Animace kreslená 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309ANK2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Upevnění principů a dovedností z předchozího kurzu. Osvojení bipedické chůze a běhu se schopností variovat jejich rychlost a charakter. Rozšíření humanoidního pohybového rejstříku – sport, tanec, pracovní činnosti. Zvládnutí panoramatického pohybu kamery v obou osách (chůze a běh na místě; pád). Rozšíření znalosti odborné mezinárodní terminologie. Rozvoj výtvarného i hereckého talentu studentů.

Forma studia

Studium je tvořeno dílnami/semináři a individuální prací na praktickém cvičení. V dílně jsou studenti rámcově seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci dílen studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a snaží se vycházet vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování kurzu 309ANK1 – Animace kreslená 1. Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování. Schopnost animace základní mechaniky pevných a měkkých těles. Zvládnutý základ bipedické chůze. Znalost základních animačních technik a principů společně se základní odbornou terminologií.

Obsah kurzu

Kurz plynule navazuje na obsah předchozí dílny. V úvodu je kladen silný důraz na zvládnutí a osvojení generické bipedické chůze, která následně slouží jako výchozí bod pro její variaci a běh. Zvláštní pozornost je věnována především tempu, rytmu a charakteru. Chůze i běh jsou realizovány přes obrazový formát i v panoramatickém pohybu kamery. Další část kurzu se věnuje širší škále možností humanoidního pohybu, tj. zaměření na sportovní pohyb, tanec a pracovních činnosti. V centru pozornosti je především anticipace, mechanika lidského těla, vystihnutí charakteru pohybu a rozvinutí předchozích znalostí a principů. Součástí dílny je i cvičení animace volného pádu (svislá panorama), s důrazem na změnu dynamiky. Dalším cvičením je vytvoření vlastního titulku, který je pojímán jako minimalistická forma autoportrétu. V závěru dílny je pozornost věnována přípravě semestrální práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

Borivoj Dvoniković, Bordo: Škola kresleného filmu

Richard Willimas - The animator's survival kit

Literatura doporučená:

Rudolf Urc - Animovaný film

Frank Thomas and Ollie Johnston - The Illusion of Life - Disney Animation

John Halas - Timing for Animation

Edweard Muybridge - The Human Figur in Motion Animals in Motion

Ed Hooks – Acting for Animators

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na dílnách. Průběžné plnění jednotlivých cvičení. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Webová stránka předmětu

Žádná
webová
stránka
neexistuje

Poznámka

Bez poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů