Obecné dějiny 19. a 20. století 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307OD1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět seznamuje se základními trendy historického vývoje s důrazem na dějiny evropského kontinentu a to v širším kontextu politickém, kulturním a geografickém. Cílem je seznámit studenty s nejdůležitějšími historickými vývojovými trendy a událostmi. Tj. v souvislosti s rozvojem a epochami postihnout celkovou změnu Evropy v daném období v kontextu rozvoje národních hnutí, vědecko-technické revoluce a celkového hospodářského a mocenského vzestupu evropského kontinentu. Výklad je chápán jako seznámení se společenskými a historickými změnami, které tvořily kontext rozvoje fotografického média. Hlavní důraz je tak kladen na fenomény typu ? francouzská buržoazní revoluce, rozvoj koloniálního soupeření, národní hnutí a nacionalismus, vznik a vývoj evropské mocenské rovnováhy, 1. a 2. světová válka, bi-polární svět.

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět seznamuje se základními trendy historického vývoje s důrazem na dějiny evropského kontinentu a to v širším kontextu politickém, kulturním a geografickém. Cílem je seznámit studenty s nejdůležitějšími historickými vývojovými trendy a událostmi. Tj. v souvislosti s rozvojem a epochami postihnout celkovou změnu Evropy v daném období v kontextu rozvoje národních hnutí, vědecko-technické revoluce a celkového hospodářského a mocenského vzestupu evropského kontinentu. Výklad je chápán jako seznámení se společenskými a historickými změnami, které tvořily kontext rozvoje fotografického média. Hlavní důraz je tak kladen na fenomény typu ? francouzská buržoazní revoluce, rozvoj koloniálního soupeření, národní hnutí a nacionalismus, vznik a vývoj evropské mocenské rovnováhy, 1. a 2. světová válka, bi-polární svět.

Doporučená nebo povinná literatura

Braudel, F. Dynamika kapitalismu. Argo : Praha 1999.

Cameron, R. Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Victoria Publishing : Praha 1996.

Gombár, E. Moderní dějiny islámských zemí. Karolinum : Praha 1999.

Faltus, J., Průcha Václav, Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. VŠE : Praha 1996.

Hobsbawm, E. Věk extrémů. Krátké 20. století 1914?1991. Argo : Praha 1998.

Hobsbawm, E. J. Národy a nacionalismus po r. 1780. CDK : Brno 1999.

Horská, P., Kučera, M., Maur, E., Stloukal, M. Dětství rodina a stáří v dějinách Evropy. Panorama : Praha 1990.

Howard, M. Válka v evropské historii. Barrister and Principal : Brno 1997.

Hroch, M. Na prahu národní existence. Mladá fronta : Praha 1999.

Kennedy, P. Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500?2000. LN : Praha 1996.

Luňák P. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Libri: Praha 1997.

Luňák, P., Pečenka, M. a kol. Encyklopedie moderní historie. Libri : Praha 1995.

Nálevka, V. Světová politika ve 20 století. I.?II. Aleš Skřivan ml. : Praha 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

-

Poznámka

none

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů