Seminar on the Final Master Thesis 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ESMT1 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář je věnován průběžným konzultacím teoretické diplomové práce a přípravě na státní zkoušku z dějin a teorie fotografie.

Forma studia

konzultace; četba odborné literatury a diskuse nad ní

Předpoklady a další požadavky

seminář je určen studentům posledního ročníku magisterského studia

Obsah kurzu

V diskusi s pedagogem a ostatními studenty si každý do 30.11. závazně zvolí téma a školitele diplomové práce a vypracuje její projekt na určeném formuláři.

V průběhu semestru každý student přednese referát (cca 15 minut, odpověď na jím zvolenou státnicovou otázku) a odevzdá psaný referát v rozsahu minimálně 3 normostran.

Hlavním výstupem semináře je pracovní verze kapitoly shrnující současný stav poznání k danému tématu, student získá zápočet na základě diskuse nad textem s pedagogem.

Průběžně jsou konzultovány státnicové otázky a doporučená literatura k jednotlivým tématům.

Doporučená nebo povinná literatura

vychází z témat diplomových prací

Hodnoticí metody a kritéria

docházka: seminář se koná v předem určených termínech, typicky jednou za 14 dní - studenti se musí zúčastnit všech setkání

splnění všech požadovaných výstupů: psaný referát (3 strany, anotace a interpretace zadaného textu); ústní prezentace (15 min. odpověď na státnicovou otázku); projekt diplomové práce (musí být odevzdán nejpozději 30.11.); pracovní verze kapitoly shrnující dosavadní stav poznání k danému tématu (minimálně 10 normostran)

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů