Filmař - Pedagog 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306MFP1 Z 4 7 dní česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je podpora pedagogického působení studentů a absolventů filmově orientovaných oborů ve formálním i neformálním vzdělávání. Filmová/Audiovizuální výchova se na českých školách vyučuje velice sporadicky. Neexistují aprobovaní učitelé. Pojďme tu situaci změnit.

Forma studia

Výuka bude vedena a) seminárně, b) oborovými náslechy, c) výlety do praxe, d) prací na samostatném didaktickém projektu.

Předpoklady a další požadavky

Seminář bude přednostně otevřen studentům, kteří absolvovali modulovou výuku Filmař – Pedagog v ZS 2017/2018.

Obsah kurzu

Semináře Filmař – Pedagog I. navazují na sérii setkání ze ZS 2017/2018, ve kterém se otevřela otázka pedagogického a osvětového působení studentů FAMU. Během kolokvia jsme nalezli shodu na tom, že pedagogické (a rétorické) schopnosti, patří k okruhu dovedností, kterými by měl student/absolvent disponovat. Neměli bychom usilovat o nic menšího než o dosažení „pedagogického maxima“. Seminář bude strukturován jako inspirativní mozaika přístupů k filmové výchově, práci s publikem, lektorským úvodům, festivalové dramaturgii a dalším disciplínám, které vyvěrají z bezprostřední interakce s filmovým divákem. Důraz bude kladen na oborové náslechy, výlety do praxe a vlastní pedagogickou/lektorskou zkušenost studentů. Studenti budou v průběhu LS pracovat také na vlastních didaktických projektech.

Termíny a místo konán/Date and time:

Semináře se budou konat v prostorách katedry střihové skladby, součástí výuky budou také výlety do praxe a pedagogické náslechy. Níže uvedené termíny představují základní okruh setkání v periodicitě 1x za dva týdny. Nadto musí studenti počítat s časovou dotací, která se bude vztahovat „k praxi v terénu“.

Termíny seminářů na KSS:

čtvrtek 22.2. / 14:00 – 17:15

čtvrtek 8.3. / 14:00 – 17:15

čtvrtek 22.3. / 14:00 – 17:15

čtvrtek 5.4. / 14:00 – 17:15

čtvrtek 19.4. / 14:00 – 17:15

čtvrtek 3.5. / 14:00 – 17:15

čtvrtek 17.5. / 14:00 – 17:15

Doporučená nebo povinná literatura

Sobotová, Pavla: Filmař pedagogem, aneb praktický sborník pedagogických přístupů a postupů. FAMU, 2017.

Forejtová Lipovská, Alexandra: Soudobé snahy o prosazení filmové / audiovizuální výchovy ve všeobecném vzdělávání. Katedra filmových studií, FF UK, 2013.

Harapátová, Lucie: Filmová a audiovizuální výchova jako téma absolventských prací. Filmvychova.cz, 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotící metody a kritéria/Assessmentmethods and criteria:

Předpoklady pro udělení zápočtu jsou absolvování seminářů, aktivní účast na oborové praxi a práce na samostatném didaktickém projektu.

Poznámka

Nadstavbou řádné výuky bude možnost absolvování několika praktických stáží orientovaných na posílení pedagogických dovedností studentů.

Životopisy přednášejích:

Jiří Forejt

Dramaturg, pedagog, metodik. Absolvent filmové a televizní produkce na FAMU. Autor a iniciátor konceptů práce s publikem realizovaných v letech 2013- 2016 v kině Ponrepo. Inicioval vznik oddělení filmové výchovy v Národním filmovém archivu. Zakladatel a předseda správní rady společnosti Free Cinema Pofiv ops. Působí jako producent kreativního labelu Free Cinema Films. Spolupracuje na distribučním Projektu100 jako metodik. Od roku 2016 organizuje vzdělávací semináře pro filmové profesionály Jak uvést film. Od roku 2017 působí jako dramaturg Marienbad Film Festival. V současnosti realizuje na FAMU doktorský výzkum zaměřený na práci s publikem v prostoru kina. Na FAMU přednáší o tématech spjatých s filmovou výchovou, prací s publikem, o kinematografii atrakcí a italském filmu.

Martin Čihák

Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK (obor učitelství), poté absolvoval Filmovou a televizní fakultu – FAMU (katedra střihové skladby) a nakonec postgraduální studium na katedře filmové vědy FF UK, které ukončil v roce 2004 obhajobou disertační práce Skladebné postupy filmových avantgatd. která v rozšířené a přepracované formě vyšla v roce 2013 v NAMU pod názvem Ponorná řeka kinematografie. V knize Distanční montáž Artavazda Pelešjana (NAMU, 2017) publikoval text Didaktika distance věnovaný problematice výuky distanční montáže.

David Čeněk

Absolvoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity (obor francouzština a španělština), v roce 2004 dokončil studia filmové vědy na FF UK, kde působí jako asistent, přednáší na FAMU. Specializuje se na dějiny latinskoamerického, francouzského a španělského filmu i afrických či arabských kinematografií. Dlouhodobě se věnuje tématu filmové výchovy, vizuální antropologie, etnografickému dokumentu a reprezentaci původních obyvatel ve filmu. Publikuje v periodikách Cinepur a A2. Edičně připravil a přeložil ve spolupráci s Helenou Bendovou publikaci Jean-Luc Godard, texty a rozhovory a s Terezou Porybnou sborník Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná. Jako dramaturg působil či působí například na festivalech MFDF Jihlava, Febiofest, Letní filmová škola v Uherském Hradišti a na Festivalu španělského filmu La Película.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů