English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Matematika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MAT ZK 2 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou matematiky jako základu, ze kterého čerpá student znalosti pro porozumění elektroakustickým zákonitostem, jejichž znalost je nutná pro studium v navazujících oborových technických předmětech.

Forma studia:

Kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky:

Znalosti matematiky na úrovni středoškolského studia.

Obsah kurzu:

1. Množina reálných čísel, její vlastnosti. Množina komplexních čísel. Pojem reálné funkce jedné a více proměnných. Funkce sudá, lichá, periodická. Funkce složená a funkce inverzní.

2. Limita funkce a její vlastnosti. Spojitost funkce v bodě a na intervalu. Základní elementární funkce: mocninná, exponenciální, logaritmická, funkce goniometrická, cyklometrická, hyperbolická.

3. Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam. Derivace součtu, součinu, podílu funkcí a složené funkce. Derivace inverzní funkce. Derivace elementárních funkcí. Derivace vyšších řádů. Parciální derivace.

4. Langrangeova věta o střední hodnotě. L´Hopitalova pravidla. Extrémy funkce lokální a absolutní. Taylorův vzorec. Maclaurinovy polynomy elementárních funkcí.

5. Neurčitý integrál. Primitivní funkce, její základní vlastnosti a výpočet. Metoda per partes a metoda substituční. Příklady.

Doporučená nebo povinná literatura:

Bílek, T.: Matematika I., II., Učební text ČVUT 1982, 1983

Nagy, J. : Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

Hodnoticí metody a kritéria:

Ústní prověrka znalostí látky.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 10. 2017