Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306RMK1 Z 2 24S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je inovovat stávající studium náboženských symbolů (jakožto součástí kultury) na FAMU nahrazením, resp. rozšířením původního studijního předmětu s názvem Dramaturgická analýza biblických příběhů a postav novým výukovým předmětem s názvem Reflexe multi-kulturality a náboženské plurality v současné umělecké filmové tvorbě.

Záměrem je představit ve formě introduktorního studia současnou západní kulturu nejen jako společnost výhradně křesťanskou, ale především jako společnost multi-kulturní, multi-etnickou a multi-náboženskou a to tak, jak je reflektována v rámci současné filmové umělecké tvorby. Snahou je také naznačit perspektivy tohoto předmětu, včetně možností interdisciplinární spolupráce s ostatními uměleckými a humanitními vědami.

Forma studia

Rozsah kurzu je čtyři vyučovací hodiny jedenkrát za čtrnáct dní. Čtyři vyučovací hodiny jsou rozloženy do jedné hodiny v podobě přednášky a tří vyučovacích hodin v podobě semináře. Studenti tak mají, mimo jiné, v průběhu běžného akademického roku dostatek času na individuální přípravu na kurz (samostatné studium filmových materiálů), zajištěn je také dostatečný prostor pro projekce vybraných filmových ukázek k tématům a k diskusi o nich.

Předpoklady a další požadavky

Nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu je základní orientace studentů v moderní filmové tvorbě a samostatná práce v hodinách, včetně schopnosti reflexe vlastních motivací a jednání. Vítány jsou elementární znalosti z oblasti náboženství, naopak vlastní konfese (náboženské vyznání a příslušnost k církvi) není podmínkou.

Obsah kurzu

 1. Adam a Eva. Stvoření člověka a pád člověka. Dobro a zlo. Vzdor a vzpoura.
 2. Symbol ráje ve filmové tvorbě 1

křesťanské pojetí ráje - Adam a Eva, stvoření a pád člověka

dobro a zlo, vzdor a vzpoura, emancipace

 1. Symbol ráje ve filmové tvorbě 2

obraz ráje v jiných náboženstvích - posmrtný život, pohřební rituály, obraz ideálního místa

koncept ráje v reklamní tvorbě

 1. Smrt Jana Křtitele. Vina a poslušnost. Vinen a nevinen. Síla moci. Zákon a právo.
 2. Kain a Ábel. Bolest a hněv. Oběť . Spravedlnost a trest
 3. Ježíš a Hříšnice ve farizeově domě. Dítě - rodič - dospělý. Rozum a cit.
 4. Abraham, Sára a Hagar. Vnitřní svět člověka. Emoce. Krajní meze. Dominance a submisivita
 5. Josef a Potífarova žena. Zranění ega. Sen a realita jako touha a její uskutečnění. Žárlivost. Milostný vztah.
 6. Desatero přikázání.
 7. Desatero přikázání ve filmové tvorbě

autorský kontext zpracování tématu

křesťanství versus judaismus

dobový kontext zpracování tématu - morální imperativy doby

interkulturalita - dekalog jako společný prvek judaismu a křesťanství

 1. Povolání Saula za krále. David a Goliáš. Hrdina a antihrdina.
 2. Zobrazení Boha ve filmu. Pašije jako dramatický příběh.
 3. Zobrazení Boha ve filmové tvorbě

pašije jako dramatický příběh

nábožensko-společenský kontext tvorby filmů s touto tematikou

ježíšovská tematika

 1. Princip vyvoleného ve filmové tvorbě
 2. Zobrazení ďábla ve filmu. Symbol ďábla v západním kontextu.
 3. Zobrazení zla v křesťanské filmové tvorbě

symbol ďábla v západním kulturním kontextu

nábožensko-společenský kontext tvorby filmů s touto tematikou

 1. Symbol zla v kontextu jiných kultur a náboženství

zlo jako dramatický prvek filmového příběhu

woodoo, magie, satanismus

 1. Zobrazení rituálů ve filmu.
 2. Zobrazení rituálů ve filmové tvorbě 1

křesťanské rituály jako dramatické prvky filmového příběhu

zpověď, svatba, pohřeb, křest, exorcismus atd.

 1. Zobrazení rituálů ve filmové tvorbě 2

rituály jako kulturní symboly ve filmu

přírodní náboženství, buddhismus, kryptonáboženská společenství atd.

 1. Velké náboženské systémy ? judaismus, křesťanství, islám
 2. Velké náboženské systémy ve filmové tvorbě 1

křesťanství - protestantismus,

římský katolicismus, charismatická společenství, ekumenické hnutí

 1. Velké náboženské systémy ve filmové tvorbě 2

exkurz do tzv. světových náboženství jako součástí současné euro-americké kultury - judaismus

 1. Velké náboženské systémy ve filmové tvorbě 3

exkurz do tzv. světových náboženství jako součástí současné euro-americké kultury - islám

Doporučená nebo povinná literatura

literatura:

Císař, Jan. ZÁKLADY DRAMATURGIE I ? SITUACE, Praha, DAMU 1999.

Císař, Jan. ZÁKLADY DRAMATURGIE II ? DRAMATICKÁ POSTAVA, Praha, DAMU, 2002.

Monaco, James. JAK ČÍST FILM ? SVĚT FILMŮ, MÉDIÍ A MULTIMÉDIÍ - UMĚNÍ, TECHNOLOGIE, JAZYK, DĚJINY, TEORIE. Praha, Albatros 2004 (kapitola 3 ? Jazyk filmu: znaky a syntaxe, s.148 ? 223).

BIBLE. PÍSMO SVATÉ STARÉHOA NOVÉHO ZÁKONA. Ekumenický překlad podle vydání z roku 1985.

Remeš, Prokop a Halamová Alena. NAHÁ ŽENA NA STŘEŠE, Praha, Portál 2004.

a další

filmy:

I Confess, režie Alfred Hitchcock, 1953.

Rosemary´s Baby, režie Roman Polanski, 1968.

Angel Heart, režie Alan Parker, 1987.

Dead Man, režie Jim Jarmusch, 1995.

The Last Temptation of Christ, režie Martin Scorsese, 1988.

a další

Hodnoticí metody a kritéria

70% účast

absolvování závěrečné zkoušky

Poznámka

Studijní předmět s názvem „Dramaturgická analýza biblických příběhů a postav“ byl nahrazen obsahově širším blokem „Reflexe multi-kulturality a náboženské plurality v současné filmové umělecké tvorbě“. Inovace studijního předmětu KSS je součástí grantového projektu číslo 741/2010 FRVŠ.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů