Vznik a reflexe odborného textu

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305VROT Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Václav MORAVEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MORAVEC, Karla STOJÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Volitelný seminář je zaměřen na vznika rozbor odborných textů ve vztahu k sepsání vysokoškolské kvalifikační práce. Jeho hlavním cílem je reflexe vlastních odborných textů účastníků

semináře, které se mohou stát základem bakalářské či magisterské práce na katedře produkce FAMU.

Forma studia

Forma studia: Řazení a obsah jednotlivých seminářů navazuje na dosavadní absolvované předměty, jež se věnovaly problematice metodologie a formy odborných textů. Zásadní důraz je kladen na rozbor původních textů účastníků kurzu. Posuzovány budou podle minimálních požadavků kladených na vysokoškolské kvalifikační práce na AMU.

Předpoklady a další požadavky

Předpoklady a další požadavky: Pro zapsání tohoto semináře je nezbytné úspěšné ukončení Metodologického semináře na FAMU.

Obsah kurzu

Vychází z minimálních obsahových a formálních požadavků

kladených na odborný text na fakultách AMU (včetně dodržování citačních

norem atd.)

Doporučená nebo povinná literatura

ŠANDEROVÁ, Jadviga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách.

Praha: SLON, 2009. 209 s. ISBN 978-80-86-429-40-3.

BROCKMAN, John. Třetí kultura. Za hranice vědecké revoluce. Academia, 2008.

430 s. ISBN 978-80-200-1545-7.

DESCARTES, René. Rozprava o metodě. Praha: Oikoymenh, 2016. 78 s. ISBN 978-

80-7298-212-7.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum,

  1. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7.

FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005. 368

s. ISBN 80-200-1304-0.

MIOVSKÝ, Michal, ČERMÁK, Ivo, CHRZ Vladimír a kol. Umění ve vědě a věda v

umění. Metodologické imaginace. Praha: Grada. 368 s. ISBN 978-80-247-1707-4.

NOVÁK, Aleš, RANDÁK, Jan. K čemu dnes humanitní vědy? Praha: Karolinum,

  1. 100 s. ISBN 978-80-7308-234-5.

OCHRANA, František. Metodologie vědy: (úvod do problému). Praha: Karolinum,

  1. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Metody a hodnotící kritéria: Základní podmínkou je aktivní účast na semináři a odevzdání části bakalářské či magisterské diplomové práce (minimální rozsah deset normostran).

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů