English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Přehled dějin české kinematografie 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DECK2 ZK 2 6/T česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Přednáška poskytuje základní sumu informací o domácí filmové kultuře a systému jejího financování v jednotlivých etapách vývoje.

Forma studia:

Přednáška a projekce

Předpoklady a další požadavky:

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

1) přečtení povinné literatury, tj. knihy Davida Bordwella a Kristin Thompsonové Dějiny filmu, NAMU+NLN Praha 2007. (Studenti FAMU denního studia mají možnost do vyprodání části takto vymezeného nákladu zakoupit knihu v knihovně FAMU se slevou.) Stačí přečíst vždy jen tu část této knihy, která se zabývá obdobím probíraným na přednáškách daného semestru. Obecná doplňková literatura k přednášce (m.j. D´Agostini, Paolo: Legendární filmy, Praha 1989; Sova, Dawn B.: Zakázané filmy, Praha 2005; Toterberg, Michael (ed): Lexikon světového filmu, Praha ? Litvínov 2005) ; doplňková literatura k jednotlivým přednáškám je pak většinou k nalezení v jejich sylabech na webových stránkách CAS. (Doplňková literatura není povinná ? má sloužit pouze coby pomůcka pro studium studentů v dalších letech.)

2) zhlédnutí povinných filmů

Nedílnou součástí látky odpřednášené v rámci každé přednášky je zhlédnutí dvou až tří povinných filmů, přičemž alespoň jeden bude promítán ve škole v rámci přednášky, na další se pak musejí studenti podívat sami. S výjimkou některých filmů promítaných během přednášek jsou všechny povinné filmy přístupny na vhs či dvd ve videotéce FAMU.

Upozorňujeme, že součástí zkoušky je i prověření znalosti povinných filmů a jejich kontextuální interpretace.

3) znalost přednášené látky

Obsah kurzu:

Dvousemestrální přehledovou přednášku budou posluchači 3. ročníku FAMU sdílet se studenty 1. cyklu oboru filmová věda na katedře filmových studií FF UK. Přednáška pokrývá období od počátků kinematografie do roku 1960 a poskytne studentům relativně komplexní, ovšemže jen rámcový obraz vývoje celého kinematografického oboru v českých zemích a na Slovensku. Vedle aspektů řemeslné profesionalizace a pozvolného uměleckého zrání (zejména v oblasti hraného filmu), vedle společenských funkcí českého filmu v jednotlivých obdobích a kontaktů filmu s literaturou a s divadlem, resp. relací s tradičními uměleckými obory vůbec, budou předmětem přednášek i proměny statusu kinematografie v hospodářském a politickém životě první i druhé republiky a za protektorátu stejně jako po zestátnění oboru v roce 1945. Přenáška je tříhodinová, na ni naváže projekce nejméně jednoho celovečerního filmu.

Dějiny české kinematografie I a II jsou přehledová přednáška seznamující studenty s celým komplexem otázek spjatých s vývojem filmového média v českých zemích od 90. let 19 století do roku 1960. Věnuje se zrodu zdejšího filmového průmyslu, proměnám vztahu kinematografie a státu, procesu institucionalizace, vývoji žánrů a jejich kulturněhistorickým kontextům, klíčovým osobnostem českého filmu i zrodu domácího starsystému. Zvláštní pozornost je věnována zestátnění kinematografie a roli ÚV KSČ.

Dějiny českého filmu po roce 1945 ? zima 2015

Přednáška 8.10.

Zestátnění kinematografie

Protektorátní vize státní kinematografie ? dekret č. 50/1945 ? praktické kroky zestátnění po osvobození ? institucionalizace nového modelu

Přednáška 13.10. /výjimka ? úterý/

Kinematografie za třetí republiky

Nerealizované protektorátní projekty ? nedostatek nových látek po osvobození ? organizační změny ? proměny dramaturgie ? stylové a žánrové trendy

Projekce 14.10.

13. revír (J.A. Holman ? Martin Frič, 1946)

Projekce 21.10.

Uloupená hranice (Jiří Weiss, 1947)

Přednáška 22.10.

Kinematografie v 50. letech ? institucionální hledisko

Únor 1948 ? reorganizace a proměny kulturní politiky ? Rezoluce o filmu /duben 1950/ ? socialistický realismus ? agitky

Projekce 28. 10. ? státní svátek

Přednáška 29.10. ? Jihlava

Projekce 4. 11.

Vzbouření na vsi (Josef Mach, 1949)

Přednáška 5. 11.

Žánry a témata v českém filmu 50. let

Tematika války ? historický film ? psychologická dramata

Projekce 11.11.

Měsíc nad řekou (Václav Krška, 1953)

Přednáška 12.11.

Sociální kritika a civilismus sklonku 50. let

Sociální a mravní otázky ? generační konflikty ? vesnice a město ? Bánská Bystrica ? první generace FAMU

Projekce 18.11.

Tři přání (Ján Kadár ? Elmar Klos, 1958)

Přednáška 19.11.

Česká kinematografie první poloviny 60. let

Situace po festivalu v Banské Bystrici ? stav ve filmové produkci a dramaturgii ? uvolnění cenzury a předpoklady rozvoje filmové tvorby ? nástup české nové vlny

Projekce 25.11.

Bílá paní (Z. Podskalský, 1965) nebo Až přijde kocour (V. Jasný, 1963)

Přednáška 26.11.

Česká nová vlna I

Pojem ?nová vlna? a autorský film v českém kontextu ? zázemí a vlivy české nové vlny ? inovace ve vyprávění a stylu

Projekce 2.12.

Intimní osvětlení (I. Passer, 1965) nebo Černý Petr (M. Forman, 1963)

Přednáška 3.12.

Česká nová vlna II

Základní tendence a osobnosti české nové vlny ? vedlejší ?proudy? a ozvuky české nové vlny

Projekce 9.12.

Sedmikrásky (V. Chytilová, 1966) nebo O slavnosti a hostech (J. Němec, 1966)

Přednáška 10.12.

Česká kinematografie ve druhé polovině 60. let

Stav ve filmové produkci a dramaturgii ? před srpnem a po srpnu 1968: mocenské restrikce a utužení cenzury ? ?ztracená generace? a počátky tzv. normalizace v české kinematografii

Projekce 16.12.

Vražda ing. Čerta (E. Krumbachová, 1970) nebo Svatej z Krejcárku (P. Tuček, 1969)

Přednáška 17.12.

Proměny a oživení žánrové tvorby v české kinematografii 60. let

historický film ? detektivní film ? film pro děti ? muzikál ? sci-fi

Projekce 6.1. (?)

Transport z ráje (Z. Brynych, 1962) nebo Kočár do Vídně (K. Kachyňa, 1966)

Doporučená nebo povinná literatura:

Povinná literatura:

BARTOŠEK, Luboš: Náš film. Kapitoly z dějin (1896 ? 1945). Praha 1985. [Nebo týž: Dějiny československé kinematografie I ? II. Praha 1979 ? 1982.]

BOČEK, Jaroslav: Kinematografie ve dvacetiletí republiky. Film a doba 11, 1965, č. 5, s. 227 ? 237 (přetištěno in: J. B., Kapitoly o filmu. Praha 1968, s. 147 ? 169).

DOLEŽAL, Jiří: Česká kultura za protektorátu. Školství ? písemnictví ? kinematografie. Praha 1996. [část o kinematografii]

HAVELKA, Jiří: Kronika našeho filmu 1898 ? 1965. Praha 1967.

NAVRÁTIL, Antonín: Cesty k pravdě či lži. 70 let čs. dokumentárního filmu. Praha 1968. [Nebo týž: Vývoj čs. dokumentárního filmu. Praha 1968.]

SZCZEPANIK, Petr: Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Brno: Host 2009.

Doporučená literatura:

BARTOŠEK, Luboš: Desátá múza Vladislava Vančury. Praha 1973.

BARTOŠEK, Luboš: Ponrepo. Od kouzelného divadla ke kinu. Praha 1957.

BREGANT, Michal: Avantgardní tendence v českém filmu. Filmový sborník historický 3, Praha 1990, s. 137-174.

CIESLAR, Jiří: Česká kulturní levice a film ve dvacátých letech. Praha 1978.

ČAPEK, Karel ? Josef Čapek: Filmová libreta. Praha 1989.

FIALA, Miloš: Československý film po Únoru. Film a doba 14, 1968, č. 2, s. 88 ? 91; č. 3, s. 137 ? 139.

Filmový sborník historický 2. Praha 1991 (Tomáš Grulich, Osídlování pohraničí po roce 1945 a film, s. 67 ? 74; Jan Bernard, Diskuse o pojetí rozvoje našeho filmu v první polovině roku 1948, s. 75 ? 80; Ivan Klimeš, K povaze historismu v hraném filmu poúnorového období, s. 81 ? 86; Jan Svoboda, Poučení z činnosti Čs. filmového ústavu v letech 1945 ? 1950, s. 263 ? 270).

Filmový sborník historický 3. Praha 1992 (Jiří Pokorný, Odbory a znárodněný film, s. 175 ? 215).

HAVELKA, Jiří: 50 let československého filmu (Sbírka statistického a dokumentačního materiálu). Praha 1953.

HRADSKÁ, Viktoria: Česká avantgarda a film. Praha 1976.

KLIMEŠ, Ivan: Z počátku scenáristiky v českých zemích. Iluminace 4, 1992, č. 2, s. 57-96.

KLIMEŠ, Ivan: Cech panen kutnohorských z hlediska nacionálního. (Svědectví dialogů). In: Nacionalismus a film. Morava ve filmu. Ed. Luboš Ptáček, Univerzita Palackého, Olomouc 2002, s. 79-88.

KLIMEŠ, Ivan ? Gernot Heiss: Kulturní průmysl a politika. In: titíž: Obrazy času. Český a rakouský film 30. let. Praha ? Brno 2003, s. 303-320.

KLIMEŠ, Ivan: Matka a dítě. Čtyřicet pět sekund dialogu v Usměvavé zemi (1952). Iluminace 6, 1994, č. 4, s. 47 ? 73.

KLIMEŠ, Ivan: Po nástupu zvuku (1930 ? 1945). In: Marta Sylvestrová (ed.), Český filmový plakát 20. století. Moravská galerie v Brně ? Ex libris, Praha, Brno ? Praha 2004, s. 77-85.

KLIMEŠ, Ivan: Kinematografie v rukou státu (1945 ? 1959). In: Marta Sylvestrová (ed.), Český filmový plakát 20. století. Moravská galerie v Brně ? Ex libris, Praha, Brno ? Praha 2004, s. 86-94.

KLIMEŠ, Ivan: Filmaři a komunistická moc v Československu. Iluminace 16, 2004, č. 4, s. 129-137.

KNAPÍK, Jiří: Trampoty ?Císařova pekaře?. Slavný film na pozadí ideologických sporů. Dějiny a současnost 20, 1998, č. 6, s. 28 ? 32.

KNAP, Karel: Přehled práva filmového. [Praha] 1945.

LINHART, Lubomír: První estetik filmu Václav Tille. Praha 1968.

MAREŠ, Petr: Politika a ?pohyblivé obrázky?. Spor o dovoz amerických filmů do Československa po druhé světové válce. Iluminace 6, 1994, č. 1, s. 77-95.

MLČOUŠEK, Vladimír: Vítězslav Nezval a film. Praha 1979.

MOCNÁ, Dagmar: ?Červená knihovna? v českém filmu třicátých let. Iluminace 7, 1995, č. 2, s. 53-98.

MOCNÁ, Dagmar: Kondelík a ?kondelíkovština?. Iluminace 10, 1998, č. 4, s. 39-60.

Ptáček, Luboš (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc 2000.

RAK, Jiří ? Ivan Klimeš: Idea národního historického filmu v české meziválečné společnosti. Iluminace 1, 1989, č. 2, s. 23-37.

RAK, Jiří: Úvahy o národním charakteru českého filmu po roce 1918. Iluminace 1, 1989, č. 1, s. 30-42.

SMEJKAL, Zdeněk: Rané práce Karla Smrže o dějinách českého filmu. In: Otázky divadla a filmu. Theatralia et cinematographica I. Brno 1970, s. 265-279.

SMEJKAL, Zdeněk: Počátky estetické orientace v historiografii českého filmu. In: Otázky divadla a filmu. Theatralia et cinematographica II. Brno 1971, s. 327-347.

ŠTÁBLA, Zdeněk: Český kinematograf Jana Kříženeckého. Praha 1973.

ŠTÁBLA, Zdeněk: Kinematografické projekce v Čechách a na Moravě v létech 1896 - 1897. Praha 1979.

ŠTÁBLA, Zdeněk: Vývoj filmového obchodu za Rakouska-Uherska a Československé republiky (1906 ? 1939). Filmový sborník historický 3, Praha 1990, s. 5-48.

Prameny a vzpomínky

Jak byl znárodněn československý film ? svědectví a dokumenty. Film a doba 11, 1965, č. 2 ? 5, 7 ? 9, 12.

KSČ a československá kinematografie. Praha 1981, s. 67 ? 71 (usnesení z dubna 1950).

Záznam na paměť. Iluminace 3, 1991, č. 2, s. 83 ? 105.

KLOS, Elmar: S odstupem času? Iluminace 3, 1991, č. 2, s. 106 ? 114.

VÁVRA, Otakar: Podivný život režiséra. Obrazy vzpomínek. Praha 1996.

Znárodněný film a pokusy o jeho ?odnárodnění?. Praha 1947.

Tonka Šibenice (1930)

Pudr a benzin (1931)

Peníze nebo život (1932)

Před maturitou (1932)

Extase (1933)

Řeka (1933)

Hej rup! (1934)

Marijka nevěrnice (1934)

Jánošík (1935)

Maryša (1935)

Bílá nemoc (1937)

Filosofská historie (1937)

Cech panen kutnohorských (1938)

Zborov (1938)

Cesta do hlubin študákovy duše (1939)

Eva tropí hlouposti (1939)

Kouzelný dům (1939)

Kristián (1939)

Ohnivé léto (1939)

Babička (1940)

Pohádka máje (1940)

Jan Cimbura (1941)

Noční motýl (1941)

Barbora Hlavsová (1942)

Šťastnou cestu (1943)

Muži bez křídel (1946)

Čapkovy povídky (1947)

Nevíte o bytě? (1947)

Siréna (1947)

Uloupená hranice (1947)

Krakatit (1948)

Návrat domů (1948)

Svědomí (1948)

Daleká cesta (1949)

Němá barikáda (1949)

Pytlákova schovanka (1949)

Vstanou noví bojovníci (1950)

Císařův pekař ? Pekařův císař (1951)

Divotvorný klobouk (1952)

Pyšná princezna (1952)

Jan Hus (1954)

Stříbrný vítr (1954)

Cesta do pravěku (1955)

Dědeček automobil (1956)

Ztracenci (1956)

Škola otců (1957)

Štěňata (1957)

Vlčí jáma (1957)

Touha (1958)

Tři přání (1958)

Vynález zkázy (1958)

Zde jsou lvi (1958)

Žižkovská romance (1958)

Kam čert nemůže (1959)

Král Šumavy (1959)

Probuzení (1959)

Romeo, Julie a tma (1959)

Velká samota (1959)

Holubice (1960)

Vyšší princip (1960)

Hodnoticí metody a kritéria:

Účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence.

Každý semestr je zakončen písemnou zkouškou. Bodové hodnocení: A: 100-90; B: 89-75; C: 74-65; D: 64-50

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Dvousemestrální přehledovou přednášku budou posluchači 3. ročníku FAMU sdílet se studenty 1. cyklu oboru filmová věda na katedře filmových studií FF UK. Přednáška pokrývá období od počátků kinematografie do roku 1960 a poskytne studentům relativně komplexní, ovšemže jen rámcový obraz vývoje celého kinematografického oboru v českých zemích a na Slovensku. Vedle aspektů řemeslné profesionalizace a pozvolného uměleckého zrání (zejména v oblasti hraného filmu), vedle společenských funkcí českého filmu v jednotlivých obdobích a kontaktů filmu s literaturou a s divadlem, resp. relací s tradičními uměleckými obory vůbec, budou předmětem přednášek i proměny statusu kinematografie v hospodářském a politickém životě první i druhé republiky a za protektorátu stejně jako po zestátnění oboru v roce 1945. Přenáška je tříhodinová, na ni naváže projekce nejméně jednoho celovečerního filmu.

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2017