který může

sloužit jako alternativní podklad pro hraný film druhého ročníku nebo film bakalářský.

Předmět slouží k práci s literárními texty jako inspiračním zdrojem potenciálních motivů, dramatických situací,

dramatických postav a myšlenkových konceptů, které po překladu do filmového jazyka ožívají v transformované

podobě a s novým autorským rozměrem. Hledání se zaměřuje především na českou a světovou povídkovou tvorbu.

Snahou je nalézt styčné body osobních témat a motivů s již existujícími literárními díly, které by se potenciálně

mohly stát půdorysem pro nový filmový scénář. Analýza vybraných textů a jejich dekonstrukce poskytne studentovi

materiál pro autorský výklad, pomůže mu najít zásadní opěrné body v situacích i jedinečném jazyce vybrané povídky

a nakonec mu pomůže nalézt pro tyto jedinečné stylotvorné prvky nové ekvivalenty. Po extrahování podstatných

elementů literárního díla se student pokusí o výstavbu nového scénáře, tentokráte již využívajícího prvky osobní

interpretace, jakož i svébytný filmový způsob vyprávění. Filmová adaptace 2 se zaměřuje na přetvoření synopsí a

scénosledů, které vznikly ve Filmové adaptaci 1 do podoby literárního scénáře.

Doporučená nebo povinná literatura

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s.

ISBN 978-80-905624-2-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Alespoň 80% účast v seminářích, aktivní účast v hodinách a práce na zadaných úkolech, odevzdání literárního

scénáře adaptovaného literárního díla (minimální rozsah 10 stran).

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů