Ateliér restaurování a konzervace 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ARK3 ZK 6 84S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Restaurování a konzervace fotografických materiálů na papírové podložce seznamuje studenty se současným přístupem ke konzervaci a restaurování těchto sbírkových předmětů. Další oblastí studia budou charakteristické projevy degradace těchto převážně pozitivních materiálů. Studenti jsou zde seznámeni se základními postupy a instrumentací v oblasti restaurování fotografických materiálů na celulózové podložce. Důraz je také kladen na etiku restaurování těchto dokumentů.

Cíl studia: Studenti získají poznatky o základních postupech v oblasti restaurování fotografických materiálů na celulózové podložce. Dále budou využívat znalostí z oblasti identifikace fotografický materiálů pro určení dané techniky, což je důležité pro zvolení vhodných restaurátorských postupů. Budou také seznámeni s typickými projevy degradace daných fotografických materiálů.

Teorie: studenti budou seznámeni s průzkumem fyzického stavu materiálu a budou vypracovávat restaurátorský záměr.

Předmět je dále zaměřen na materiály (lepidla, gumy, papíry ?) používaných v restaurátorské praxi. Tyto poznatky budou využity při praktických cvičeních.

Praktická cvičení: v této části předmětu budou studenti pracovat s fotografickými dokumenty. Výuka bude zaměřena na primární restaurátorské postupy, především čištění materiálu, zjištění případného biologického napadení fotografického dokumentu, restaurování poškozené celulózové podložky nebo citlivé vrstvy.

  1. Restaurování a konzervace fotografických objektů představuje pestrou škálu materiálů mimo jiné: kovy, textilie, kůže, a dalších materiály. Cílem je studenty obecně seznámit s historickými fotografickými objekty. Tyto předměty představují především fotografická alby, pouzdra pro ukládání daguerrotypií. Studenti budou seznámeni se současným přístupem ke konzervaci a restaurování těchto 3D předmětů. Další oblastí studia budou charakteristické projevy degradace těchto materiálů. Studenti si osvojí základní postupy v restaurátorské praxi s uvedenými materiály. Studenti získají základní poznatky o typech poškození materiálů používaných na těchto objektech a o restaurátorských metodách aplikovaných v současné praxi.

Teorie: studenti budou seznámeni s průzkumem fyzického stavu materiálu a budou vypracovávat restaurátorský záměr.

Praktická cvičení: v této části předmětu budou studenti pracovat nejčastěji s historickými fotografickými objekty. Výuka bude zaměřena na primární restaurátorské postupy, identifikace materiálu, čištění materiálu, zjištění případného biologického napadení. Zhotovení různých typů adjustace na 2D fotografické dokumenty a způsoby uložení 3D fotografických objektů.

  1. Restaurování a konzervace fotografických materiálů na silikátové a plastové podložce seznamuje studenty se současným přístupem ke konzervaci a restaurování těchto převážně negativů a diapozitivů. Další oblastí studia budou charakteristické projevy degradace těchto materiálů. Studenti jsou zde seznámeni se základními postupy a instrumentací v restaurátorské praxi. U materiálů na plastové podložce je kladen důraz především na analytickou identifikaci typu podložky. Výsledky této specifikace podložek jsou determinující pro návrh následných konzervátorských případně restaurátorských postupů. U silikátových podložek je výuka zaměřena na způsob fixace.

Cíl studia: studenti získají nezbytné poznatky o degradačních projevech, jak silikátových, tak plastových podložek. Dále o restaurátorských metodách aplikovaných v současné praxi.

Teorie: studenti budou seznámeni s průzkumem fyzického stavu materiálu a budou vypracovávat restaurátorský záměr.

Praktická cvičení: v této části předmětu budou studenti pracovat s fotografickými dokumenty. Výuka bude zaměřena na primární restaurátorské postupy, identifikace materiálu, čištění materiálu, zjištění případného biologického napadení, restaurování poškozené silikátové podložky.

  1. Restaurování a konzervace fotografického fondu představuje samostatnou práci studentů na daném fotografickém fondu pod odborným vedením. Tento fond je vybrán ve spolupráci s institucemi (Národní technické muzeum, Národní muzeum, Národní archiv). Důraz je kladen především na odborný přístup studentů k problematice zpracovávání fotografických materiálů.

Studenti musí prokázat schopnost provést průzkum fyzického stavu fondu obsahující fotografické materiály, vypracovat podrobný restaurátorský záměr a provést případné restaurátorské zásahy. Na základě těchto údajů nakonec vypracují restaurátorský protokol s fotodokumentací. Cílem je studenty seznámit s prací restaurátora fotografických dokumentů.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Anderson S. Our Photographic Heritage The History, Art and Science of Conservation, Kobenhavn: Konservatorskolens Biblioték, 1999. ISBN 3723251108.

Ďurovič M. a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih, Litomyšl: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-383-6.

Kol. autorů Konservatorskolens Conservation of Photographs, Rochester: Eastman Kodak Company, 1985. ISBN 0-87985-352-2.

Lavédrine B. A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2003. ISBN 0-89236-701-6.

MCCabe C. Coatings on Photographs, Materials, Techniques and Conservation, Washington: AIC Photographic Materials Group, 2005. ISBN 0-9760501-0-2.

Noris D. H.,. Gutierrez J. Issues in the Conservation of Photographs, Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2010. ISBN 978-1-60606-000-1.

Valverde M. F., Rochester: Photographic Negatives: Nature and Evolutin of Processes, 2005.

Sborník, Exhibiting Archival and Library Material and Works of Art on Paper, Ljubljana, June 5th, 2004.

Periodika:

Clark S. The Conservation of Wet Collodion Positives, in Studies in Conservation č. 43, 1998

Topics in Photographic preservation, Volume Nine, Washington: American Institute for Conservation Photographic Materials Group, 2001.

Topics in Photographic Preservation, Volume Six, Washington: American Institute for Conservation Photographic Materials Group, 1995

.

Internetové publikace Image Permanence Institute

A-D Strips Film Base Deterioration Monitors, The Safe and Accurate Way to Check Film for Vinegar Syndrome, Rochester: Image Permanence Institute, 2001.

Reilly J. M. Storage Guide for Acetate Film, Rochester: Image Permanence Institute, 1996.

Restaurátorské protokoly Národního archivu (fotografické materiály na silikátové a plastové podložce)

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů