Praktika z filmové a dramatické výchovy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MFDV Z 3 10S česky letní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří FOREJT, Alice RŮŽIČKOVÁ, Pavla Sobotová, Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí se základními principy tvorby a realizace filmově-dramatických lekcí. Cílem modulu je setkání studentů filmových a divadelních oborů a poukaz na inspirativní průniky obou oblastí ve vztahu k alternativní distribuci i výchově a vzdělávání.

Forma studia

seminář, dílna

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Modul je určen pro studenty, kteří se zajímají o využití filmu a divadla v pedagogické činnosti. Je určen pro studenty FAMU a studenty katedry výchovné dramatiky DAMU. Propojení filmové a dramatické výchovy nabízí prostor pro vzájemné obohacení. Modul je rozdělen do dvou bloků:

pátek 22. 1. 2021 10-14h FAMU, učebna U2

První blok nastíní a vysvětlí pojmy filmové a dramatické výchovy a jejich možné průniky. Studenti se seznámí s příklady čtyř krátkých filmů, které jsou obohaceny o metodické materiály pro realizaci filmově-výchovných lekcí. Setkání zakončí společná diskuse o možnostech realizace filmově-dramatických etud inspirovaných čtyřmi předloženými filmy. Součástí bloku bude prezentace evropské filmově-výchovné platformy Cined.

pátek 5. 2. 2021 10-16h FAMU, učebna U2

Těžištěm druhé lekce bude týmová práce na přípravě a realizaci filmově-dramatických lekcí. Studenti budou vycházet z vlastní přípravy odvislé od prvního setkání.

Doporučená nebo povinná literatura

MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 3., aktualizované vyd. Praha: NIPOS, 2018 [1998]. 160 s. ISBN 978-80-7068-317-0.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007 [2004]. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou hrou. Přeložila Eva MACHKOVÁ. 2., revid. a aktualizované vyd. Praha: STD; NIPOS, 2014. 234 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 978-80-903901-4-0 (STD); 978-80-286-9 (NIPOS).

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2016 [2007]. 104 s. ISBN 978-80-7331-408-8.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, aktivita na workshopu a při přípravě filmově dramatické lekce + vypracování zadaného úkolu

Poznámka

prezenčně

Přednášející/Lecturer: Pavla Sobotová, Jiří Forejt, Gabriela Zelená Sittová (garantuje Alice Růžičková)

Termíny a místo konání/Date and time: pátky 22. 1. 10-14h v učebně U2 a 5. 2. 10-16h v učebně U2 na FAMU

Podmínky atestace/Assignement: zá/3 – 100% účast, aktivita na workshopu

Kapacita/Capacity: 6 z FAMU + 6 z DAMU

Volitelný pro /Optional for: FAMU, DAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů