Dokumentární fotografie a sociologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MDFS Z 2 36S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výuka bude mít projektovou povahu, studenti FAMU a FSV utvoří několik smíšených týmu, ve kterých budou společně pracovat na realizaci vybraného badatelského projektu. Zamýšleným a preferovaným výstupem semestrální práce studentů je výstava s doprovodným diskusním programem, možné jsou však i jiné odůvodněné formy výstupů.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Cílem předmětu je podnítit spolupráci mezi studenty Katedry fotografie FAMU (ateliér dokumentární fotografie) a studenty Katedry sociologie ISS FSV UK, a to při řešení společného uměleckého a badatelského záměru. Kurz je tak teoreticky a konceptuálně ukotven ve vizuální sociologii, vizuální antropologii a uměleckém výzkumu, přičemž jeho záměrem je hledat možnosti vzájemného prolnutí těchto perspektiv. Metodologicky vychází rovněž ze vzájemně blízkých pravidel a očekávání, jež jsou spojována s dokumentárními žánry, jakými jsou dokumentární fotografie na straně jedné, a vizuální sociologie a antropologie na straně druhé. Byly to totiž právě tyto dva “žánry”, ve kterých se v průběhu jejich historického vývoje vždy specifických způsobem prolínaly vědecké a umělecké postupy: dokumentaristé často prozkoumávají terén postupy velmi blízkými sociálním vědám, sociální vědci a zejména pak kvalitativně (etnograficky) orientovaní výzkumníci zastávají spíše umělecký než striktně vědecký přístup. Navazujeme tedy na takové pojetí uměleckého výzkumu respektive sociologie a antropologie, které chápe prolínání různých oborových přístupů, stylů myšlení (a předsudků), paradigmat a dovedností jako nezbytnou podmínku experimentálních a inovativních způsobů porozumění realitě, ve které žijeme. Reflexe probíhajících badatelských postupů, komunikace a osobních vztahů mezi studenty a dílčích pedagogických/tvůrčích přístupů tak bude nedílnou součástí projektu.

Tematické zaměření badatelských projektů realizovaných v průběhu semestru není předem stanoveno, jejich výběr bude právě výsledkem prolnutí uměleckých a výzkumných perspektiv. Dopředu rovněž nestanovujeme role, které mají jednotliví studenti v týmech hrát, nechceme totiž roli umělce či roli sociologa uzavírat do oborových hranic; naším cílem je spíše hranice mezi uměleckými přístupy a sociálními vědami rozostřit.

Doporučená nebo povinná literatura

„Estetika důkazu: Rozhovor mezi Brunem Latourem a Francisem Halsallem o umění a výzkumu.“ In: Tereze Stöckelová. Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem: Výbor z textu 1998–2013. Praha: tranzit.cz 2018, s. 165–177.

Lenka Klodová, Eva Šlesingerová, Kateřina Lišková et al. UV FAKTOR 3. Tři cykly Uměleckého výzkumu mezi FAVU VUT v Brně a FSS MUNI. Brno, FAVU 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

prezentace, diskuze, posudek lektora

Poznámka

Kurz bude probíhat ve formě čtyř intenzivních společných workshopů, přičemž období mezi jednotlivými workshopy bude naplněno individuální prací studentů a konzultacemi s pedagogy, kteří se budou na výuce podílet.

Termíny společných workshopů:

Úterý 26.2. od 10.00 do 14.00 hod. – Lažanský palác, U2

Michal Šimůnek & Ludka Wladyniak – představí typy sociologických průzkumů

+ krátké prezentace každého ze studentů (cca 5min, 1 své téma + ukázky / projekce)

+rozdělení do skupin dle témat? x nebo zastřešující téma pro všechny “jednorázová společnost” či něco jiného?

+5 skupin po čtyřech - domluvit na tématu a vybrat určitý aspekt a zpracovat ho. Proslnutí sociologického konceptu a fotografie, uchopit to téma do prezentovatelné formy, jít do terénu

+Uhnákova analytická metoda rozdělení témat - co nejvíc sociologického diskursu v rámci tématu a příklady umělecké praxe od studentů fotky

Úterý 12.3. od 10.00 do 16.00 hod. - Lažanský palác, U2

+Představení rešerše na 15 min.

+Společnými silami se dostaou ke speciálnímu zafocusovanému problému

+Myšlenková mapa toho konkrétního problému

+Famáci dodají vizuální materiál, FSV kontext (další data)

Úterý 26.3. od 10.00 do 16.00 hod. - Lažanský palác, U2

+Prezentace průběžných výsledků a diskuse témat

Úterý 9.4. od 10.00 do 16.00 hod.

+Poslední konzultace

Středa 24.4. 11-18 - Lažanský palác, galerie Panel

Instalace výstavy a příprava vernisáže

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů