Ekonomie 1 Mikroekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305EK1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty se základními principy nabídky a poptávky, a s mikroekonomickými faktory, které formují tržní prostředí. Důraz je kladen na aplikace v oblasti kultury a médií.

Forma studia

Klasická přednáška, řízený dialog a analýza aktuálních materiálů z médií.

Předpoklady a další požadavky

všeobecné ekonomické znalosti absolventa střední školy

Obsah kurzu

Mikrokonomie je vyložena jako věda zabývající se inviduálními tržními subjekty, především spotřebiteli a firmami, není ae opomenuta ani úloha státu.

  1. POjem trhu, nabídka a poptávka na trhu, faktory, které nabídku a poptávku mění. Rovnováha mezi nabídkou a poptávkou, rovnovážná cena.
  2. Cenová pružnost (elasticita) nabídky a poptávky, reakce na změnu ceny. Příklady v oblasti kultury.
  3. Hledisko spotřebitele - pojem užitku, různé vrstvy užitků, důvody vedoucí ke spotřebě určitých výrobků a služeb. Celkový a mezní užitek, zákony ovlivňující výběr mezi nabídkou na trhu. Důchodový a substituční efekt.
  4. Hledisko firmy - pojem nákladů, zisků, produkční funkce. Co vede firmu k volbě určitého druhu zboží a postupu jeho tvorby a jakými principy se přitom řídí.
  5. Státní zásahy do ekonomiky, její smysl - efektivita, spravedlnost a stabilita. Smith a Keynes a jejich teorie, současná praxe.
  6. Maximální a minimální ceny, jejich smysl. Vliv na nabídku a poptávku v krátkém a dlouhém období, problémy, které vznikají a metody, jak je řešit.
  7. Dokonalá konkurenco, oligopol, monopal a jejich dopad na trh. Antimonopolní zákony a regulace.

Doporučená nebo povinná literatura

Samuelsson,Paul Ekonomie (Grada, libovolné vydání)

Frank, Robert, H a BernankeBen S. : Ekonomie, Grada 2003

Časopisy Marketing & Media, Strategie

Libovolná skripta z VŠE a jiných ekonomických fakult z mikroekonomie

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě zájmu o předmět a pochopení základních principů makroekonomického uvažování, které studenti prokazují dvěma formami:

zapojení do diskusí během přednášek (30 %)

Ústní zkouška (70 %)

Vyžaduje se schopnost analýzy grafů nabídky a poptávky a souvisejících jevů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů