Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU2 ZK 3 2PT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

Přednáška je součástí tříletého cyklu dvousemestrálních, na sebe navazujících kurzů. Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

A. Záalpská renesance a její předstupně.

 1. Oddělují Alpy dvě kultury? Geneze záalpské vizuální kultury. Konflikt antické zobrazující plastické formy a severské abstraktní ornamentiky jako konflikt městské a nomádské kultury? Renesance (pl.) před renesancí.
 2. Podstata go?tické architektury. Středověký Gesamtkunstwerk. Geneze křesťanského umění (příčný řez). Je Bůh v obraze?
 3. Základy křesťanské ikonografie. Umění a litur?gie.
 4. Renesance sochařství. Postavení domácího umění v evropském kontextu.
 5. Umění a reprezentace ? program karlovského dvorského umění.
 6. Umělec a řemeslník ve středověku a na počátku novověku, hutní a dílenský provoz, ce?chovní organizace, školení.
 7. Vizualita každodennosti ? středověké město, pro?fánní architektura a kultura bydlení. Středověké vnímání krajiny a přírodního prostředí.
 8. Husitství a problém ikonoklasmu.
 9. Česká, moravská a slezská rene?sance nebo prodloužený čas středověku?

B. Manýrismus jako kulturní typ.

 1. Problém klasického. Umění a teorie. Ikonografie a interpretace. Paragone, institucionalizace umění v 16. století a završení emancipace výtvarných umění z techné.
 2. Kresba, koncept, intence. Problém akademie. Problém transfor?mace tradičního dvorského umění.
 3. Erotismus v umění (příčný řez).
 4. Rudolfinské umění, multikulturalita, centrum a periferie.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DVORSKÝ, Jiří, ed. Dějiny českého výtvarného umění II: Od počátků renesance do závěru baroka. Praha: Academia, 1989. 905 s. ISBN 80-200-0069-0.

ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7.

DĘBICKI, Jacek, FAVRE, Jean-Francois, GRÜNEWALD, D. a PIMENTEL, A. F. Dějiny umění: malířství, sochařství, architektura. Překlad Jiří Špaček. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 319 s. ISBN 80-7203-076-0.

GOMBRICH, Ernst H. Příběh umění. Překlad Miroslava Tůmová. 2. vyd. Praha: Argo, Mladá fronta, 2003. 684 s. ISBN 80-7203-143-0, 80-204-0685-9.

KOCH, Wilfried. Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Překlad Petr Kaška a Zdeněk Vyplel. Vyd. 1. Praha: Ikar, 1998. 551 s. ISBN 80-7202-388-8.

PREISS, Pavel. Panoráma manýrismu: kapitoly o umění a kultuře 16. století. Vydání první. Praha: Odeon, 1974. 397 stran, 94 nečíslovaných stran obrazových příloh.

Doporučená literatura:

BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5.

BARTLOVÁ, Milena. Poctivé obrazy: deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 494 s., [17] s. obr. příl. ISBN 80-7203-365-4.

DUBY, Georges. Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 332 s., [32] s. obr. příl. Historické myšlení; sv. 16. ISBN 80-7203-418-9.

ECO, Umberto, ed. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 978-80-7203-893-0.

FAJT, Jiří, ed. Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 679 s. ISBN 80-200-1399-7.

FUČÍKOVÁ, Eliška, ed. et al. Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy: katalog vystavených exponátů: [Praha 30. května - 7. září 1997]. Praha: Správa Pražského hradu, 1997. 522 s. ISBN 80-902051-7-8.

FUČÍKOVÁ, Eliška, BUKOVINSKÁ, Beket a MUCHKA, Ivan. Umění na dvoře Rudolfa II. Praha: Aventinum, 1991. 255 s. ISBN 80-85277-04-2.

HENCKMANN, Wolfhart a LOTTER, Konrad. Estetický slovník. Překlad Dušan Prokop. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 229 s. Členská knižnice. ISBN 80-205-0478-8.

HOMOLKA, Jaromír et al. Pozdně gotické umění v Čechách: (1471-1526). 1. vyd. v Odeonu. Praha: Odeon, 1978. 529 s. České dějiny; sv. 51.

CHADRABA, Rudolf, ed. Dějiny českého výtvarného umění I: Od počátků do konce středověku. Praha: Academia, 1984. 688 s.

KUTAL, Albert. České gotické umění. Praha : Obelisk, 1972. 209 s. ISBN 34-003-72.

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Překlad Josef Čermák. Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 702 s., [8] s. barev. obr. příl. Kulturní historie. ISBN 80-7021-808-8.

LE GOFF, Jacques, ed. Středověký člověk a jeho svět. Překlad Ondřej Bastl. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 319 s. ISBN 80-7021-274-8.

LE GOFF, Jacques a SCHMITT, Jean-Claude. Encyklopedie středověku. Překlad Lada Bosáková. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2002. 935 s. ISBN 80-7021-545-3.

MERHAUTOVÁ, Anežka a TŘEŠTÍK, Dušan. Románské umění v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1983. 362 s. České dějiny; sv. 57.

HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.

OHLER, Norbert. Katedrála: náboženství, politika, architektura, dějiny. Překlad Vladimír Petkevič. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2006. 769 s. ISBN 80-7319-040-0.

PREISS, Pavel. Italští umělci v Praze: renesance, manýrismus, baroko. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1986. 548 s., viii s. obr. příl. Pragensia.

ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 342 s. ISBN 80-246-0963-0.

RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. Vyd. 1. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2005. [500] s. ISBN 80-85857-48-0.

FOUILLOUX, Danielle et al. Slovník biblické kultury: [pomocná kniha pro výuku společenskovědních a estetickovýchovných předmětů ve SŠ a gymnáziích]. 1. vyd. Praha: EWA, 1992. 320 s., xii s. barev. fot. ISBN 80-900175-7-6.

SOURIAU, Étienne a LORENZOVÁ, Helena. Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 80-85605-18-X.

ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura - historie - umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. 330 s. ISBN 978-80-247-2032-6.

ŠIDLOVSKÝ, Evermod Gejza, ed. Svět liturgie: slovník základní církevní terminologie. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 1991. 46 s. ISBN 80-85245-12-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí hodnocení je účast na přednášce. Zároveň si posluchač po dohodě s vyučujícím zvolí prvek vizuální kultury a z dostupné literatury a dalších zdrojů rekonstruuje jeho dějiny. Zápočet je udělován za písemný projekt, specifikující zvolené téma a obsahující základní bibliografii k jeho zpracování, specifikaci zdrojů obrazového materiálu a nástin struktury souboru, který předloží ke zkoušce v následujícím semestru.

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů