Úvod do instrumentálních metod analýzy fotografických a filmových materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307IMA ZK 4 26S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých analytických metod, jejich výhod i nevýhod, praktické poznání omezujících faktorů. Na praktických příkladech budou dokladovány jednotlivé metodické postupy nedestruktivní i destruktivní analýzy, předúpravy vzorků. Součástí výuky je i správná interpretace analýzy, vzájemná korelace získaných dat ve vztahu k analyzovanému objektu.

1.Úvod - Možnosti analytické chemie při zkoumání fotografických a filmových materiálů

2.Obecné postupy při průzkumu fotografických a filmových materiálů před konzervací a restaurováním

3.Odběr vzorků, distribuční analýza, vztah mezi vzorkem a analytickou metodou, srovnání destruktivních a nedestruktivních metod průzkumu fotografických a filmových materiálů

4.Optická mikroskopie (různé druhy mikroskopů, lupy a výsledky pozorování) fotografických a filmových materiálů

5.Praktické ukázky a identifikace fotografických a filmových materiálů pomocí optické mikroskopie

6.Mikrochemické zkoušky

7.Praktické ukázky a identifikace fotografických a filmových materiálů pomocí mikrochemických zkoušek

8.Infračervená spektroskopie, spektrometrie a infračervená mikroanalýza fotografických a filmových materiálů

9.Praktické ukázky a identifikace fotografických a filmových materiálů pomocí infračervené spektromikroskopie a mikroanalýzy

10.Rentgenfluorescenční spektrometrie fotografických a filmových materiálů

11.Praktické ukázky a identifikace fotografických a filmových materiálů pomocí rentgenfluorescenční spektrometrie

12.Denzita fotografických a filmových materiálů

13.Praktické ukázky měření denzity fotografických a filmových materiálů

14.Využití výsledků vybraných metod při restaurování či konzervování fotografických a filmových materiálů - možnosti odhalení padělků.

Odevzdání laboratorních protokolů z měření konkrétních vzorků fotografií pomocí optické mikroskopie, mikrochemických zkoušek, rentgenfluorescenční spektrometrie, denzitometrie.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

?Čechák, T.; Kopecká, I.; Musílek, L.: X-Ray Fluorescence in Research on the Curtural Heritage. In The Journal of the Korean Association for Radiation Protection. 2001, vol. 26, no. 3, s. 321-326.

?Ďurovič, M. a kolektiv: Restaurování a konzervování archiválií a knih. PASEKA. 2002. ISBN: 80-7185-383-6

?Kolektiv autorů: Depozitáře ? obecné zásady. In Sborník STOP, Praha, STOP, 13.4.2006, s. 32-40.

?Kolektiv autorů: Restaurování filmů a fotografií. In Sborník STOP, Praha, STOP, 15.11.2007, s. 5-9.

?Šimůnková, E., Bayerová, T.: Pigmenty. STOP, Praha 1999. ISBN: 80-902668-1-9

?Šimůnková, E., Karhan, J.: Pigmenty, barviva a metody jejich identifikace, VŠCHT Praha, 1993. ISBN: 80-7080-194-8

?Štulík, D.: Přednáška. Moravská galerie v Brně. 2006.

?Vávrová, P., Krčmářová, Š.: Přístupy k identifikaci historických fotografických technik. In Sborník z Konference Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl, Litomyšl: Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice, 2006, s. 27-30.

?http://www.technologiaartis.org/4iden-moz.html

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání laboratorních protokolů z měření konkrétních vzorků fotografií pomocí optické mikroskopie, mikrochemických zkoušek, rentgenfluorescenční spektrometrie, denzitometrie. Písemný test a ústní zkouška.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů