English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Dílna 1. ročníku 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DPR1 Z 4 4/T česky zimní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Georgy BAGDASAROV, Eric ROSENZVEIG
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem práce na dílně je individuální rozvoj praktické tvůrčí práce studentů, formou dílčích úkolů, jejich reflexe a reflexe doplňkových zkušeností.

Forma studia:

1. Práce na dílně je věnována především procesuální práci na praktických projektech. Ty mohou být ohraničeny výchozím pedagogickým zadáním anebo jejich východisko, rámce a výsledná podoba jsou určeny studentem (tzv. volné práce).

2. Na poli umění obecně platí, že dílo může být materiální i imateriální povahy, nutnost jeho vnímání může být závislá na čase (díla temporální jako např. hudba, film či video) nebo atemporální (obrazy, tradiční sochy ap.). Tato dílna je zaměřena především na tvorbu s materiálním výstupem a především audio/vizuální mediaci - digitální a analogové video a zvuk.

3. Optimální proces na dílně vyžaduje „přetlakový“ způsob práce - studenti přinášejí náměty, podněty, východiska, libovolně surový či zpracovaný materiál, zformulované koncepty, popis situace, obrazu či zvuk, který je předmětem zájmu, fascinace, nutnosti se jimi dále zabývat a podobně. Na jedné straně platí, že východiskem tvorby nemusí být vždy nějaký koncept, výchozí popis a pod. (byť z pedagogického hlediska je tato forma nejpřístupnější společnému sdílení), na druhé straně si zde zaveďme pravidlo, že každé z vážnějších průběžných východisek, kde padne rozhodnutí k realizaci, bude existovat minimálně ve formě stručného písemného popisu tohoto východiska a záměru jeho rozpracování.

4. Přestože v 1. ročníku je kladen důraz zejména na výstupy v podobě videa, výsledná prezentace - která často spoluurčuje vlastní povahu díla - může být širší, a tak povinnou součástí úvahy o díle musí být úvaha o tom, zda dílo:

- směřuje do veřejného prostoru

- směřuje do kina

- směřuje do televize

- směřuje do galerie

- směřuje do radia

- směřuje na youtube či jiné videoarchivy

- směřuje jinak na internet

- směřuje pouze k úzké prezentaci v rámci dílny či do osobního archivu

(v každém případě mít jasno v tom proč).

Předpoklady a další požadavky:

Rámcovým předpokladem je připravenost na průběžnou praktickou práci, je vhodné, pokud student tváří v tvář rozvrhu úkolů celého semestru střádá tvůrčí nápady, které může následně přinést do procesu práce na dílně.

Obsah kurzu:

Dílna 1. ročníku je v prvním semestru zaměřena na prohloubení kontaktu s prostředím celé školy i oboru audiovizuální studia: pracujeme na úkolech z praktik ostatních oborů a studenti se seznamují

s pracemi předchozích let. Průběžně začíná příprava klauzurních úkolů, též formou malých videocvičení (např. můj den, remix, písemná esej, angažovaný klip).

Ve druhém semestru směřujeme ke klauzurám, kde výstupem jsou tři artefakty s částečně volitelným rámcem:

Charakteristika klauzurních úkolů:

1. Transpozice

2a. Za fotografii: intermediální prohloubení fragmentu reprezentace reality (video, fotosérie nebo interaktivní dílo na základě fotografie / série fotografií)

2b. Inspirace textem - audiovizuální řešení epického nebo dramatického textu volná práce

3. volná práce

Transpozice + explikace

Východiskem je analýza audiovizuálního díla, fragment je přetvořené do nového, vyššího celku. Práce zaměřená na kombinaci tvůrčího a analytického přístupu, výsledkem je zpravidla video do 10 minut příp. AV instalace. Východiskem může být libovolný audiovizuální artefakt, fragment (found footage) nebo program AV media (například TV vysílání). Výsledný tvar přetváří a reflektuje vybrané motivy, témata a východiska obsažená ve výchozím artefaktu.

Za fotografii + explikace

Práce spočívající ve východisku statické fotografie (či jiného statického fragmentu vizuální reality), jejímž konceptem je tvůrčí rozvedení hlubších vrstev nebo kontextuálních spojnic s tímto fragmentem do nového díla. Výsledkem může být video do 10 min. nebo instalace.

Inspirace textem + explikace

Na rozdíl od jakéhokoli typu adaptace jde v této práci o intertextuální, příp. intermediální uchopení výchozího textu (literárního, básnického, dramatického, vědeckého, publicistického etc.) coby inspirativního východiska nového díla. Výsledkem může být zpravidla video do 10 min. nebo instalace.

Volná práce + explikace

Libovolné autorské dílo, kterým se chce student prezentovat u postupových zkoušek.

Explikace

Reflexivní text v rozsahu min. 2700 znaků včetně mezer (1.5 normostran). Pojmenovává východiska díla, naznačí autorskou interpretaci a příp. další důležité okolnosti pro vznik nebo vnímání díla.

Průběžným cvičením druhého semestru je Zpověď, využívající principů orální historie.

Doporučená nebo povinná literatura:

Studijní literatura se odvíjí od povahy díla a práce zadané v daném roce.

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti a průběžného plnění úkolů, které jsou na závěr společně zrekapitulovány a zhodnoceny.

Webová stránka předmětu:
http://cas.famu.cz/page.php?page=6
http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Manufaktura
Poznámka:

-

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR-336
Učebna TR-336

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BAGDASAROV G.
10:40–13:55
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–13:55 Georgy BAGDASAROV Učebna TR-336
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2018