Poškození materiálů fotografií a degradační procesy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PMF ZK 4 26S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět seznamuje s fyzikálně-chemickým složením a vlastnostmi, mechanizmy poškození fotografií a degradačními faktory fotografií a jejich projevy. Součástí předmětu jsou i základy preventivní péče o fotografické materiály z fyzikálně-chemického pohledu (klimatické podmínky jejich uložení, materiály vhodné pro dlouhodobou archivaci, zásady vystavování, krizové plánování).

1.Základy chemie pro konzervaci a restaurování fotografií

2.Materiálová podstata fotografií ? chemické složení, struktura, výstavba, vlastnosti materiálů

3.Interakce fotografií s vnejším prostředím - základní mechanizmy degradace ? degradační reakce materiálů vyskytujících se ve fotografií

4.Formy a projevy degradačních reakcí fotografických materiálů ? praktické ukázky, simulace poškození (atlas poškození).

5.Degradační faktory fotografií - vliv vlhkosti a obsahu vody na degradaci fotografií.

6.Degradační faktory fotografií - vliv teploty na degradaci fotografií.

7.Degradační faktory fotografií - vliv chemických látek na degradaci fotografií (chemická degradace).

8.Degradační faktory fotografií - vliv biologických činitelů a činnosti člověka na degradaci fotografií (biologická degradace).

9.Degradační faktory fotografií - vliv světla na degradaci fotografií (fotodegradace a fotooxidace).

10.Degradační faktory fotografií - vliv kolísání klimatických parametrů na degradaci fotografií (fyzikální poškození, degradace)

11.Způsoby dezinfekce a druhy dezinfekčních látek, lepidla a lepení, rozpouštědla a rozpouštění

12.Metody určení a monitorování degradačních projevů fotografií

13.Možnosti konzervace a záchrany fotografií ? klimatické podmínky uložení ? preventivní konzervace

14.Vhodné obalové a výstavní materiály, jejich vlastnosti a parametry, způsoby testování těchto materiálů.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět seznamuje s fyzikálně-chemickým složením a vlastnostmi, mechanizmy poškození fotografií a degradačními faktory fotografií a jejich projevy. Součástí předmětu jsou i základy preventivní péče o fotografické materiály z fyzikálně-chemického pohledu (klimatické podmínky jejich uložení, materiály vhodné pro dlouhodobou archivaci, zásady vystavování, krizové plánování).

1.Základy chemie pro konzervaci a restaurování fotografií

2.Materiálová podstata fotografií ? chemické složení, struktura, výstavba, vlastnosti materiálů

3.Interakce fotografií s vnejším prostředím - základní mechanizmy degradace ? degradační reakce materiálů vyskytujících se ve fotografií

4.Formy a projevy degradačních reakcí fotografických materiálů ? praktické ukázky, simulace poškození (atlas poškození).

5.Degradační faktory fotografií - vliv vlhkosti a obsahu vody na degradaci fotografií.

6.Degradační faktory fotografií - vliv teploty na degradaci fotografií.

7.Degradační faktory fotografií - vliv chemických látek na degradaci fotografií (chemická degradace).

8.Degradační faktory fotografií - vliv biologických činitelů a činnosti člověka na degradaci fotografií (biologická degradace).

9.Degradační faktory fotografií - vliv světla na degradaci fotografií (fotodegradace a fotooxidace).

10.Degradační faktory fotografií - vliv kolísání klimatických parametrů na degradaci fotografií (fyzikální poškození, degradace)

11.Způsoby dezinfekce a druhy dezinfekčních látek, lepidla a lepení, rozpouštědla a rozpouštění

12.Metody určení a monitorování degradačních projevů fotografií

13.Možnosti konzervace a záchrany fotografií ? klimatické podmínky uložení ? preventivní konzervace

14.Vhodné obalové a výstavní materiály, jejich vlastnosti a parametry, způsoby testování těchto materiálů.

Doporučená nebo povinná literatura

?Čechák, T., Kopecká, I., Musílek, L.: X-Ray Fluorescence in Research on the Curtural Heritage. In The Journal of the Korean Association for Radiation Protection. 2001, vol. 26, no. 3, s. 321-326.

?Ďurovič, M. a kolektiv: Restaurování a konzervování archiválií a knih. PASEKA. 2002. ISBN: 80-7185-383-6

?Kolektiv autorů: Depozitáře ? obecné zásady. In Sborník STOP, Praha, STOP, 13.4.2006, s. 32-40.

?Kolektiv autorů: Ochrana archivních fondů. In Zpravodaj STOP, Praha, STOP, 2000, svazek 2, č. 4.

?Kolektiv autorů: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Praha, Národní muzeum, 2001.

?Kolektiv autorů: Restaurování filmů a fotografií. In Sborník STOP, Praha, STOP, 15.11.2007, s. 5-9.

?Kolektiv autorů: Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění. Projekt výzkumu a vývoje č. NA 3671/2007-12. Praha, Národní archiv, 2010.

?Krejčí, A. Technika ošetřování archivních fotografických záznamů. In Sborník X. Konference restaurátorů a historiků. Litomyšl, Národní archiv, 1997, s. 75-86.

?Štulík, D.: Přednáška. Moravská galerie v Brně. 2006.

?Vávrová, P. Degradační faktory fotografického materiálu. In Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Cheb, Technické muzeum v Brně, 2006. s. 124?126.

?Vávrová, P., Krčmářová, Š.: Přístupy k identifikaci historických fotografických technik. In Sborník z Konference Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl, Litomyšl, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice, 2006, s. 27-30.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů