Úvod do muzejnictví a muzeologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307UM2 ZK 2 26S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět seznamuje se základy muzejní práce se zaměřením na odborné zpracování fotografického média. Obdobně bude studentům poskytnuta základní informace o vývoji muzejního oboru v českém prostředí a o vzniku a fungování nejvýznamnějších domácích muzejních institucích. Hlavní těžiště výuky je zaměřeno na současné trendy a problémy ve vztahu k fotografickému materiálu uloženém v muzeích ČR, včetně záležitostí spojených s adekvátní populární a odbornou prezentací atd. Velká pozornost bude věnována rozdílům a shodným prvkům v péči o fotografické sbírky uložené v muzeích a v archivech (tj. rozdíly mezi péčí a odborným zpracováním v muzejní a archivní síti, evidence CES /Centrální evidence sbírek/ a evidence NAD /Národní archivní dědictví/). Integrální součástí výuky jsou i tematicky zaměřené exkurze do významných muzejních institucí (Národní muzeum, Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum, Národní zemědělské muzeum atd.) a specializované přednášky konkrétních odborníků z těchto institucí. Výuka je tvořena přednáškami, prezentacemi muzejních a archivních pracovišť a seminárním úkolem, řešeným v rámci doprovodného semináře.

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

Student by měl vykazovat obecnou znalost kulturního kontextu na úrovni bakalářského vzdělání. Stejně tak je nutná schopnost práce s odborným textem a schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

-

Doporučená nebo povinná literatura

Beneš, J.: Základy muzeologie. Slezská univerzita, Opava 1997.

Národní muzeum. 1818 - 1968. Národní muzeum, Praha 1972.

Neustupný, J.: Muzeum a věda. Národní muzeu, Praha 1968.

Stránský, Z.: Úvod do studia muzeologie. Masarykova univerzita, Brno 1995.

Špét, J.: Přehled vývoje českého muzejnictví. I.díl (do r. 1945). Národní muzeum, Praha 1979.

Štěpánek, P.: Obrysy muzeologie. Univerzita Palackého, Olomouc 2002.

Vlček, V.: K vývoji českého muzejnictví. Národní technické muzeum, Praha 1970.

Žalman, J. a kol.: Příručka muzejníkova I. Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Asociace muzeí a galerií, Praha - Brno 2002.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity studenta při výuce a prokázání základní orientace v prezentovaných tématech. Během studia se vyžaduje samostatná četba, vypracování písemné práce (esej, recenze apod.) a přednesení vlastní prezentace.

Zkouška z předmětu je provedena jako ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 30% z hodnocení aktivity během studia a 70% z ústní zkoušky.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů