Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU3 Z 1 2PT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

Přednáška je součástí tříletého cyklu dvousemestrálních, na sebe navazujících kurzů. Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

BAROKO A KLASICISMUS

 1. Změna obrazu světa. Barokní religiozita. Reformace a protireformace. Baroko a klasicismus jako kulturní typy. Klasicismus a jeho opozice. Estetika a teorie umění klasicismu. Kontakt s mimoevropskými kulturami a jeho výtvarná reflexe. Barokní princip a baroko po baroku.
 2. Architektura - nové chápání prostoru, materiálu a konstrukce. Dynamismus a klasicizující tendence. Stavebníci a stavitelé, projekční a prováděcí praxe. Vývojový přehled evropské barokní architektury.
 3. Česká architektura 17. století.
 4. Česká architektura 18. století.
 5. Sochařství - kresby, skici, modeletta, dílenská praxe. Přehled vývoje českého barokního sochařství v evropském kontextu.
 6. Gesamtkunstwerk jako program. Architektura a exteriérová skulptura jako prostorotvorný a krajinotvorný fenomén. Nová estetika městského a krajinného prostoru. Barokní transformace středověké krajiny. Nová řešení vztahu sakrálního a profánního.
 7. Barokní ikonografie. Trh s uměním, sběratelství a mediální obraz uměleckého dědictví. Cechovní organizace a dílenská praxe. Přehled vývoje evropského barokního malířství.
 8. Přehled vývoje českého barokního malířství.

NEOKLASICISMUS A ROMANTISMUS

 1. Doznívání baroka a nový čas umění. Zrod dějin umění a výtvarné kritiky. Kontinuita klasicistní estetiky a jejích opozic. Antika, vývoj jejího poznání a osvojování, problém vědeckého a uměleckého obrazu antiky v 18. a 19. století, konvence a norma.
 2. Osvícenský status umění. Institucionalizace umění - stát, národ a individuum. Umění a revoluce, umění a sociální utopie. Nové typy a žánry. Ikonografie. Problém historismu, jeho teorie, typologie, sémiotika.
 3. Nový vztah k přírodnímu prostředí. Tvorba krajiny jako nový syntetický druh umění, krajinomalba a krajinářská architektura. Romantické krajinářské parky a zahradní teorie.
 4. Stát jako stavebník. Násilná a přirozená sekularizace. Tradice a inovace. Problém inženýrské architektury. Historismus a památková péče. Čechy, Morava a Slezsko - národní umění?
 5. Romantismus jako kulturní typ. Problém biedermeieru a druhého rokoka. Medializace umění. Umění a ideologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7.

DĘBICKI, Jacek, FAVRE, Jean-Francois, GRÜNEWALD, D. a PIMENTEL, A. F. Dějiny umění: malířství, sochařství, architektura. Překlad Jiří Špaček. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 319 s. ISBN 80-7203-076-0.

GOMBRICH, Ernst H. Příběh umění. Překlad Miroslava Tůmová. 2. vyd. Praha: Argo, Mladá fronta, 2003. 684 s. ISBN 80-7203-143-0, 80-204-0685-9.

KOCH, Wilfried. Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Překlad Petr Kaška a Zdeněk Vyplel. Vyd. 1. Praha: Ikar, 1998. 551 s. ISBN 80-7202-388-8.

LEGRAND, Gérard. Romantismus. Praha - Litomyšl : Paseka, 2001. 143 s. ISBN 80-7185-314-3.

TUFFELIOVÁ, Nicole. Umění 19. století. Praha - Litomyšl: Paseka 2001. 144 s. ISBN 80-7185-313-5.

Doporučená lirteratura:

BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5.

BLAŽÍČEK, Oldřich J. Umění baroku v Čechách. 1. vyd. Praha: Obelisk, 1971. 193 s.

HENCKMANN, Wolfhart a LOTTER, Konrad. Estetický slovník. Překlad Dušan Prokop. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 229 s. Členská knižnice. ISBN 80-205-0478-8.

HORYNA, Mojmír. Jan Blažej Santini-Aichel. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 1998. 487 s. ISBN 80-7184-664-3.

HRBATA, Zdeněk a PROCHÁZKA, Martin. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 417 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 80-246-1060-4.

KALISTA, Zdeněk. Tvář baroka: poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 172 s., [8] s. obr. příl. Odborná literatura pro učitele. ISBN 80-04-25385-7.

KUDĚLKA, Zdeněk, ed. et al. Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 739 s. ISBN 80-200-0540-4.

KUTHAN, Jiří. Aristokratická sídla období romantismu a historismu. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2001. 333 s. ISBN 80-7304-003-4.

KUTHAN, Jiří a MUCHKA, Ivan. Aristokratická sídla období klasicismu. 1. vyd. Praha: Akropolis, 1999. 188 s. ISBN 80-85770-81-4.

LORENZOVÁ, Helena. Hra na krásný život: estetika v českých zemích mezi lety 1760-1860. 1. vyd. Praha: KLP, 2005. 271 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 80-86791-29-7.

MACHALÍKOVÁ, Pavla. Objevování středověku: tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2005. 232 s. ISBN 80-86890-04-X.

NEUMANN, Jaromír. Český barok. 2. vyd. Praha: Odeon, 1974. 346 s.

HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.

RAEBURN, Michael et al. Dějiny architektury. Praha: Odeon, 1993. 318 s. ISBN 80-207-0185-0.

ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura - historie - umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. 330 s. ISBN 978-80-247-2032-6..

VILLARI, Rosario, ed. Barokní člověk a jeho svět. Vydání 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 326 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-683-2.

VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby: devatenáct esejů o devatenáctém století. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 331 s. ISBN 80-7203-475-8.

VYBÍRAL, Jindřich. Století dědiců a zakladatelů: architektura jižních Čech v období historismu. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 214 s. ISBN 80-7203-205-4.

ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století: architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. 702 s. ISBN 80-85227-49-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Součástí hodnocení je účast na přednášce. Zároveň si posluchač po dohodě s vyučujícím zvolí prvek vizuální kultury a z dostupné literatury a dalších zdrojů rekonstruuje jeho dějiny. Zápočet je udělován za písemný projekt, specifikující zvolené téma a obsahující základní bibliografii k jeho zpracování, specifikaci zdrojů obrazového materiálu a nástin struktury souboru, který předloží ke zkoušce v následujícím semestru.

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky 2019/20.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů