English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Autorské právo 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AP1 Z 2 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Ivo MATHÉ, Petr OSTROUCHOV
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Ivo MATHÉ, Petr OSTROUCHOV
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seznámit studenty s obsahem a užitím autorského práva

Forma studia:

Přednáška

Předpoklady a další požadavky:

Základní znalosti z obecného práva

Obsah kurzu:

1 Pojem, podstata, systematika a vývoj práv duševního vlastnictví. Vývoj právní úpravy autorského práva a práv souvisejících s právem autorským v Československu a České republice. Ústavní základ práv duševního vlastnictví a zásada proporcionality ústavních práv.

2. Autorské dílo: předmět autorského práva. Tzv. díla „úřední“ a „neautorská“. Definiční znaky a druhy autorských děl.

3. Autor: subjekt autorského práva, spoluautorství, díla souborná. Anonym a pseudonym. Zákonná domněnka autorství. Vznik autorského práva, vydání a zveřejnění díla. Formální výhrada Ó.

4. Obsah autorského práva I.: subjektivní práva osobnostní. Vztah k obecné úpravě osobnostních práv v občanském právu. Tzv. „postmortální“ ochrana.

5. Obsah autorského práva II.: subjektivní práva majetková. Druhy užití autorského díla.

6. Obsah autorského práva III.: subjektivní práva majetková. Ostatní subjektivní majetková práva. Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.

7. Trvání majetkových autorských práv, dědění. Volné dílo, právo zveřejnitele dosud nezveřejněného volného díla jako právo související s právem autorským.

8. Omezení autorského práva: volná užití, zákonné licence.

9. Ochrana a porušení autorského práva. Soukromoprávní a veřejnoprávní prostředky ochrany. Souběh ochrany podle různých právních předpisů.

10. Závazkové právo I.: licenční smlouva obecně. Odstoupení od smlouvy.

11.Závazkové právo II.: licenční smlouva nakladatelská, licence při výrobě audiovizuálních děl. Podlicenční smlouvy, postoupení licence. Licenční smlouvy s mezinárodním prvkem.

12. Zvláštní úprava některých druhů autorských děl: zaměstnanecké dílo, kolektivní dílo, školní dílo, dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo, počítačové programy.

13. Zvláštní úprava audiovizuálního díla a děl audiovizuálně užitých.

Podmínkou atestace je úspěšné složení zápočtového testu a alespoň 75% účast na přednáškách..

Doporučená nebo povinná literatura:

Petr Ostrouchov: Autorské právo; AMU 2005

Jan Kříž, Irena Holcová, Jiří Kordač, Veronika Křesťanová: Autorský zákon a předpisy souvisící, 1. vydání, Linde 2001; 2. vydání, Linde 2004

Zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon

Ivo Telec: Přehled práva duševního vlastnictví, díl 1. (lidskoprávní základy, licenční smlouva), 1. vydání; Nadkladatelství Doplněk, 2002

Hodnoticí metody a kritéria:

Podmínkou atestace je úspěšné složení zápočtového testu a alespoň 75% účast na přednáškách..

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

1. přednáška se uskuteční 11. 10. 2016

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
OSTROUCHOV P.
09:00–10:35
(přednášková par. 1)
1. přednáška - 10. 10. 2017
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:35 Petr OSTROUCHOV Učebna KP 330
Lažanský palác
1. přednáška - 10. 10. 2017 přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018