Teorie fotografického obrazu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307MTFO Z 4 4T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem seminářeTeorie fotografického obrazu je seznámit studenty se stěžejní literaturou a teoretickými koncepty z oblasti vizuální kultury s důrazem na médium fotografie. Studenti by po absolvování semináře měli mít povědomí o teoretických konceptech vizuální kultury,fotografického média,filozofických problémech vázaných na toto médium a o nejrozšířenějších formách komunikace obrazem.

Forma studia

Seminář se skládá ze dvou částí. Jednu z nich tvoří frontální přednáška, do které se se svými podněty zapojují i studenti. Druhá, stěžejní, část semináře by probíhá formou diskuze nad přečtenou literaturou, kterou vede a moderuje vždy jeden student.Od studentů je tedy očekávánaaktivní účast na seminářích a domácí příprava, během niž by se měli dobře seznámit s probíranými texty, aby se následně mohli zúčastnit diskuze během semináře. Vždy jeden student si připraví krátkou prezentaci konkrétního předem zadaného textu.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Seminář Teorie fotografického obrazu se zabývá vizuální kulturou, rozborem fotografického obrazu a jeho rolí v fotografického obrazu v médiích. Na příkladu teoretických statí se v semináři budeme věnovat vývoji teoretického myšlení ve vztahu k pojímání vizuality20. a 21. století, se zaměřením na fotografii. Od studentů je očekávána aktivní účast na seminářích. Během semináře se studenti seznámí s důležitými texty z oblastivizuálních studií, vizuální kultury a fotografické teorie, doplněné ukázkami relevantních děl z dějin fotografie a umění.

Doporučená nebo povinná literatura

ADORNO, Theodor W. Estetickáteorie. 1. vyd. Praha: Panglos, 1997, 581 s.

BENJAMIN, Walter aRůžena GREBENÍČKOVÁ. Dílo a jehozdroj [online].Vydáníprvní. Praha: Odeon, 1979, 428 stran.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Ninfa moderna: esej o spadlé draperii. Vyd. 1. Praha: Agite/Fra, 2009, 211 s. ISBN 978-80-86603-80-3.

DERRIDA, Jacques. Texty k dekonstrukci: práce z let 1967 - 72. Bratislava: Archa, 1993, 336 s. ISBN 80-7115-046-0.

BERGER, John. O pohledu. Vyd. 1. Praha: Agite/Fra, 2009, 225 s. ISBN 978-80-86603-81-0.

BORECKÝ, Felix. Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů. Vyd. 1. Praha: Togga, 2011, 286 s. ISBN 978-80-87258-73-6.

ELKINS, James. Proč lidé pláčou před obrazy: příběhy lidí, které obrazy dojaly k slzám. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007, 214 s. ISBN 978-80-200-1509-9.

FOUCAULT, Michel. Diskurs, autor, genealogie: třistudie [online]. Vydání 1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1994, 115 stran. ISBN 80-205-0406-0.

ISER, Wolfgang. Jak se dělá teorie. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2009, 245 s.

ZUROMSKIS, Catherine. Snapshotphotography: Thelivesofimages. Cambridge: MIT Press, 2013, 358 s. ISBN 978-0-262-01929-3.

PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé. Vyd. 1. Praha: Herrmann& synové, 2009, 201 s. ISBN 978-80-87054-18-5.

PANOFSKY, Erwin. Významvevýtvarnémumění.Vyd. 2., rev. Praha: Academia, 2013, 399 s. ISBN 978-80-200-2236-3.

PANOFSKY, Erwin. Perspective as symbolic form. New York: Zone books, 1997, 196 s. ISBN 0-942299-53-1.

POSTMAN, Neil.Ubavit se k smrti: veřejnákomunikacevevěkuzábavy. 2., opr.vyd. Praha: Mladáfronta, 2010, 204 s. ISBN 978-80-204-2206-4.

MCLUHAN, Marshall. Jakrozumětmédiím: extenzečlověka. 2., rev. vyd.Praha: Mladáfronta, 2011

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012.

ELKINS, James. Whatphotographyis. New York: Routledge, 2011.

STURKEN, Marita a Lisa CARTWRIGHT. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009, 471.

ANDĚL, Jaroslav. Myšlení o fotografii. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012, 462 s. ISBN 978-80-7331-235-0.

SCHAPIRO, Meyer a Karel SRP. Dílo a styl.Vyd. 1. Praha: Argo, 2006

BARTHES, Roland. Světlá komora. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1994. ISBN 80-7115-081-9

BATCHEN, Goeffrrey. BurningwithDesire. 1st ed. Cambridge Mass.: The MIT Press, 1999. ISBN 0-262-02427-6

BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. 1. vyd. Praha: Odeon, 1979.

CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie? 1. vyd. Praha: Herrmann& synové, 2004.

FINEMAN, Mia. Fakingit: manipulatedphotographybeforePhotoshop. New York: Metropolitan Museum of Art, c2012, xvi, 280 s. ISBN 978-0-300-18501-0.

EVANS, J., HALL, S.: VisualCulture: thereader. 3. vyd. London: SAGE Publications, 2002. ISBN 0-7619-6248-4

FLUSSER, Vilém. Za filozofii fotografie. 1. vyd. Praha: Hynek, 1994. ISBN 80-85906-04-X

FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. 1. vyd. Praha: OSVU, 2001. ISBN 80-238-7569-8

FLUSSER, Vilém. Moc obrazu: Výběr filosofických textů z 80. a 90. let.1. vyd. Praha: Výtvarné umění, 1996.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Uměleckédílojakoznak: z univerzitníchpřednášek 1936-1939. Praha: Ústav pro českouliteraturu AV ČR, 2008, 137 s. ISBN 978-80-85778-62-5.

MITCHELL, W. Iconology: image, text, ideology. Chicago: University of Chicago Press, c1986, x, 226 s. ISBN 978-0-226-53229-5.

SCOTT, Clive. Thespoken image : photography and language. London : Reaktion, 1999

LISTER, Martin (ed.). Thephotographic image in digitalculture. London ; New York : Routledge, 1995.

SONTAGOVÁ, Susan. O fotografii. 1.vyd. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-4719

GEFTER, Philip. Photographyafter Frank / essays by Philip Gefter New York : Aperture : c2009

TAGG, John. Thedisciplinaryframe : photographictruths and thecaptureofmeaning / John Tagg. Minneapolis : University of Minnesota Press, c2009.

WELLS, Liz. Photography : a criticalintroduction / LizWells New York : Routledge, 2004

BATCHEN. Geoffrey. Eachwild idea : writing, photography, history. Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 2002

Controverses: unehistoirejuridique et éthique de la photographie / Daniel Girardin ; Christian Pirker. Arles : Actes Sud ; Lausanne : Musée de l'Elysée, 2008

ELKINS, James. Photographytheory /edited by James Elkins New York ; London : Routledge, c2007

KROUTVOR, Josef a Radim KOPÁČ. Fotografie jako mýtus: pocta černobílé fotografii a jejím tvůrcům. 1. vyd. Praha: Pulchra, 2013, 189 s. ISBN 978-80-87377-53-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Od studentů bude vyžadována pravidelná účast na přednáškách (25 bodů), aktivní zapojení do diskuze(25 bodů), četba vybraných textů a prezentace jedné teoretické statě(35 bodů), vypracování krátkého rozboru ? max. 2 normostrany ? vybrané fotografie (15 bodů). K úspěšnému absolvování předmětu bude zapotřebí nejméně 75 bodů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů