Praktika z filmové a dramatické výchovy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MFDV Z 3 10S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí se základními principy tvorby a realizace filmově-dramatických lekcí. Cílem modulu je setkání studentů filmových a divadelních oborů a poukaz na inspirativní průniky obou oblastí ve vztahu k alternativní distribuci i výchově a vzdělávání.

Forma studia

seminář, dílna

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Modul je určen pro studenty, kteří se zajímají o využití filmu a divadla v pedagogické činnosti. Je určen pro studenty FAMU a studenty katedry výchovné dramatiky DAMU. Propojení filmové a dramatické výchovy nabízí prostor pro vzájemné obohacení. Modul je rozdělen do dvou bloků:

pátek 22. 1. 2021 10-14h FAMU, učebna U2

První blok nastíní a vysvětlí pojmy filmové a dramatické výchovy a jejich možné průniky. Studenti se seznámí s příklady čtyř krátkých filmů, které jsou obohaceny o metodické materiály pro realizaci filmově-výchovných lekcí. Setkání zakončí společná diskuse o možnostech realizace filmově-dramatických etud inspirovaných čtyřmi předloženými filmy. Součástí bloku bude prezentace evropské filmově-výchovné platformy Cined.

pátek 5. 2. 2021 10-16h FAMU, učebna U2

Těžištěm druhé lekce bude týmová práce na přípravě a realizaci filmově-dramatických lekcí. Studenti budou vycházet z vlastní přípravy odvislé od prvního setkání.

Doporučená nebo povinná literatura

MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 3., aktualizované vyd. Praha: NIPOS, 2018 [1998]. 160 s. ISBN 978-80-7068-317-0.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007 [2004]. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou hrou. Přeložila Eva MACHKOVÁ. 2., revid. a aktualizované vyd. Praha: STD; NIPOS, 2014. 234 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 978-80-903901-4-0 (STD); 978-80-286-9 (NIPOS).

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2016 [2007]. 104 s. ISBN 978-80-7331-408-8.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, aktivita na workshopu a při přípravě filmově dramatické lekce + vypracování zadaného úkolu

Poznámka

prezenčně

Přednášející/Lecturer: Pavla Sobotová, Jiří Forejt, Gabriela Zelená Sittová (garantuje Alice Růžičková)

Termíny a místo konání/Date and time: pátky 22. 1. 10-14h v učebně U2 a 5. 2. 10-16h v učebně U2 na FAMU

Podmínky atestace/Assignement: zá/3 – 100% účast, aktivita na workshopu

Kapacita/Capacity: 6 z FAMU + 6 z DAMU

Volitelný pro /Optional for: FAMU, DAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů