English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Blok technických cvičení 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTC2 Z 6 4/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby.

Forma studia:

Forma obecné explikace následovaná aktivní
, dialogickou prací u počítače na základě konkrétních materiálů a příkladů.

Předpoklady a další požadavky:

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 1. ročníku.

Obsah kurzu:

6. Základy střihu

Skladebné cvičení. Výběr, pořadí záběrů a temporytmus ? interpretace a střih cizího hrubého materiálu. Praktické osvojení skladebného uvažování, úvod do střihového workflow. Software Final Cut Pro 6 nebo 7 či Avid Media Composer.

7. Kamera a střih (klauzurní cvičení 2 ? ?Potřebuji vám sdělit toto?)

Cvičení slouží jako úvod do filmového jazyka. Student si připraví jednoduché téma, které ho osobně zajímá a o kterém by chtěl zpravit diváka užitím filmového vyjádření. Výsledným dílem by měl ukázat svou pozici k tématu, vytvořit sdělení užitím obrazové řeči. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými.

8. WWW

Základní principy dokumentů v síti www, XHTML, jQuery, CSS.

Cvičení: Webová stránka

9. Modulární programování

Úvod do interaktivních aplikací, přehled používaných modulárních prostředí.

Cvičení: Vizualizace zvuku (software PureData nebo Quartz Composer, dle pokročilosti Processing)

10. Prostor Institutu intermédií, hra s možnostmi projekce

Student užije hotové cvičení Modulárního programování a fyzicky jej zakomponuje do prostoru či pomocí něj vytvoří interaktivní prostředí.

Doporučená nebo povinná literatura:

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/blok

Hodnoticí metody a kritéria:

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Webová stránka předmětu:
http://cas.famu.cz/wiki/index.php/Z%C3%A1klady_audiovizu%C3%A1ln%C3%AD_technologie
http://cas.famu.cz/page.php?page=32
Poznámka:

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 11. 2017